Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Lesson Study jako metoda profesního rozvoje učitelů aneb jak lépe porozumět výuce

Zdroj: Unsplash.com

Metoda Lesson study má kořeny v prostředí japonského vzdělávacího systému. Metoda představuje ucelený systém rozvoje výuky, a to prostřednictvím pravidelného plánování, průběžného pozorování, dokumentování a závěrečné reflexe výukových hodin.

Je to forma akčního výzkumu zaměřeného na budování profesního vědění učitele, tedy jeho znalosti a praktické dovednosti. Je zvlášť oblíbená pro zlepšování výuky matematiky.

Umožňuje hledat společně s druhými učiteli nejlepší postupy, kterými je možné děti vtáhnout do výuky a zlepšit výsledky jejich učení. Učitelé totiž při Lesson Study systematicky a v detailu zkoumají svou výuku a snaží se ji učinit efektivnější, hlouběji porozumět potřebám a schopnostem žáků, což vede k efektivnějšímu řízení výuky tak, aby bylo dosaženo významnějších výsledků.

Prověřování dopadů výuky probíhá ve skupině učitelů, kteří spolupracují v rámci několika hodin.


Schéma cyklu Lesson Study

Zdroj: Geografické rozhledy 30/1 (2020–2021) s. 31, zdroj Lewis (2008)

Metoda Lesson Study zlepšuje nejen nové uchopení formy výuky, ale posiluje profesní rozvoj učitelů a buduje silnější komunitu učitelů na škole. Nezkoumá tedy dovednosti jednoho učitele, ale zabývá se tím, zda prostředky naplánované pro učení dětí skutečně vedly k dosažení cílů učení, nebo ne.

Dopady na žáky i učitele jsou pozitivní, žáci profitují z lepšího přizpůsobení výuky jejich potřebám, učitelé zase získávají příležitost k profesnímu růstu a týmové spolupráci s kolegy.

Jako s každou novou metodou se i tato zpočátku pojí s vyšší mírou času a úsilí, které je třeba věnovat spolupráci a společné reflexi, přesto výsledky mimo jiné publikované v časopise Pedagogika, časopis o vzdělávání a výchově, ukazují, že implementace metody do českého vzdělávacího systému má potenciál.

Školy, jejichž pedagogy jsme v této metodě již proškolili, měly možnost vyzkoušet si ve svých podmínkách, jak lze metodu implementovat. Učitelé si v kurze nejdřív ujasnili, jaké prvky obsahuje kvalitní příprava na výuku, pak ve skupinách naplánovali jednu vyučovací hodinu, kterou v mezidobí mezi dvěma dny semináře odučili. V dalším bloku semináře tuto hodinu podrobně reflektovali, včetně analýzy žákovských důkazů o učení. Poté znovu plánovali – buď zdokonalovali původní přípravu, nebo připravili novou hodinu. Nakonec reflektovali výhody takové práce a hledali možnosti, jak zařadit prvky Lesson Study do praxe na své škole. Získali konkrétní inspirace do své praxe – od uvažování nad efektivitou přípravy na vyučování, uvažování nad důkazy o učení až po možnosti Lesson Study jako formy kolegiální spolupráce.

Inspirací pro využití této metody v praxi jsou i „Videohodiny a doplňkové materiály k Lesson Study“, které připravila Česká školní inspekce v rámci projektu Kompetence III a pilotního ověřování vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study v České republice již v roce 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – viz https://www.op-vk.cz/.

Závěrem je třeba zdůraznit, že metoda Lesson Study může být efektivním nástrojem pro zlepšení výuky a profesního rozvoje učitelů, pokud je správně implementována a podporována na úrovni celé školy.

Zdroj: „Lesson Study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů. Pedagogika, časopis o vzdělávání a výchově. 2016, roč. 66, č. 4, s. 427–442.