Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Blog

V rámci projektu “Čas pro změnu”, který je realizován v Erasmus+ vyjížděli naši odborní a vedoucí pracovníci na mobility zaměřené na různé aspekty vzdělávání dospělých. Postupně jsme porovnávali naši zkušenost se vzděláváním dospělých v České republice se zkušenostmi v různých evropských zemích (např. Francie, Řecko, Maďarsko ad.).

Motivace dospělých ke vzdělávání

V andragogických učebnicích je motivace dospělých ke vzdělávání spojována se snahou o dosažení osobního rozvoje, prospěchu, uplatnění se s ohledem na získaný užitek – řešení své aktuální situace, potřeby1. V kontextu vzdělávání pedagogických pracovníků lze hovořit o přeneseném užitku, protože součástí motivace pedagoga ve vzdělávání je kromě vlastního profesního rozvoje i žádoucí dopad na žáka. Při našich mobilitách jsme měli možnost sdílet se zahraničními kolegy i důvody, proč se přihlašují do zahraničních kurzů a jaká mají očekávání. V drtivé většině je u pedagogů hlavním motivem přenést získané dovednosti a znalosti do praxe vzdělávání dětí a mládeže v domovské zemi.

Bariéry ve vzdělávání dospělých

V roce 2005 realizoval tým Milady Rabušicové výzkum zaměřený na vzdělávání dospělých zaměřený mimo jiné na bariéry, které omezují motivaci osob zapojit se do dalšího vzdělávání2. Mezi nejčastějšími vnějšími bariérami zmiňovali respondenti nedostatek finančních prostředků a nedostatek času vlivem vysoké zaměstnanosti. Nejčastější vnitřní bariérou pak byl pocit, že vzdělávání už nemá smysl.

Od výzkumu uplynulo téměř 20 let a z naší zkušenosti je stále nejčastěji uváděným důvodem nezájmu o vzdělávání dospělých nedostatek času. Posun lze tedy spatřovat alespoň ve financování, které je u pedagogických pracovníků aktuálně podporováno dotačními příležitostmi (např. Šablony OP JAK).

Na bariéry ve vzdělávání dospělých jsme se doptávali i kolegů z jiných zemí EU. Protože se přístupy ke vzdělávání dospělých značně liší (např. finanční podpora státu, časové úlevy…), zkusili jsme shrnout to, co z diskusí vyplynulo, že je pro vzdělávání dospělých důležité a může tak uváděné důvody nezájmu převážit:

Zkušenostní základ
Vzdělávání dospělých by mělo vycházet z reálných zkušeností a potřeb jednotlivce. Dospělí mají bohatší životní zkušenosti, a proto je důležité zohlednit je při vzdělávání. Při vzdělávání pedagogů je vhodné zjišťovat na úvod vzdělávacích akcí jejich dosavadní zkušenosti s tématem a kontext školního prostředí, ze kterého přichází.

Orientace na problém
Vzdělávání dospělých by mělo být zaměřeno na řešení konkrétních problémů a potřeb jednotlivce. Dospělí se učí lépe, když vidí smysl a praktické využití toho, co se učí. Při vzdělávání dospělých se tak velmi osvědčují praktické nácviky metod, které mohou využít přímo ve své praxi a jsou spojovány s konkrétními případovými studiemi.

Flexibilita a individualizace
Vzdělávání dospělých by mělo být flexibilní a přizpůsobit se různým životním situacím. Každý jedinec má odlišné tempo učení a specifické potřeby. Důležitým aspektem jsou také mezigenerační rozdíly v kombinaci s technologickým pokrokem. Především při vzdělávacích akcích zaměřených na práci s novými digitálními nástroji je důležité vnímat rozdílné zkušenosti účastníků.

Celoživotní učení
Vzdělávání by nemělo být omezeno na určitý věk či období. Dospělí by měli mít možnost učit se po celý život.

Aktivní zapojení
Dospělí se lépe učí, když jsou aktivně zapojeni do procesu vzdělávání. Diskuze, praktické cvičení a aplikace do praxe jsou důležité součásti vzdělávání dospělých. Velmi problematické se v tomto ohledu jeví online kurzy (webináře), při kterých jsou vyžadovány expertní dovednosti lektora při práci s online nástroji, aby dosáhl srovnatelné úrovně aktivizace účastníků jako při prezenční formě vzdělávání.

