Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Aktuality

Pravidelně rozesíláme naši aktualizovanou nabídku školám formou newsletteru, který si můžete stáhnout i z odkazů níže. Nabídku rozdělujeme dle následujících cílových skupin:

 • Mateřské školy
 • Základní školy, školní družiny, školní kluby a školní jídelny
 • Střední školy a vyšší odborné školy
 • Základní a střední umělecké školy a střediska volného času
 • Nabídka webinářů na druhé pololetí školního roku 2023/2024

V rámci rozpočtování finančních prostředků z ministerstva došlo i k toku finančních prostředků v souvislosti s § 161 odst. 1 písm. a, bod 4 školského zákona směrem ke školám na pokrytí nákladů na uvádějící učitele v rámci tzv. adaptačního období.

Kde školy definovaly počet uvádějících učitelů?

Ve výkazu R13-01 (výkaz o ředitelství) v roce 2023.

Jaká je výše finančních prostředků?

V prvním roce adaptačního období:

 • 36 852 Kč za rok na 1 začínajícího učitele (částka zahrnuje 24 000 Kč na plat, 8 352 Kč na odvody),
 • 4 500 Kč na ostatní neinvestiční náklady (ONIV)

Ve druhém roce adaptačního období:

 • 16 176 Kč za rok na 1 začínajícího učitele (tj. 12 000 Kč na plat a 4 176 Kč na odvody).

Jak správně finance použít?

Prostředky na platy a s nimi související odvody je možno využít na odměnu uvádějícího učitele ve výši v závislosti na výkonu role. Lze také prostředky rozdělit mezi více zainteresovaných učitelů. Konkrétní specifikace a výše by měla být definována ve vnitřním platovém předpise nebo podobné směrnici.

Prostředky na ONIV mohou být využity např. na další vzdělávání uvádějících učitelů.

V rámci zřizovatelem připravovaného projektu Implementace dlouhodobého záměru Moravskoslezského kraje jsme 8. 3. 2024 ředitelům středních škol představili náš program nejen pro začínající ředitele. Navazujeme na naše zkušenosti z předchozích projektů, kdy cílíme na kvalitu pedagogického procesu. Pokud i pro Vás je žák na prvním místě a svou školu chcete vést jako úspěšní pedagogičtí lídři, pak je tento program určen právě Vám. Začínáme na jaře 2025!

Již druhým rokem je velkým tématem ve školách pojem umělá inteligence. Dosud se setkáváme s pedagogy, ve kterých vyvolává obavy, nejistotu, či jen přesně neví, o co se jedná. Pojďme se společně podívat na to, co je umělá inteligence a jak ji zajímavě využít pro obohacení své výuky a jak si přitom ušetřit čas. A mimochodem, dovolím si připomenout článek pana Neumajera, který publikoval před pěti lety na webu Pedagogicke.info.

Umělá inteligence je obor informatiky, který se zabývá tvorbou systémů schopných řešit komplexní úlohy. Má klíčové pojmy, se kterými se můžeme seznámit např. na Wikipedii.

Proč tedy o umělé inteligenci začínáme hovořit v posledních dvou letech? Protože se stala dostupná veřejnosti v podobě ChatGPT pro generování textů. Textů, které se „naučila“ na datech z internetu. Podobně nyní generujeme obrázky a animace – opět se tyto chaty naučily na práci fotografů, malířů a tvůrců, jejichž obrázky a fotografie byly na internetu. Hudba? Také můžeme generovat. Za tím vším hledejme obrovské množství výkonných počítačů a velké jazykové (a jiné) modely.

Umělá inteligence (AI) nyní nabízí školám a učitelům mnoho možností a toto téma najdeme u organizací, firem a na stránkách lektorů.

Kurikulum umělé inteligence pro základní školy:
AI dětem je nezisková iniciativa, která se zaměřuje na vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence. Nabízí kompletní obsah kurzu AI pro dospělé, metodické materiály a plány vyučovacích bloků pro žáky na základních a středních školách. Učitelé mohou využít tuto platformu k seznámení žáků s AI a digitálními dovednostmi. A naleznou zde i věková omezení, pro využití některých nástrojů.

Doporučení od Národního pedagogického institutu (NPI):
NPI ČR vydal doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Tato doporučení jsou určena ředitelům, učitelům, žákům i rodičům. Je důležité, aby učitelé ověřovali AI a využívali ji efektivně ve výuce.

AI nástroje pro pedagogickou praxi:
Existuje řada nástrojů a aplikací, které mohou učitelům usnadnit práci. Postupně se sbírají a rozšiřují databáze těch, které byly vyzkoušeny. Téma umělé inteligence pro naše kurzy zpracovává lektor Mgr. Václav Vávra, který vytvořil seznam nástrojů a odkazů, které lze využít pro pedagogickou praxi:

Generování textu

Generování grafiky

Školství

Různé

Společnost OpenAI připravila průvodce AI pro učitele, který obsahuje praktické ukázky a pokročilá zadání. Učitelé mohou využít ChatGPT ke zlepšení výuky a seznámení žáků s umělou inteligencí.

