Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

TPA

Schopnost podnikavosti je novou kompetencí člověka 21. století. Ačkoliv se často zaměňuje pojem podnikavost za podnikání, není tomu tak. Podnikavost je schopnost, kterou by měl ovládat každý člověk v dnešním moderním světě. Schopnost, která pomůže člověku prožít spokojený naplněný život.

Proč vést žáky k podnikavosti už na základních školách? Základní škola je ideálním místem, kde může učitel začít žáky formovat, inspirovat a vést k osobnímu i profesnímu úspěchu. K tomu je zapotřebí mít patřičné dovednosti, které může učitel získat studiem našeho 40hodinového kurzu Koordinátor podnikavosti, který nabízíme v projektu TPA.

V rámci studia budou lektoři vést naše účastníky k tomu, aby pochopili principy výchovy k podnikavosti a její 3 nejdůležitější oblasti, a byli tak schopni své žáky k těmto kompetencím svědomitě vést.

Zdroj obrázku: podnikavamysl.cz

  1. NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty. Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

  1. ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání potřebných zdrojů a nakládání s nimi, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních k zajištění podpory.

  1. DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

A jak může jedna z oblastí podnikavosti vypadat v praxi? O tom nám napsala paní učitelka Pavlína Cundová ze ZŠ Ostrčilova v Ostravě, která na škole vede kroužek Fiktivní firma (FIF).

Naše motto:

Škola, která vidí do budoucnosti, jde s dobou a snadno se vyrovnává s požadavky které s sebou nese. Škola, která vede k podnikavosti, je škola s vizí.

Staňte se prestižní školou, která vidí do budoucnosti!

V případě, že máte zájem o kurz Koordinátora podnikavosti, neváhejte nás kontaktovat. Kurz realizujeme jako „sborovnu“ pro kolektiv min. 8 pedagogů vaší školy, a vzdělávání tak bude probíhat přímo na vaší škole.

Kontaktujte nás pro více informací:
Karin Šebestová, karin.sebestova@kvic.cz, +420 608 432 422
Mgr. Gabriela Návratová, gabriela.navratova@kvic.cz, +420 777 645 269

Po celou dobu realizace aktivity Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace v rámci projektu TPA budou mít školy přiděleného klíčového odborného pracovníka, mentora, který bude vystupovat v roli jakéhosi průvodce na cestě ke kvalitě.

A těchto 12 mentorů bychom vám chtěli prostřednictvím našich sociálních sítí a webových stránek postupně představit:


ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, p. o. je škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

„Škola je jen příprava pro život a proto taktéž podle toho vyučujeme. Děti u nás mají možnost zapojit se do různých projektů v rámci výuky. Učíme podle školního vzdělávacího programu Život do školy – škola do života, zaměřeného na: zdravý životní styl, využívání komunikačních a informačních technologií a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Klademe důraz na vytváření dovedností a schopností žáků. Ve škole vytváříme zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti každého žáka.“ 

Webové stránky školy: https://zszatopkovych.eu/


Něco málo o ZŠ Opava, Mařádkova 15, p. o – „V naší škole společně nastavujeme pravidla bezpečného prostředí pro děti, učitele i rodiče. Je pro nás důležitá otevřenost v komunikaci, kdy si vzájemně nasloucháme a respektujeme osobní názor. Při učení se podporujeme a sdílíme své úspěchy. Věříme, že každý v naší škole může zažít úspěch. Proto se zamýšlíme nad kvalitou výuky a smyslem učení. Přihlížíme k individuálním potřebám tak, aby každé dítě mohlo rozvíjet svůj potenciál. Využíváme inovativních metod, abychom u dětí podporovali schopnost plánování, vlastní zodpovědnost a samostatnost za své učení a jednání. Učíme se dávat i přijímat popisnou zpětnou vazbu, využíváme různých forem hodnocení. Vytváříme otevřenou školu. Chceme, aby se na vizi, hodnotách a kultuře školy podíleli děti, učitelé a rodiče – tvoříme učící se komunitu. Rodiče považujeme za partnery, kteří mají na výchovu svých dětí největší vliv.“ 