Podpora sociální interakce
Vzdělávání by mělo podporovat setkávání a sdílení zkušeností mezi dospělými. Sociální interakce přispívá k efektivnímu učení. Právě v tomto ohledu jsou mobility v rámci programu Erasmus+ velmi přínosnými, protože dochází ke sdílení napříč rozdílnými kulturami.

Reflexe a sebereflexe
Dospělí by měli mít možnost reflektovat své učení a získané dovednosti. Sebereflexe je klíčová pro osobní rozvoj a umožňuje efektivní posilování a rozvoj kompetencí.

Začleněním některých z výše uvedených příkladů se vzdělávání dospělých může stát efektivním a smysluplným procesem. Sami jsme si ověřili, že v rámci mobilit v programu Erasmus+ dokážeme najít čas i vhodné téma a do vzdělávání dospělých se aktivně zapojit.

Zdroje:

 1. PALÁN, Zdeněk a LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-58-7. ↩︎
 2. RABUŠICOVÁ, Milada a RABUŠIC, Ladislav (ed.). Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2. ↩︎

Stejně jako lze najít trendy v módě či technologiích, existují i trendy ve vzdělávání. V tomto článku prozkoumáme nejnovější trendy v jazykovém vzdělávání a podíváme se, jak umělá inteligence, digitální technologie a tandemová výuka mohou obohatit vaše učební zkušenosti.


Využití umělé inteligence a digitálních technologií

Umělá inteligence a digitální technologie změnily způsob, jakým se učíme cizí jazyky, a přinesly nové příležitosti pro personalizovanou výuku, analýzu jazykových chyb a konverzační praxi. Aplikace a nástroje využívající AI nyní dokáží přizpůsobit učební materiály individuálním potřebám studentů a poskytovat detailní zpětnou vazbu.

Personalizovaná výuka: Umělá inteligence umožňuje vytvoření personalizovaných učebních programů pro každého studenta. S pomocí AI mohou vzdělávací platformy analyzovat chyby a úspěchy studenta a přizpůsobit učební obsah, cvičení a tempo výuky podle individuálních potřeb a preferencí. Mezi nejznámější aplikace využívající personalizovanou výuku patří Duolingo či Babbel. Tyto aplikace nabízejí adaptivní lekce, které se přizpůsobují úrovni znalostí uživatele.

Jazyková analýza a zpětná vazba: Aplikace Grammarly nebo Writefull poskytují automatickou kontrolu gramatiky a pravopisu v cizím jazyce. Pomáhají studentům identifikovat a opravovat chyby v jejich psaném projevu a poskytují detailní zpětnou vazbu.

Konverzační chatboti: Na výběr existuje množství konverzačních chatbotů, např. ELSA Speak, Duolingo. ELSA Speak je chatbot s umělou inteligencí, který se zaměřuje na zlepšování výslovnosti. Poskytuje studentům zpětnou vazbu v reálném čase a pomáhá jim procvičovat si výslovnost jednotlivých slov a frází. ELSA Speak je skvělou volbou pro studenty, kteří se chtějí zbavit přízvuku nebo zlepšit své porozumění mluvené angličtině.

Mezi další užitečné nástroje AI pro pedagogickou praxi patří:

 • Canva: oblíbený online kolaborativní nástroj pro navrhování letáků, webových stránek, tvorbu prezentací, editaci obrázků nebo videí.
 • Twee: aplikace pro generování učebního materiálu pro výuku cizích jazyků.
 • Narakeet, Play.ht: aplikace pro generování audia z textu.
 • ChatGPT, Copilot, Gemini atd: generátory textu dle zvolené jazykové úrovně, cílové skupiny, obsahu.
  Nástrojů AI, které lze využít je nepřeberné množství. Jaké se osvědčily Vám?

