Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Aktuality

Jak všichni víme, tzv. vyhláška FKSP byla zrušena. Protože některé principy či pravidla obsažené ve zrušené vyhlášce jsou pro tvorbu a užití FKSP nezbytné, došlo k úpravám či zakotvení nutných náležitostí do legislativy (podrobněji viz níže). Můžeme konstatovat, že hospodaření s FKSP je nyní „roztříštěno“ do různých právních předpisů vzhledem k právní formě organizace či zřizovateli.

Pro jednotlivé školy a školská zařízení je aktuální problematika pojednávána v následující legislativě:

 1. V případě státních příspěvkových organizací:
 2. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 56, § 60, § 62, § 65, § 68, § 69),
 3. vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V případě příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí:
 5. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 29, § 33, § 33b, § 34 a § 37),
 6. vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů [§ 3 odst. 1, § 3 odst. 3 písm. b), § 5 odst. 1].
 7. V případě školských právnických osob zřízených ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí:
 8. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 136, § 137, § 138).

V případě všech organizací:

Různé banky a peněžní ústavy v souvislosti se žádostmi o poskytnutí úvěru ze strany žadatele, řadového zaměstnance některého z takto dotčených školských subjektů, kteří mají sjednánu pracovní smlouvu na dobu určitou ( různě např. do 30.6. 31.8. nebo 31.12. 2024 ) zasílají jejich nadřízeným a tedy ředitelům škol formuláře s žádostí o sdělení v tom smyslu, zda ředitel u takového zaměstnance počítá ( a může to bance písemně potvrdit) s prodloužením pracovní smlouvy i po shora uvedeném termínu uplynutí času pracovního poměru sjednaného na určitou dobu. Dotaz ředitele zní, zda toto potvrzení může bance vydat? 

Nutno předeslat a zdůrazňují to někdy i sami tážící se ředitelé, že mnohdy ani neví, jaká bude v rozhodnou dobu situace, pokud jde o počty žáků, dětí a studentů a nejsou s to ani předjímat další modality budoucího vývoje. I z toho mj. plyne, že není vhodné podobná stanoviska vydávat. Tím spíše, že všem známé zákonné ( jarní ) termíny správního řízení o přijímání dětí, žáků a studentů do různých typů škol jsou teprve před námi a při nejlepší vůli lze v danou dobu počty přijatých žáků, dětí a studentů jen odhadovat, není možné je tzv.  postavit na jisto, předvídat budoucí stav a s tím koincidující personální potřeby zaměstnavatele. Podobné potvrzení by mohlo být vnímáno přinejmenším per anallogiam jako veřejný příslib, na závazek. Pomíjím přitom, že ani judikatura vyšších soudů v tomto ohledu nejde ředitelům škol „naproti“ a je zcela zbytečné si na sebe „plést pomyslný bič“, jakkoliv je dotaz ředitelů tažen dobrým úmyslem. Již mnohokrát se totiž posléze při řešení konfliktní situace se zaměstnancem ukázalo, že snaha vyhovět zaměstnanci za každou cenu se škole a potažmo ani řediteli nemusí vyplatit.  Resumé tedy je, že vydávat podobná potvrzení a již vůbec ne v písemné formě n e d o p o r u č u j i. 

Ve dnech 13. – 20. února 2024 se koná akce Týden pro wellbeing ve škole.

Několik desítek organizací z celé České republiky se spojilo! A my jsme jednou z nich… Protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvíjet svůj potenciál. Protože děti, které jsou spokojené, se také mnohem lépe učí.

Program celé akce pro veřejnost: PROGRAM AKCÍ PRO VEŘEJNOST (Týden pro wellbeing ve škole) – Tydenprowellbeing.cz

V rámci této akce pořádáme hned dva kurzy. Kliknutím na obrázek si můžete zobrazit jejich detail:

 V uplynulých týdnech se ze strany ředitelů škol, jejichž součástí je i školní družina, vyskytuje a opakuje dotaz, který lze pro maximální stručnost shrnout tak, že do školní družiny byl přijat a dochází sem žák, který se záhy začal chovat velmi hrubě k ostatním dětem i pedagogickým pracovníkům ( verbálně a opakovaně  je vulgárně a nezřídka i fyzicky  napadá )  nelze jej nijak usměrnit, nedbá pokynů pedagogů v duchu rčení „jako by hrách na stěnu házel“ a narušuje tímto způsobem permanentně a netolerovatelně chod tohoto zařízení i pedagogický proces. Dotaz ze strany často až zoufalého vedení takto „postižených“ škol zní, zda lze takového žáka ze školní družiny vyloučit a zda se na obdobné  případy obligatorně vztahuje správní řízení ?