Webové stránky školy: https://www.zsmaradkova.cz/


Vize SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o. – „Moderní škola s tradicí odborného vzdělávání rozvíjející osobnost žáků v příznivém edukačním prostředí v souladu s legislativním rámcem, která úzce spolupracuje s odbornými firmami a zřizovatelem.“

Webové stránky školy: https://www.spseiostrava.cz/cs/

Něco málo o Gymnáziu Třinec, p. o. -„Projekt je plně v souladu s vizí školy, která zní: Učíme se spolu. Transformace školy na učící se organizaci je skvělou příležitostí, jak podpořit náš rozvoj profesních kompetencí. Od projektu očekáváme zvýšení kvality vzdělávání na našem gymnáziu, možnost seznámit se s různými formami kolegiální podpory a spolupráce, inspirovat se zkušenostmi ostatních zapojených škol.“ 

Webové stránky školy: https://www.gymtri.cz/
Propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=0yKziDwRTnM


Motto Jazykového gymnázia Pavla Tigrida: „Mnoho jazyků. Jedna společná řeč.“ 

Něco málo o škole: „Do naší školy se žáci i učitelé těší. Přátelská atmosféra, vzájemná inspirace, fajn lidi a moderní výukové aktivity nám pomáhají využívat smysluplně čas a cítit se spolu dobře.“ 

Webové stránky školy: https://www.jazgym.cz/

Něco málo o Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál, p. o. – „Gymnázium je moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů. Gymnázium poskytuje kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.“ 

Webové stránky školy: https://gymbru.cz/


Motto SZŠ Karviná, p. o. – „Odbornost a péče na prvním místě“

Webové stránky školy: https://www.sszdra-karvina.cz/
Propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=iCSoFdM_iGc&t=1s

Vize SZŠ a VOŠZ, Ostrava, p. o. – „Chceme být školou udržující vysokou úroveň odborných znalostí našich absolventů, která je otevřená veřejnosti a poskytuje svým žákům, studentům i zaměstnancům motivující a bezpečné prostředí.“

Webové stránky školy: https://www.zdrav-ova.cz/


Něco málo o ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, p. o. – „Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou se nachází krásném prostředí Moravské brány v podhůří Oderských vrchů. Jsme otevřenou školou. Rozvíjíme dovednosti a znalosti našich žáků s ohledem na jejich individuální schopnosti. Důležité pro nás jsou vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a veřejností. Tuto oblast podporujeme mimo jiné i širokou nabídkou volnočasových aktivit. Náš pedagogický tým klade důraz na spolupráci, bezpečné a příjemné prostředí ve škole a prohlubování profesní kvality.“ 

Webové stránky školy: https://www.skolasuchdol.cz


Něco málo ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o. – „Cílem školy je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy směřuje k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch. Snahou školy je vytvořit partnerský vztah mezi žáky a učiteli, který umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Usilujeme o to, abychom byli otevřenou a bezpečnou školou, která umožní každému žákovi dosáhnout svého maxima.“

Webové stránky školy: https://www.komenskeho66.cz/


Motto ZŠ Kravaře, p. o. – „Společně se učíme, společně tvoříme, společně rosteme.“

Něco málo o škole: „Jsme školou, která vede žáky k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za vlastní práci a k aktivnímu přístupu k životu. Chceme vytvořit u každého z našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, snažíme se rozvíjet jejich osobnost s cílem vychovat z každého odpovědného a slušného člověka. Pomocí účinných moderních metod a forem vzdělávání tvoříme školu s nepřehlédnutelným regionálním významem. Školu, kde se setkává nové a moderní s tradičním a léty prověřeným. Chceme dosáhnout toho, aby rodiče i žáci vnímali naši základní školu jako místo, kde se tvoří současnost a především budoucnost města a okolí.“