Ruku v ruce s využíváním umělé inteligence a digitálních nástrojů jde tzv. digitální well-being. Co si pod tímto pojmem představit? Cílem digitálního wellbeingu je najít rovnováhu mezi online a offline světem, mezi používáním techniky a prací s „papírovými“ nástroji. Digitální wellbeing zvažuje dopad technologií a digitálních služeb na duševní, fyzické, sociální a emoční zdraví lidí.

Defining digital wellbeing

Zdroj obrázku: Defining digital wellbeing – Jisc Building Digital Capability Blog (jiscinvolve.org)

Při využívání online aplikací zvažte tedy možné dopady na Vaše žáky.


Tandemová výuka

Dalším z trendů, které nelze nezmínit, je rozšíření tandemové výuky. Tandemová výuka znamená, že dva učitelé spolu výuku plánují, realizují i reflektují. Moderní je aplikovat tandemovou výuku při výuce cizích jazyků, např. v hodinách CLIL: jeden učitel je vyučující cizího jazyka a druhý učitel týmu je odborný učitel. Nejlepší tandemy probíhají tam, kde se potkají stejně naladění učitelé, je podporována vedením školy a pedagogové jsou ochotni se navzájem dále vzdělávat.

Fáze tandemové výuky jsou:

 • Plánování a příprava výuky: zvolí se téma hodiny a její struktura, a podle toho se začínají stanovovat cíle, formy a metody výuky, materiály a definují se role jednotlivých pedagogů v hodině;
 • Realizace výuky: samotná realizace připravené hodiny dle předem připraveného plánu;
 • Reflexe výuky: hodnocení výuky ze strany pedagogů, ale také i žáků, např. dosáhli jsme stanovených cílů? Co se povedlo a co se povedlo méně? Jaká byla dynamika skupiny? Na co se příště zaměřit?

Výuka v tandemu má své výhody, ale také různá úskalí: pedagogové si osobnostně ‚nesednou‘ či má každý jiný styl výuky, i přes předem připravený plán má jeden z pedagogů tendenci v hodině dominovat nebo jsou situace, kdy si kvůli časové zaneprázdněnosti učitelé nestihnout hodinu společně naplánovat či reflektovat.

Tandemová výuka nabízí jak učitelům, tak žákům mnoho možností a skvělých příležitostí k učení. Může sloužit jako zdroj inspirace a přínosu pro všechny zúčastněné. Podobně jako žáci ve škole získávají dovednosti spolupráce a komunikace, i učitelé mohou tuto dovednost rozvíjet. Vše, co je k tomu potřeba, je odhodlání a zájem. Tandemová výuka tedy vytváří prostředí, které tuto možnost otevírá.

Celkově lze říct, že trendy v jazykovém vzdělávání otevírají nové možnosti pro moderní vzdělávání. Klíčem k úspěšnému využití těchto trendů je přístup otevřený inovacím, soustředění se na potřeby studentů a nalezení správné rovnováhy mezi technologiemi a tradičními výukovými metodami. S těmito trendy mohou školy a učitelé poskytovat výuku, která je relevantní, efektivní a zároveň obohacující pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme v příštím školním roce nabízet semináře a webináře na výše uvedená témata.

Již druhým rokem je velkým tématem ve školách pojem umělá inteligence. Dosud se setkáváme s pedagogy, ve kterých vyvolává obavy, nejistotu, či jen přesně neví, o co se jedná. Pojďme se společně podívat na to, co je umělá inteligence a jak ji zajímavě využít pro obohacení své výuky a jak si přitom ušetřit čas. A mimochodem, dovolím si připomenout článek pana Neumajera, který publikoval před pěti lety na webu Pedagogicke.info.

Umělá inteligence je obor informatiky, který se zabývá tvorbou systémů schopných řešit komplexní úlohy. Má klíčové pojmy, se kterými se můžeme seznámit např. na Wikipedii.

Proč tedy o umělé inteligenci začínáme hovořit v posledních dvou letech? Protože se stala dostupná veřejnosti v podobě ChatGPT pro generování textů. Textů, které se „naučila“ na datech z internetu. Podobně nyní generujeme obrázky a animace – opět se tyto chaty naučily na práci fotografů, malířů a tvůrců, jejichž obrázky a fotografie byly na internetu. Hudba? Také můžeme generovat. Za tím vším hledejme obrovské množství výkonných počítačů a velké jazykové (a jiné) modely.

