Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Financování škol

Jak všichni dobře víme, tento výkaz je pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí „voucherem“ k získání finančních prostředků na pedagogické pracovníky. Proto mu věnujeme nemalou pozornost.

Pro připomenutí: Informace z P1c-01 ke stavu k 30. 9. 2023 mají vliv na výši financí v rozpočtu 2024!

Změny pro letošní rok:

 • Oddíl IV. Nepedagogičtí zaměstnancipřibylo ze státního rozpočtu vč. …..NPO podle platových tříd a platových stupňů., tj. pokud má nepedagog úvazek na pracovní smlouvu z NPO, zapisuje se zde jeho výše, nemá však vliv na finance,
 • Oddíl IVa. Pedagogičtí pracovníci přibylo ze státního rozpočtu vč. …NPO podle platových tříd a platových stupňů, tj. pokud má pedagog úvazek na pracovní smlouvu z NPO, zapisuje se zde jeho výše, zdroj financování je označen 04,14, v dalších oddílech se pak nepropisuje a přímo nemá vliv evidence v tomto výkaze na finance.

Nesprávné vykázání:

 • při neoprávněném požadavku může být posouzeno jako porušení rozpočtové kázně,
 • při zapomenutí požadovaných nákladů nelze již dodatečně žádat.

Podrobněji na webináři: https://www.kvic.cz/kurz/?kurzID=1062452350 (10. 10. 2023)

Dne 28. 6. 2023 vláda schválila balíček ke konsolidaci veřejných financí. Následně bude přistoupeno k projednávání ve Sněmovně, které se má realizovat koncem srpna. Změny se předpokládají pro rok 2024.

I tak je třeba se již připravit na případné změny. Dnes se podívejme na předpokládané dopady v pracovněprávních vztazích, konkrétně na „zrušení výhod“ u prací konaných na dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). Jednoduché a výhodné přijetí na DPP tímto krokem „padá“.

Má dojít k tzv. zastropování úlev z odvodů pro DPP. Nově budou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance (limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), který pracuje na základě DPP. Jsou to:

 • limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrného výdělku,
 • limit při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrného výdělku.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být odvedeno také pojistné. Nyní existuje jen limit u jednoho zaměstnavatele, takže je situace administrativně mnohem jednodušší. Avšak aby navrhovaná opatření mohla být kontrolována, bude muset být zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Při použití městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) je třeba rozlišovat:

•            Za MHD v obci (zde má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty bez prokazování jízdních výdajů.

Příklad 1:

Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Zaměstnanec nemusí v rámci pracovních cest po Ostravě prostřednictvím MHD jízdní výdaje zaměstnavateli prokazovat a budou mu náklady dle počtu pracovních cest ve stanoveném termínu (ošetřeno vnitřním předpisem) vyplaceny.

Příklad 2:

Místo výkonu práce Ostrava (také považováno za pravidelné pracoviště)

Pokud zaměstnanec vykonává cestu v rámci Ostravy, v našem případě nemá nárok na náhradu jízdních výdajů.

•            Za MHD při pracovní cestě mimo obec (zde nemá zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) zaměstnavatel poskytuje náhradu jízdních výdajů v prokázané výši.

Příklad 3:

Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Pracovní cesta je konána do Prahy, tedy mimo obec. Zaměstnanec jede v Ostravě MHD na hlavní nádraží, následně vlakem do Prahy a v Praze využívá opět MHD. Všechny jízdní výdaje má zaměstnanec prokázat platnou jízdenkou.

Pozn.

Zákoník práce ještě umožňuje výjimku v oblasti prokázání jízdních výdajů dokladem (viz aktualita z 10. 7. 2023).

Zaměstnanec prokazuje užití dopravního prostředku a jeho výši patřičným dokladem. Za hromadnou veřejnou přepravu lze považovat např. autobus, vlak, letadlo, loď, taxík. V případě nedoložení příslušného dokladu Zákoník práce umožňuje proplacení cestovních náhrad. Jde pouze o možnost, nikoli povinnost ze strany zaměstnavatele. Mělo by k dané situaci docházet pouze výjimečně. I tak jde z pohledu zaměstnavatele (školy) o daňově uznatelný náklad. Z hlediska zaměstnance je náhrada jízdních výdajů v ceně jízdenky příjmem, který je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Pokud si zaměstnanci koupí levnější společnou jízdenku, je výše úhrady proplacena tomu, kdo náležité náklady prokáže při vyúčtování na cestovním příkazu s doložením originálu dokladu. U ostatních bude pouze založena fotokopie s informací, kde je založen originál dokladu.

Výdaje poskytované z prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) a b) školského zákona na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí vymezuje § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jako finanční prostředky na:

„platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání“.

Škola podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, hradí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců (tzv. 4,2 promile). Jelikož jde o záležitost vyplývající z pracovněprávních vztahů, lze jej hradit z ONIV.