Webové stránky školy: https://www.kravarezs.cz/

Něco málo o Jubilejní Masarykově ZŠ a MŠ Sedliště: „V rámci poskytovaného vzdělávání, výchovy a své vize se škola zaměřuje na:
Individualitu: vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti, motivovat je k dosažení vzdělávacího maxima a vnímat rozdíly mezi žáky.
Hru: nabízet získávání vědomostí i výukou mimo školní lavice, v přírodě, muzeích, galeriích, knihovnách nebo během exkurzí. Podporovat aktivní metody učení, integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku, zájmové vzdělávání. Využívat herních prvků a moderních technologií.
Ekologii a zdravý životní styl: motivovat žáky k ekologickému myšlení a jednání, inspirovat je k zdravému životnímu stylu. Od r. 2013 je škola zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA.“

Webové stránky školy: https://www.skola-sedliste.cz/


Něco málo o ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, p. o. – „Ve škole se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se mohou vzdělávat v přípravném stupni od 5 do 8 let. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Činnost školy je pestrá, máme zájmové útvary, pořádáme výlety, ozdravné pobyty. Vyjíždíme s žáky do zahraničních partnerských škol.“ 

Webové stránky školy: https://www.zs-tesinska.cz/

Něco málo o ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, p. o. – „Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola je zřízena městem Třinec a poskytuje žákům všeobecné vzdělávání. Je rodinnou školou s přívětivým prostředím a přátelskou atmosférou, kterou musí pocítit každý, jakmile projde vstupními dveřmi. Škola si zakládá na nulové anonymitě a je zvykem, že žáci všech ročníků se podílejí na společných projektech. Naše fungování stojí na šesti základních prioritách, tzv. 6B: být komunikativní, být inovativní, být viděn a slyšen, být “green”, být moderní, bí/ýt srdcem všech.“ 

Webové stránky školy: https://www.zspbtrinec.cz/

Webové stránky ZŠ, Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1804, p. o.: https://www.sekaniny.cz/

Propagační videa školy:
https://www.youtube.com/watch?v=i9BUi5H1RQw
https://www.youtube.com/watch?v=ZIBAp–In5M


Něco málo o ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. – „V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře smysluplně vzděláváme a rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků. Jsme tradiční velká škola i školka, ale atmosféra u nás je příjemná a přátelská, takřka rodinná. Zakládáme si na inkluzi, individuálním a přívětivém přístupu ke každému žákovi.”

Webové stránky školy: https://zshrabina.cz/
Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=KmyG6F2oLy4

Něco málo o ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek – „Chceme být školou, kde se žáci učí toleranci a vzájemné úctě. Učitelé jsou otevřeni novým podnětům a vzdělání zaměřují na kritické myšlení a čtenářství. V návaznosti na náš cíl vzdělávání vnímáme, že je důležité, abychom u žáků rozvíjeli schopnosti řešit problémy a argumentovat. K tomu budeme využívat nástroje jako je práce s různými typy textů, práce s chybou a formativní působení na žáka. Výchovu a vzdělání chceme uskutečňovat tak, aby žáci naší školy mohli své poznatky a dovednosti zužitkovat v běžném životě. Učitel pracuje v prostředí, které podporuje kolegiální učení, otevřenou komunikaci a radost ze své práce.“ 

Webové stránky školy: https://zsvendryne.cz/


Něco málo o ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín – „Naše škola se nachází v centru města, je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která nabízí kvalitní všeobecné základní vzdělání. Podporujeme osobnostní rozvoj každého žáka, uplatňujeme individuální přístup pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané, nabízíme volitelné předměty a pestrou škálu zájmových aktivit zdarma. Ve výuce využíváme moderně a technicky vybavené odborné učebny, počítačové učebny, tělocvičnu, školní sportovní hřiště a knihovnu. K výuce i mimoškolní činnosti slouží školní zahrada se zastřešenou přírodní učebnou. Naším cílem je zprostředkovávat žákům nejen potřebné znalosti, ale podporovat u nich také osvojování důležitých dovedností a návyků pro orientaci v životě a motivovat je pro další vzdělávání.“

Webové stránky: https://www.zstyrfren.cz/

Orientujete se dobře ve školním prostředí, vedení týmu, víte, jak to ve škole chodí, a rádi byste svou praxi rozšířili o nové zkušenosti z práce ve školách, které se chtějí rozvíjet?

Pro 20 základních a středních škol Moravskoslezského kraje hledáme průvodce, kteří je budou odborně podporovat a provázet změnou na učící se organizace.