Umělá inteligence (AI) nyní nabízí školám a učitelům mnoho možností a toto téma najdeme u organizací, firem a na stránkách lektorů.

Kurikulum umělé inteligence pro základní školy:
AI dětem je nezisková iniciativa, která se zaměřuje na vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence. Nabízí kompletní obsah kurzu AI pro dospělé, metodické materiály a plány vyučovacích bloků pro žáky na základních a středních školách. Učitelé mohou využít tuto platformu k seznámení žáků s AI a digitálními dovednostmi. A naleznou zde i věková omezení, pro využití některých nástrojů.

Doporučení od Národního pedagogického institutu (NPI):
NPI ČR vydal doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Tato doporučení jsou určena ředitelům, učitelům, žákům i rodičům. Je důležité, aby učitelé ověřovali AI a využívali ji efektivně ve výuce.

AI nástroje pro pedagogickou praxi:
Existuje řada nástrojů a aplikací, které mohou učitelům usnadnit práci. Postupně se sbírají a rozšiřují databáze těch, které byly vyzkoušeny. Téma umělé inteligence pro naše kurzy zpracovává lektor Mgr. Václav Vávra, který vytvořil seznam nástrojů a odkazů, které lze využít pro pedagogickou praxi:

Generování textu

Generování grafiky

Školství

Různé

Společnost OpenAI připravila průvodce AI pro učitele, který obsahuje praktické ukázky a pokročilá zadání. Učitelé mohou využít ChatGPT ke zlepšení výuky a seznámení žáků s umělou inteligencí.

V oblasti hudby se můžete stát hudebním skladatelem pomocí nástroje Aiva.ai a mít tak hudbu zdarma ke svým videím a prezentacím.

V nabídce KVIC najdete spoustu zajímavých kurzů k tématu umělé inteligence, které průběžně přidáváme a aktualizujeme s ohledem na novinky v oblasti nástrojů AI pro využití v pedagogické praxi. V nejbližší době se můžete přihlásit např. na kurz Škola a pokročilá umělá inteligence pod vedením lektora Bc. Jiřího Chytila, který pro Vás pořádáme v prezenční formě v úterý 19. března 2024 v Novém Jičíně: https://www.kvic.cz/kurz/?kurzID=1063052352

Autorka článku využila pro přípravu umělou inteligenci.

Schopnost podnikavosti je novou kompetencí člověka 21. století. Ačkoliv se často zaměňuje pojem podnikavost za podnikání, není tomu tak. Podnikavost je schopnost, kterou by měl ovládat každý člověk v dnešním moderním světě. Schopnost, která pomůže člověku prožít spokojený naplněný život.

Proč vést žáky k podnikavosti už na základních školách? Základní škola je ideálním místem, kde může učitel začít žáky formovat, inspirovat a vést k osobnímu i profesnímu úspěchu. K tomu je zapotřebí mít patřičné dovednosti, které může učitel získat studiem našeho 40hodinového kurzu Koordinátor podnikavosti, který nabízíme v projektu TPA.

V rámci studia budou lektoři vést naše účastníky k tomu, aby pochopili principy výchovy k podnikavosti a její 3 nejdůležitější oblasti, a byli tak schopni své žáky k těmto kompetencím svědomitě vést.

Zdroj obrázku: podnikavamysl.cz

 1. NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty. Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

 1. ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání potřebných zdrojů a nakládání s nimi, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních k zajištění podpory.

 1. DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

A jak může jedna z oblastí podnikavosti vypadat v praxi? O tom nám napsala paní učitelka Pavlína Cundová ze ZŠ Ostrčilova v Ostravě, která na škole vede kroužek Fiktivní firma (FIF).

Naše motto:

Škola, která vidí do budoucnosti, jde s dobou a snadno se vyrovnává s požadavky které s sebou nese. Škola, která vede k podnikavosti, je škola s vizí.

Staňte se prestižní školou, která vidí do budoucnosti!