Základní informace k vyplňování výkazu:

 • V období od 31. května nejpozději do 10. června aktuálního kalendářního roku (2023) se vyplňují údaje o předpokládaném stavu ke dni 30. září aktuálního kalendářního roku (2023).
 • Vyplňuje se elektronicky, předává se také zpracovatelskému místu.
 • Zaokrouhluje se na 2 desetinná místa.
 • Každá organizace vyplňuje jeden formulář, i když má např. více pracovišť.
 • Pro každou organizaci jsou automaticky předvyplněny z dat výkazu P 1c-01 k datu 30. 9. minulého kalendářního roku (2022) údaje o druhu činnosti i skupině profesí. Dále i ve sloupci 1 je uveden součet hodnot PPČ z oddílů IVb., IVc. a VIII.. Není přípustné měnit tento údaj (jen z níže uvedených důvodů) např. za účelem opravy nebo doplnění chybně vykázaných dat z minulého kalendářního roku.
  • Možno měnit, pokud dojde, k takové změně organizačního uspořádání právnické osoby, která by měla významný vliv na údaje vykázané ve výkaze P 1c-01 k 30. 9. minulého kalendářního roku (2022), např. sloučení

Vyplní se pouze!

 • Ve sl. 2 předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin PPČ pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (u pouze povinných a povinně volitelných předmětů) k 30. 9. aktuálního kalendářního roku (2023), a to pro pracovní smlouvy a i DPP…, se ZF11.
 • Odráží očekávané změny v organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb v příštím školním roce (2023/24) na základě výsledků zápisů a přijímacího řízení či změn ve školském rejstříku.
 • V případě zvýšení se uvádí ve sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení s mínusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“.

Veškeré podmínky pracovní cesty (a to včetně určení dopravního prostředku) stanovuje zaměstnavatel předem. Znamená to, že vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Zaměstnanec je povinen způsob dopravy dodržet, jinak se jedná o porušení pracovní kázně. Zároveň z pohledu zaměstnavatele je povinnost proplatit jízdní výdaje sjednaného určeného přepravního prostředku v souladu se zákoníkem práce.

Pozn. Někdy je se zaměstnancem dohodnuto, že v případě využití soukromého vozidla mu budou proplaceny náklady ve výši jízdného veřejnou dopravou. To je samozřejmě možné, ale  to ho nezprošťuje dodržet podmínky stanovené ze strany zaměstnavatele (např. vnitřní předpis) pro použití soukromého vozidla (např. referentské zkoušky).

Hned v úvodu je třeba upozornit, že cestovní náhrady se na „dohodáře“ automaticky nevztahují!

Z pohledu zákoníku práce uhradit cestovní náhrady zaměstnanci, který činní pro zaměstnavatele práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (tzv. dohodáři), nepatří mezi zákonné povinnosti zaměstnavatele. Případné poskytování cestovních náhrad je na zaměstnavateli.

V případě, že vznikl nárok na cestovní náhrady spojené s výkonem pracovní cesty u dohodářů, je nutné, aby tento nárok byl přímo sjednán v příslušné dohodě. Dále dohodářům náleží cestovní náhrady (bylo-li tak dohodnuto) i v případě, kdy není ve smlouvě uvedeno místo pravidelného pracoviště a práce bude vykonávána mimo obec jeho bydliště.

Připomeňme si, že výdaje poskytované z prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) a b) školského zákona na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí vymezuje § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jako finanční prostředky na:

„platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání“.

I když ve výše uvedeném se pojednává jen o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v případě vzdělávání nepedagogů lze náklady považovat za náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, pokud vzdělávání je v rámci prohlubování kvalifikace. Nutno připomenout, že pokud by šlo o náklady spojené s doplňkovou činností, nelze je z těchto prostředků hradit.

O Asistentovi pedagoga jako podpůrným opatřením pojednává vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

V praxi obecně rozlišujeme asistenta pedagoga u:

• Třídy dle §16 odst. 9 ŠZ

– Je zde stanoven tzv. asistent pedagoga „na třídu“. Velikost získání financí na jeho úvazku je ze strany ministerstva ohraničen tzv. PHmax, který je stanoven v příloze č.2 NV 123/2018 Sb

– Prostředky na něj jsou získány na základě vykázání v P1c-01 (ke stavu 30. 9.), asistent pedagoga je zde v oddíle IVa. definován s ZF (zdrojem financování) 11 a dle daného výkazu je nárokován.

– Neeviduje se v R44-99.

• Běžné třídy

– Aby byly získány finanční prostředky, musí být vykázáno v R44-99 jako PNFN (normovaná finanční náročnost personálního charakteru). Prostředky jsou získány až následující měsíc, proto např. pro žáka od 1. 9. musíme vykázat již v srpnu.

– Pouze na základě doporučení z SPZ (školského poradenského zařízení).

– V P1c-01 se vykazuje v oddíle IVa. se ZF 12 a dle daného výkazu není nárokován.

U běžných tříd základní školy se uvažuje o změně a zavedení PHmax, podobně jako u tříd dle§16 odst. 9 ŠZ.