Nedá mi si ještě v této souvislosti nepostesknout, že kořeny právě popsaného jevu, na který v posledním období ve své metodické činnosti narážím stále častěji, kdy jsou do základních škol přijímání žáci se zjevnými poruchami chování, bez jakékoliv předchozího povšimnutí, náležité diagnostiky a byť i jen  pokusu o řešení a podchycení tohoto stavu pedagogickými, psychologickými nebo medicínskými metodami, jsou širší. Tento mírně řečeno nešvar až pochybení má neprávní příčiny a překračuje tak rámec příspěvku s čistě oprávní problematikou, které se musíme držet, avšak nemohu jej nezmínit, protože detekují v terénní práci jeho vzrůstající frekvenci.

Nicméně, vraťme se k otázce vetknuté do nadpisu tohoto článku a nadhozené v úvodu. Zde je nezbytně potřeba vyjít z ustanovení § 165 odst. 1 a 2 školského zákona, které vymezuje okruh pravomocí ředitele školy, respektive přesněji řečeno subjektu školy, za níž ředitel „jen“ jedná, zastupuje ji a vede. V probírané souvislosti nelze přehlédnout a nezmínit judikaturu Nejvyššího správního soudu v Brně obsaženou především v rozhodnutích 1 As 53/2011-109 a konečně 2437/2011 Sb. NSS, na něž v podrobnostech odkazuji. Dalším momentem, který je nutno v daném kontextu vypíchnout, je okolnost, že oproti dnes již překonaným názorům, že ve shora citovaném ustanovení se jedná o tzv. taxativní ( tedy úplný, vyčerpávající ) výčet pravomocí ředitele, existuje robustní, o citovanou judikaturu opřený názor, že jde pouze o jakési  vodítko pro identifikaci druhu rozhodnutí v kompetenci ředitele, které však není uzavřenou množinou potencionálních rozhodnutí.  Klíčovým parametrem pro určení, zda se jedná o rozhodnutí ředitele školy podléhající procesně správnímu řádu je totiž to, zda se rozhoduje o individuálně určených právech či povinnostech jednotlivce nebo nikoliv.

To znamená, že aplikujeme-li právě výše popsané na řešený problém či situaci obsaženou v tázací větě v nadpisu této stati, nezbytně dojdeme k závěru, že vyloučení žáka ze školní družiny nepochybně je zásahem do jeho individuálních práv, dokonce zásahem velké intenzity, a proto se v naznačené logice předchozího odstavce  m u s í  postupovat v rámci správního řízení a v intencích zákona o správním řízení ( správního řádu ).

Dospějeme-li tedy, souhrnně a ve zobecňující poloze nastíněno po vyhodnocení situace, že jde o kolizi či zásah do individuálních práv žáka či studenta ( pochopitelně ze zřejmých právních důvodů z toho zcela vyjímáme stav, kdy žák plní povinnou školní docházku anebo dochází do posledního, povinného ročníku v MŠ, kdy jde s ohledem na zákonnou ochranu dítěte, ba jeho ústavně garantované právo a tedy specifickou situaci ) k pozitivní odpovědi, je nutno rozhodovat beze zbytku podle správního řádu a šetřit přitom veškerá procesní práva účastníka řízení. Tzn. je třeba dbát na dodržování všech procesních nuancí, postupovat striktně v chronologické řadě, včetně povinnosti oznamovat rozhodnutí o zahájení správního řízení účastníkovi, respektive zákonným zástupcům, poučovat jej a umožnit mu ( jim ) nahlédnutí do spisové dokumentace atd., aby eventuálně opravnými prostředky rozhodnutí při případném přezkumu po obstálo nejen meritorně, ale i po stránce procesní. 