V případě, že máte zájem o kurz Koordinátora podnikavosti, neváhejte nás kontaktovat. Kurz realizujeme jako „sborovnu“ pro kolektiv min. 8 pedagogů vaší školy, a vzdělávání tak bude probíhat přímo na vaší škole.

Kontaktujte nás pro více informací:
Karin Šebestová, karin.sebestova@kvic.cz, +420 608 432 422
Mgr. Gabriela Návratová, gabriela.navratova@kvic.cz, +420 777 645 269

V březnu 2023 navštívili čtyři naši zaměstnanci portugalský ostrov Madeira, aby v rámci projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+) získali cenné zkušenosti z oblasti využití digitálních nástrojů pro eAssessment (elektronické hodnocení) ve vzdělávání.

Sedmidenní kurz připravila finská společnost Euneos Oy a vedli jej zkušení estonští lektoři Mart Laanpere a Hans Põldoja. Vzdělávání se účastnili učitelé ze sedmi evropských zemí. Společně jsme se věnovali tématům jako např. elektronického hodnocení ve školách, definici vzdělávacího kontraktu, konstrukci elektronických testů a dotazníků, využívání odznaků jako motivačního nástroje pro výuku, strukturování stupňů úspěšnosti pomocí rubrik a sebehodnocení prostřednictvím e-portfolií. Pracovali jsme s rozsáhlým fondem digitálních nástrojů. Velkým přínosem kurzu byly diskuse a vzájemné sdílení zkušeností s hodnocením žáků z domovských zemí a škol účastníků.

Měli jsme možnost navštívit i základní školu ve Funchalu a nahlédnout přímo do vyučovacích hodin. Součástí nabitého programu byla i příjemná kombinace projektové činnosti s výletem kolem ostrova. Účastníci totiž měli za úkol během putování Madeirou sbírat informace a fotografie pro následnou tvorbu formativního testu s využitím digitálních nástrojů. Výstupy z praktických činností jednotlivých skupin jsme měli možnost opět sdílet mezi sebou v podobě cloudového úložiště, které pro nás zůstává otevřené i po absolvování kurzu.

V současné době připravujeme vzdělávací program, který bude obsahovat jak aplikování důležitých poznatků, tak také seznámení a práci s konkrétními nástroji pro praktické využití. Určitě Vás na něj v blízké době rádi pozveme.

Blanka Kozáková, Eva Krzywoňová, Gabriela Návratová, Jan Buchta

Fotografie z mobility:

Náš první blogový článek zaměřujeme na téma, které je aktuálně velkou výzvou pro oblast sekundárního vzdělávání. A kdo jiný by se o vztahu umělé inteligence a vzdělávání na základních školách mohl lépe vyjádřit, než samotná umělá inteligence. Na toto téma jsme se zeptali nástroje ChatGPT-4 a zde je vygenerovaný text:

V dnešní době, kdy se technologie stávají stále více součástí našeho každodenního života, se umělá inteligence stává stále důležitější v mnoha oblastech, včetně vzdělávání. Používání umělé inteligence výrazně zjednodušuje proces výuky a umožňuje studentům získat více přístupné a interaktivní vzdělávání. V tomto článku se podíváme na to, jak umělá inteligence může být použita při výuce na základní škole a jaké jsou její hlavní výhody.

Jedním z nejvýznamnějších způsobů, jak může umělá inteligence pomoci při výuce, je personalizace učení. Každý student má své vlastní schopnosti, tempo učení a styl učení. S použitím umělé inteligence je možné personalizovat vzdělávací materiály, aby odpovídaly konkrétnímu studentovi. Tento přístup může zlepšit úroveň porozumění a zapojení studentů v učení a poskytnout jim více prostoru k vývoji vlastních schopností.

S použitím umělé inteligence je možné poskytnout okamžitou zpětnou vazbu na základě kvality práce studenta, což umožní studentovi rychle se zlepšit a učit se rychleji a efektivněji.