V oblasti hudby se můžete stát hudebním skladatelem pomocí nástroje Aiva.ai a mít tak hudbu zdarma ke svým videím a prezentacím.

V nabídce KVIC najdete spoustu zajímavých kurzů k tématu umělé inteligence, které průběžně přidáváme a aktualizujeme s ohledem na novinky v oblasti nástrojů AI pro využití v pedagogické praxi. V nejbližší době se můžete přihlásit např. na kurz Škola a pokročilá umělá inteligence pod vedením lektora Bc. Jiřího Chytila, který pro Vás pořádáme v prezenční formě v úterý 19. března 2024 v Novém Jičíně: https://www.kvic.cz/kurz/?kurzID=1063052352

Autorka článku využila pro přípravu umělou inteligenci.

Jak všichni víme, tzv. vyhláška FKSP byla zrušena. Protože některé principy či pravidla obsažené ve zrušené vyhlášce jsou pro tvorbu a užití FKSP nezbytné, došlo k úpravám či zakotvení nutných náležitostí do legislativy (podrobněji viz níže). Můžeme konstatovat, že hospodaření s FKSP je nyní „roztříštěno“ do různých právních předpisů vzhledem k právní formě organizace či zřizovateli.

Pro jednotlivé školy a školská zařízení je aktuální problematika pojednávána v následující legislativě:

 1. V případě státních příspěvkových organizací:
 2. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 56, § 60, § 62, § 65, § 68, § 69),
 3. vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V případě příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí:
 5. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 29, § 33, § 33b, § 34 a § 37),
 6. vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů [§ 3 odst. 1, § 3 odst. 3 písm. b), § 5 odst. 1].
 7. V případě školských právnických osob zřízených ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí:
 8. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 136, § 137, § 138).

V případě všech organizací:

Různé banky a peněžní ústavy v souvislosti se žádostmi o poskytnutí úvěru ze strany žadatele, řadového zaměstnance některého z takto dotčených školských subjektů, kteří mají sjednánu pracovní smlouvu na dobu určitou ( různě např. do 30.6. 31.8. nebo 31.12. 2024 ) zasílají jejich nadřízeným a tedy ředitelům škol formuláře s žádostí o sdělení v tom smyslu, zda ředitel u takového zaměstnance počítá ( a může to bance písemně potvrdit) s prodloužením pracovní smlouvy i po shora uvedeném termínu uplynutí času pracovního poměru sjednaného na určitou dobu. Dotaz ředitele zní, zda toto potvrzení může bance vydat? 

Nutno předeslat a zdůrazňují to někdy i sami tážící se ředitelé, že mnohdy ani neví, jaká bude v rozhodnou dobu situace, pokud jde o počty žáků, dětí a studentů a nejsou s to ani předjímat další modality budoucího vývoje. I z toho mj. plyne, že není vhodné podobná stanoviska vydávat. Tím spíše, že všem známé zákonné ( jarní ) termíny správního řízení o přijímání dětí, žáků a studentů do různých typů škol jsou teprve před námi a při nejlepší vůli lze v danou dobu počty přijatých žáků, dětí a studentů jen odhadovat, není možné je tzv.  postavit na jisto, předvídat budoucí stav a s tím koincidující personální potřeby zaměstnavatele. Podobné potvrzení by mohlo být vnímáno přinejmenším per anallogiam jako veřejný příslib, na závazek. Pomíjím přitom, že ani judikatura vyšších soudů v tomto ohledu nejde ředitelům škol „naproti“ a je zcela zbytečné si na sebe „plést pomyslný bič“, jakkoliv je dotaz ředitelů tažen dobrým úmyslem. Již mnohokrát se totiž posléze při řešení konfliktní situace se zaměstnancem ukázalo, že snaha vyhovět zaměstnanci za každou cenu se škole a potažmo ani řediteli nemusí vyplatit.  Resumé tedy je, že vydávat podobná potvrzení a již vůbec ne v písemné formě n e d o p o r u č u j i. 

Ve dnech 13. – 20. února 2024 se koná akce Týden pro wellbeing ve škole.

Několik desítek organizací z celé České republiky se spojilo! A my jsme jednou z nich… Protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvíjet svůj potenciál. Protože děti, které jsou spokojené, se také mnohem lépe učí.

