Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Studia

Pravidelně realizujeme hned několik typů kvalifikačních a specializačních studií, jejichž splněním si můžete rozšířit svou odbornou kvalifikaci na škole. Níže na této stránce můžete nalézt informace k jednotlivám typům studií včetně aktuálně vyhlášených termínů s možností přihlášení. 

Kvalifikační studium akreditované MŠMT a realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem v budoucnu vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb. Je vhodný také pro zástupce ředitele či další vedoucí pracovníky ve školství.

Struktura

Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT:
Modul 1               Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
Modul 2               Pracovní právo
Modul 3               Financování školy
Modul 4               Organizace školy a pedagogického procesu  

Vzdělávací program zahrnuje 92 hodin přímé výuky (cca 11 dní), 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu 15 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály. Podmínkou pro získání osvědčení je 80 % aktivní účasti ve výuce, absolvování stáže v plném rozsahu, zpracování závěrečné práce a její úspěšná obhajoba, úspěšné vykonání závěrečné zkoušky.  

Ukončení

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Přihlášky: Kateřina Vyhlídalová, katerina.vyhlidalova@kvic.cz, tel.: 595 538 034

Organizační garant: Mgr. Ilona Fiurášková, ilona.fiuraskova@kvic.cz; tel.: 595 538 014

Cíle studia

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium je určeno učitelům:

 • odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu)
 • praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického vyučování)
 • odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu)
 • uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu)
 • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky)


Struktura studia:

 • Základy pedagogiky a didaktiky – 59 h
 • Základy psychologie pro pedagogy – 72 h
 • Závěrečný seminář (obhajoba závěrečné písemné práce a ústní zkouška) – 8 h


Rozsah studia – 139 h

Podmínky pro úspěšné absolvování

 • 80 % aktivní účasti v prezenčním studiu (131 h)
 • plnění zadaných úkolů
 • úspěšná obhajoba závěrečné písemné práce a ústní zkouška před komisí

Po úspěšném složení ústní zkoušky před komisí a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených  v § 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. a je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 odst. 1, písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

 • MODUL I: Základy pedagogiky
  • Základy obecné pedagogiky
 • MODUL II: Základy psychologie pro pedagogy
  • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti
  • Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • MODUL III: Speciální témata pro asistenty pedagoga
  • Základy speciální pedagogiky
  • Vybraná témata z vývojové psychologie


Rozsah studia

145 hodin – přímá výuka 97 h, stáž 40 h, závěrečný seminář + obhajoby 8 h

Ukončení studia

Ústní zkouška před komisí a obhajoba závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

Garant studia

Mgr. Jana Mikošková, 734 790 323, jana.mikoskova@kvic.cz

 

 

null
Studia realizujeme za finanční spolupráce UNICEF.

 

Cíle studia

Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou předpokladem pro výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga.

Struktura studia

 • MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY – 66 vyučovacích hodin
  • Základy obecné pedagogiky
  • Základy pedagogiky volného času a zážitková pedagogika
  • Základy sociální pedagogiky
  • Teorie výchovy
  • Základy didaktiky
 • MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY – 34 vyučovacích hodin
  • Základy pedagogické psychologie a psychologie osobnosti
  • Základy sociální psychologie
  • Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • MODUL III: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – 12 vyučovacích hodin
 • MODUL IV: PRÁVNÍ PŘEDPISY – 8 vyučovacích hodin


Rozsah studia

Časová dotace: 136 hodin (přímá výuka 120 hodin, odborná stáž 8 hodin, obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška před komisí 8 hodin)

Ukončení studia

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Cíle studia pedagogiky

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost.

Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Struktura studia pedagogiky volného času – tematické okruhy

 • I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – 16 vyučovacích hodin
 • II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – 17 vyučovacích hodin
 • III. VYBRANÁ TÉMATA PEAGOGIKY VOLNÉHO ČASU – 8 vyučovacích hodin


Ukončení studia

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Rozsah studia

Časová dotace: 46 hodin (41 h přímá výuka, 5 h závěrečný seminář)

Odborný garant studia

Mgr. Zuzana Nevřelová, 595 538 075, zuzana.nevrelova@kvic.cz

Cíle studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití digitálních technologií ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Doporučená vstupní úroveň digitálních kompetencí je minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu). 

Rozsah studia

Studium zahrnuje 250 vyučovacích hodin přímé i nepřímé výuky (včetně případných stáží, exkurzí apod.), z toho 140 hodin probíhá distanční formou (synchronní online nebo individuální e-learning). Studijní program je realizován po dobu max. dvou let.

Průběžné hodnocení

Na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška probíhá formou testu.

Struktura studia

Program je rozdělen do 12 modulů, které jsou realizovány prezenční nebo online formou a tam, kde je efektivní jsou doplněny o e-learning. 