Další výhodou používání umělé inteligence v učení je, že může být použita k hodnocení a poskytování zpětné vazby. V tradičním vzdělávacím prostředí se hodnocení a zpětná vazba často zpožďují a mohou být zatíženy subjektivitou učitele. S použitím umělé inteligence je možné poskytnout okamžitou zpětnou vazbu na základě kvality práce studenta, což umožní studentovi rychle se zlepšit a učit se rychleji a efektivněji.

Další oblast, kde může být umělá inteligence použita při výuce na základní škole, je v oblasti předpovědí výkonu studentů. Analyzováním údajů o výkonu studentů z minulosti je možné použít umělou inteligenci k předpovídání výkonu studentů a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Tento přístup umožňuje učitelům lépe porozumět potřebám jednotlivých studentů a přizpůsobit vzdělávací materiály a metody, aby zajistili nejlepší výsledky.

Další oblast, kde může být umělá inteligence použita, je ve vývoji vzdělávacích materiálů. S použitím umělé inteligence mohou učitelé vytvářet interaktivní vzdělávací materiály, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých studentů. Například mohou být vytvořeny hry, které pomáhají studentům trénovat matematické dovednosti nebo simulace, které umožňují studentům prozkoumat vědecké koncepty a principy.

Další oblastí, kde může být umělá inteligence použita, je ve vývoji chatbotů pro podporu studentů. Chatboti jsou umělá inteligence, která umožňuje studentům komunikovat s vzdělávacím systémem prostřednictvím textového rozhraní. Chatboti mohou odpovídat na otázky studentů, poskytovat podrobné informace o vzdělávacích materiálech a poskytovat zpětnou vazbu na práci studentů.

Další výhodou používání umělé inteligence při výuce na základní škole je, že umožňuje učitelům lépe porozumět chování studentů. S použitím umělé inteligence je možné sledovat a analyzovat chování studentů v učení. Tento přístup může učitelům poskytnout užitečné informace o tom, jak studenti interagují s vzdělávacími materiály a jaké jsou jejich preferované metody učení. Na základě těchto informací mohou učitelé přizpůsobit své vzdělávací metody, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a preferencím studentů.

Nicméně, je třeba si uvědomit, že umělá inteligence není náhradou za učitele, ale spíše nástrojem, který může pomoci učitelům lépe porozumět potřebám studentů a vytvořit pro ně vhodnější vzdělávací prostředí.

Závěrem je třeba zdůraznit, že umělá inteligence může hrát důležitou roli v procesu výuky na základní škole. Personalizace učení, okamžitá zpětná vazba, analýza výkonu studentů a vývoj vzdělávacích materiálů jsou jen některé z oblastí, kde může být umělá inteligence použita. Použití umělé inteligence při výuce umožňuje studentům získat více interaktivní a přístupné vzdělání a učitelům lépe porozumět chování studentů a využívat tyto informace ke zlepšení výuky. Nicméně, je třeba si uvědomit, že umělá inteligence není náhradou za učitele, ale spíše nástrojem, který může pomoci učitelům lépe porozumět potřebám studentů a vytvořit pro ně vhodnější vzdělávací prostředí.

Další výzvou pro použití umělé inteligence při výuce na základní škole je dostupnost technologií. Mnoho škol nemá přístup k dostatečnému množství technologií, které by umožnily použití umělé inteligence v rámci výuky. Proto je důležité, aby vlády a školské instituce zajistily, že školy mají přístup k potřebné technologii.

V neposlední řadě je třeba zohlednit etické otázky využití umělé inteligence při výuce. Například je důležité zajistit, aby byla ochráněna soukromí studentů a aby nebyli vystaveni riziku zneužití dat. Je také důležité zajistit, aby umělá inteligence nebyla zdrojem nerovnosti v přístupu k vzdělání.

V závěru lze říci, že umělá inteligence má potenciál zlepšit proces výuky na základní škole. Použití umělé inteligence může pomoci v personalizaci vzdělávání, poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, analýzu výkonu studentů a vývoj vzdělávacích materiálů. Nicméně, je třeba si uvědomit, že umělá inteligence není náhradou za učitele, ale spíše nástrojem, který může pomoci učitelům lépe porozumět potřebám studentů. Je také důležité zohlednit etické otázky a zajistit, aby byl přístup k technologiím rovnoměrně rozdělen.