Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Otevřené hodiny jako příležitost k profesnímu rozvoji

Zdroj: Unsplash.com

Otevřené hodiny jsou pro pedagogy příležitostí k profesnímu učení a proměně své výuky. Učí se od sebe navzájem, diskutují, reflektují svoji práci se svými kolegy v bezpečném prostředí, zlepšují porozumění tomu, jak ve škole zajišťovat maximální učení každého žáka.

Otevřené hodiny jsou přínosem pro obě zúčastněné strany:

  • pedagog, který hodinu otevírá – získává příležitost diskutovat a reflektovat svoji práci se svými kolegy, poznatky následně využít ke svému dalšímu rozvoji
  • učitel, který se hodiny účastní jako pozorovatel – získává příležitost vidět práci svého kolegy, kterou s ním může následně reflektovat, uvědomovat si své přesvědčení o výuce i to, jak on sám učí.

Získané poznatky mohou oběma učitelům následně posloužit k jejich dalšímu profesnímu učení a proměně jejich výuky.

Smyslem otevřených hodin pro kolegy není nabídnout „dokonalou hodinu“ ale nabídnout to nejlepší, co v danou chvíli pedagog umí. Jde o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušeností a o otevřenost pro své učení. Základní podmínkou je respektující a bezpečné prostředí a důvěra mezi kolegy, kteří se otevřené hodiny účastní.

Příprava a realizace otevřených hodin

  1. Učitel, který chce nabídnout otevřenou hodinu, určí termín, čas, vyučovací předmět.
  2. Termín konzultuje s vedením školy, aby mohla být popřípadě upravená výuka.
  3. V dostatečném předstihu informuje sborovnu o termínu otevřené hodiny a o maximálním počtu pedagogů, kteří se jí mohou zúčastnit.
  4. Učitelé se dle svého zájmu zapíší na otevřenou hodinu.
  5. Vedení školy následně vytvoří dle možností podmínky pro realizaci a následnou reflexi otevřené hodiny (např. úprava rozvrhu, zajištění suplování atp.).

Před návštěvou otevřené hodiny

Učitel nabízející otevřenou hodinu přepošle nebo předá účastníkům hodiny svoji přípravu, formuluje svoji zakázku (na co se v hodině zejména zaměřuje a k čemu chce dostat zpětnou vazbu od kolegů), domluví se s kolegy na čase pro následné společné reflektivní setkání a analýzu hodiny, 60-90 minut dle potřeby a časových možností. Zajistí podmínky pro pozorování ve třídě (např. židle pro návštěvníky).

Učitel navštěvující otevřenou hodinu se dopředu seznámí se zaslanou přípravou na výuku, dle potřeby si ujasní zakázku pozorování.

Průběh návštěvy

Učitelé – pozorovatelé přijdou do hodiny v závěru přestávky, aby nebyl narušen začátek hodiny. Vedou si záznam o jejím průběhu a svých postřezích, nezasahují do výuky, jsou tichými nestrannými pozorovateli.

Reflektivní sdílení po hodině

Cílem kolegiálního reflektivního setkání všech zúčastněných je dospět k závěrům, které budou ihned využitelné pro další plánování ať společné nebo individuální, ale také k trvalému obohacení a sladění pedagogického myšlení zapojených učitelů.

Důkladná a strukturovaná reflexe hodiny se týká zakázky.

Pro vzájemné učení všech zúčastněných je dobré, aby reflexi hodiny vedla osoba, která má alespoň malé zkušenosti s facilitací diskusí.

Pro mnohé učitele bývá ze začátku bezpečnější otevřít hodinu pro učitele z jiných škol. Je důležité komunikovat cíle otevřených hodin a to, že se nejedná o ukázkovou hodinu, ale hodinu, která se od těch ostatních liší přítomností pozorovatelů.

Ve školách v Moravskoslezském kraji, které byly zapojeny do projektů (např. Odborné kariérové poradenství a vzdělávání v MSK, Pomáháme školám k úspěchu nebo TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání) jsou otevřené hodiny jako příležitost k profesnímu učení a potažmo zvyšování kvality vzdělávacího procesu pravidelně využívány. Osvědčilo se nastavení „pravidel a podmínek“ pro realizaci otevřených hodin v rámci pedagogického sboru školy – např. kolik návštěv absolvuje každý učitel během školního roku u několika kolegů, co bude výstupem – ocenění práce kolegy, používání popisného jazyka, evidence návštěv do pracovního portfolia (návštěva i navštívený včetně ocenění). Návštěvám ukazovat hodiny, kde se žáci učí něco nového, využívat potenciál pedagogů (různé učební styly).

Otevřené hodiny nejsou hospitace. Hospitace může být užitečná pro poskytnutí konkrétní zpětné vazby a nasměrování v rámci výuky konkrétního učitele, zatímco otevřené hodiny jsou spíše o kolektivním učení a sdílení znalostí, dovedností a zkušeností. Oba přístupy však mohou být součástí širšího programu profesního rozvoje ve škole a mohou se vzájemně doplňovat.