Modul 1 Koncepce – 10 h prezenční výuka
Modul 2 Moderní didaktické teorie a ICT – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 3 Digitální technologie ve VO – 35 h prezenční výuka a 30 h e-learning
Modul 4 Legislativa a počítač ve škole – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 5 Školní infrastruktura – 15 h stáže a 30 h e-learning
Modul 6 Digitální technologie – 10 h stáže
Modul 7 Práce s informacemi – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 8 Prezentace školy – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 9 Učení a učení se – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 10 ICT projektově – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 11 Počítač a žák s potřebou podpůrných opatření – 10 h stáže a 10 h e-learning
Modul 12 Změna – 2 h webinář a 8 h e-learning

Ukončení studia

Celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia.

Pro přihlášení ke studiu se lze registrovat na https://www.kvic.cz/kurz/1030792150

 

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K1: kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků:
a) facilituje proces tvorby digitální strategie školy;
b) zajišťuje pravidelnou reflexi a vyhodnocení naplňování digitální strategie školy;
c) koordinuje a aktivně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím digitálních technologií;
d) podporuje kulturu inovací a spolupráce ve škole;
e) působí jako pedagogický lídr.

K2: kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky:
a) uplatňuje prvky mentorských a koučovacích dovedností a technik v prostředí školy a ve své práci;
b) využívá pro reflexi praxe kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe se zaměřením na využití digitálních technologií;
c) vzdělává se v lektorských dovednostech a andragogice tak, aby mohl pomáhat dospělým učit se a volit jejich cestu celoživotního vzdělávání;
d) orientuje se v různých metodách vzdělávání s ohledem na nové vědecké poznatky a aktuální technologický vývoj, dokáže je dalším osobám erudovaně doporučit a podpořit je v jejich užití pro jejich další osobní i profesní růst;
e) podílí se na tvorbě a sestavení plánu seberozvoje i autoevaluace pedagogů, na profesním portfoliu a sebemotivaci;
f) vzdělává se v oblasti vedení lidí a pedagogického leadershipu. 

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů:
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
d) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
e) integruje digitální technologie do ŠVP;
f) navrhuje a koordinuje provoz informačního systému školy;
g) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) orientuje se v problematice autorských práv a licencí
b) včetně veřejných licencí (Creative Commons);
c) včetně otevřeného softwaru (Open Source);
d) podílí se na nastavování licenční politiky školy;
e) kvalifikovaně doporučuje dle individuálních potřeb školy školní informační systémy;
f) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií;
g) orientuje se v problematice budování, údržby, správy a zabezpečení počítačové sítě;
h) navrhuje postupy a pravidla zabezpečení digitální infrastruktury včetně dat.

Cíle studia
Kvalifikační studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiky, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Kritéria výběru účastníků
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Struktura studia

 • Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Krizová intervence ve škole
 • Konzultace k ročníkové a závěrečné práci
 • Stáže a praxe skupinové a individuální

Studium má hodinovou dotaci 250 h a realizuje se v průběhu dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.

Ukončení studia
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Organizační garant studia
Mgr. Jan Buchta, jan.buchta@kvic.cz, tel. 595 538 078

Aktuálně vyhlášená studia

 24.05.2024
 Ostrava
 12 900 Kč
 139  h
Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková; Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Lubomír Pelech; Mgr. Marie Komárová…
 Obsazenost: 23/25  Akreditováno MŠMT Č. kurzu: 6338062400
 13.09.2024
 Nový Jičín
 13 000 Kč
 115  h
Mgr. Zbyněk Šostý
září 2024 až květen 2025
 Obsazenost: 3/22  Akreditováno MŠMT Č. kurzu: 1339882450
 13.09.2024
 Ostrava
 13 200 Kč
 125  h
Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Petra Schneidrová
termíny budou doplňovány, ukončení červen 2025
 Obsazenost: 1/24  Akreditováno MŠMT Č. kurzu: 4342162451
 25.09.2024
 Opava
 13 200 Kč
 145  h
Ľubomír Franer; Mgr. Andrea Harazinová, DiS.; Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová; Mgr. et Mgr. Tereza Fójciková; Mgr. Eva Krzywoňová…
 Obsazenost: 0/24  Akreditováno MŠMT Č. kurzu: 5342162400
 08.10.2024
 Ostrava
 0 Kč
 250  h
Mgr. Blanka Kozáková
Na studium se již nelze přihlašovat.
 Obsazenost: 22/22 (+6)  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 6033032450
 21.10.2024
 Ostrava
 0 Kč
 139  h
Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková; Mgr. Lubomír Pelech; Mgr. Marie Komárová
Určeno pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU z MSK
 Obsazenost: 19/25  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 4033382450