Program celé akce pro veřejnost: PROGRAM AKCÍ PRO VEŘEJNOST (Týden pro wellbeing ve škole) – Tydenprowellbeing.cz

V rámci této akce pořádáme hned dva kurzy. Kliknutím na obrázek si můžete zobrazit jejich detail:

 V uplynulých týdnech se ze strany ředitelů škol, jejichž součástí je i školní družina, vyskytuje a opakuje dotaz, který lze pro maximální stručnost shrnout tak, že do školní družiny byl přijat a dochází sem žák, který se záhy začal chovat velmi hrubě k ostatním dětem i pedagogickým pracovníkům ( verbálně a opakovaně  je vulgárně a nezřídka i fyzicky  napadá )  nelze jej nijak usměrnit, nedbá pokynů pedagogů v duchu rčení „jako by hrách na stěnu házel“ a narušuje tímto způsobem permanentně a netolerovatelně chod tohoto zařízení i pedagogický proces. Dotaz ze strany často až zoufalého vedení takto „postižených“ škol zní, zda lze takového žáka ze školní družiny vyloučit a zda se na obdobné  případy obligatorně vztahuje správní řízení ?

Nedá mi si ještě v této souvislosti nepostesknout, že kořeny právě popsaného jevu, na který v posledním období ve své metodické činnosti narážím stále častěji, kdy jsou do základních škol přijímání žáci se zjevnými poruchami chování, bez jakékoliv předchozího povšimnutí, náležité diagnostiky a byť i jen  pokusu o řešení a podchycení tohoto stavu pedagogickými, psychologickými nebo medicínskými metodami, jsou širší. Tento mírně řečeno nešvar až pochybení má neprávní příčiny a překračuje tak rámec příspěvku s čistě oprávní problematikou, které se musíme držet, avšak nemohu jej nezmínit, protože detekují v terénní práci jeho vzrůstající frekvenci.

Nicméně, vraťme se k otázce vetknuté do nadpisu tohoto článku a nadhozené v úvodu. Zde je nezbytně potřeba vyjít z ustanovení § 165 odst. 1 a 2 školského zákona, které vymezuje okruh pravomocí ředitele školy, respektive přesněji řečeno subjektu školy, za níž ředitel „jen“ jedná, zastupuje ji a vede. V probírané souvislosti nelze přehlédnout a nezmínit judikaturu Nejvyššího správního soudu v Brně obsaženou především v rozhodnutích 1 As 53/2011-109 a konečně 2437/2011 Sb. NSS, na něž v podrobnostech odkazuji. Dalším momentem, který je nutno v daném kontextu vypíchnout, je okolnost, že oproti dnes již překonaným názorům, že ve shora citovaném ustanovení se jedná o tzv. taxativní ( tedy úplný, vyčerpávající ) výčet pravomocí ředitele, existuje robustní, o citovanou judikaturu opřený názor, že jde pouze o jakési  vodítko pro identifikaci druhu rozhodnutí v kompetenci ředitele, které však není uzavřenou množinou potencionálních rozhodnutí.  Klíčovým parametrem pro určení, zda se jedná o rozhodnutí ředitele školy podléhající procesně správnímu řádu je totiž to, zda se rozhoduje o individuálně určených právech či povinnostech jednotlivce nebo nikoliv.

To znamená, že aplikujeme-li právě výše popsané na řešený problém či situaci obsaženou v tázací větě v nadpisu této stati, nezbytně dojdeme k závěru, že vyloučení žáka ze školní družiny nepochybně je zásahem do jeho individuálních práv, dokonce zásahem velké intenzity, a proto se v naznačené logice předchozího odstavce  m u s í  postupovat v rámci správního řízení a v intencích zákona o správním řízení ( správního řádu ).

Dospějeme-li tedy, souhrnně a ve zobecňující poloze nastíněno po vyhodnocení situace, že jde o kolizi či zásah do individuálních práv žáka či studenta ( pochopitelně ze zřejmých právních důvodů z toho zcela vyjímáme stav, kdy žák plní povinnou školní docházku anebo dochází do posledního, povinného ročníku v MŠ, kdy jde s ohledem na zákonnou ochranu dítěte, ba jeho ústavně garantované právo a tedy specifickou situaci ) k pozitivní odpovědi, je nutno rozhodovat beze zbytku podle správního řádu a šetřit přitom veškerá procesní práva účastníka řízení. Tzn. je třeba dbát na dodržování všech procesních nuancí, postupovat striktně v chronologické řadě, včetně povinnosti oznamovat rozhodnutí o zahájení správního řízení účastníkovi, respektive zákonným zástupcům, poučovat jej a umožnit mu ( jim ) nahlédnutí do spisové dokumentace atd., aby eventuálně opravnými prostředky rozhodnutí při případném přezkumu po obstálo nejen meritorně, ale i po stránce procesní. 

Tolik k častému dotazu. Doporučuji, možná od právníka poněkud překvapivě, více si všímat a být aktivní už v Mateřské škole a řešit tyto případy diagnosticky a předcházet tak jevu, který je v důsledku na újmu všem. Dítěti, s nímž se adekvátně nepracuje a ostatním je narušován jejich vzdělávací komfort.