Tolik k častému dotazu. Doporučuji, možná od právníka poněkud překvapivě, více si všímat a být aktivní už v Mateřské škole a řešit tyto případy diagnosticky a předcházet tak jevu, který je v důsledku na újmu všem. Dítěti, s nímž se adekvátně nepracuje a ostatním je narušován jejich vzdělávací komfort.

Přinášíme Vám kompletní nabídku plánovaných vzdělávacích akcí ve formě katalogu. Můžete jej tak využít pro plánování profesního rozvoje v nadcházejícím pololetí. Aktuální nabídku stále průběžně doplňujeme, vždy aktuální informace tedy naleznete na stránce Aktuální nabídka vzdělávání.

V  příloze naleznete oznámení o výběru dodavatele do VZMR „Vývoj a tvorba výukového materiálu pro výuku odborné angličtiny v oborech Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání“.

Jistě přemýšlíte, jaká a kde jsou stanovena pravidla uznatelnosti dle právních předpisů pro tzv. produkty spoření na stáří v souvislosti  se správným čerpáním z FKSP.

Vymezení produktů spoření na stáří

Produkty spoření na stáří jsou vymezeny v § 15a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., odaních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDP“). Za ně lze považovat:

 • penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, což je konkrétně upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
 • doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, které je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,
 • penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, který je nově definován v ZoDP v §15a odst. 2. Můžeme zatím konstatovat, že se jedná o obdobu penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření. Konkrétní podobu nejen tohoto produktu, ale i ostatních, ukáže finanční trh.
 • soukromé životní pojištění, jež je definováno v ZoDP v §15a odst. 3, 4. O konkrétní podobě bude pojednáno dále.
 • dlouhodobý investiční produkt v souladu seZoDP v §15a odst. 5, kde se pro účely daní z příjmů rozumí dlouhodobý investiční produkt podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a obdobný produkt poskytovaný zahraniční osobou oprávněnou poskytovat takový produkt v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

Pokud jde o produkty spoření na stáří sjednané do roku 2023, i na tyto produkty bude tedy možno poskytovat příspěvek z účelově vázané části přídělu. Tzn. že zaměstnanci, kteří si již dříve spořili ve výše zmíněných formách, mohou dále pokračovat a nemusí si zakládat nový produkt.

Příspěvek z FKSP je na tento produkt osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. m) ZoDP, dle kterého je příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec, do úhrnné výše 50 000 Kč ročně.

V souvislosti s tím je třeba upozornit na ustanovení § 15b odst. ZoDP, který vymezuje případy, kdy je produkt spoření na stáří daňově podporován, tj.  pokud je sjednáno nebo jinak určeno, že výplata peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu jsou ve prospěch

a) poplatníka, který produkt sjednal, a to pouze

 1. po 120 kalendářních měsících od vzniku produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku, a v případě plnění z doplňkového penzijního spoření, na které podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření vzniká nárok dosažením věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění, nejdříve v okamžiku dosažení věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
 2. při jeho invaliditě třetího stupně, nebo
 3. v souvislosti se zánikem produktu spoření na stáří, nebo

b) jiného poplatníka, a to pouze v případě

 1. smrti poplatníka, který produkt sjednal,
 2. úplaty poskytovateli tohoto produktu za jeho vedení nebo služby s ním související,
 3. odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu za protiplnění poskytnuté ve prospěch tohoto produktu, ledaže se jedná o odepsání za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena odepisovaného majetku, nebo
 4. plnění povinnosti stanovené jiným právním předpisem.

Schopnost podnikavosti je novou kompetencí člověka 21. století. Ačkoliv se často zaměňuje pojem podnikavost za podnikání, není tomu tak. Podnikavost je schopnost, kterou by měl ovládat každý člověk v dnešním moderním světě. Schopnost, která pomůže člověku prožít spokojený naplněný život.

Proč vést žáky k podnikavosti už na základních školách? Základní škola je ideálním místem, kde může učitel začít žáky formovat, inspirovat a vést k osobnímu i profesnímu úspěchu. K tomu je zapotřebí mít patřičné dovednosti, které může učitel získat studiem našeho 40hodinového kurzu Koordinátor podnikavosti, který nabízíme v projektu TPA.

V rámci studia budou lektoři vést naše účastníky k tomu, aby pochopili principy výchovy k podnikavosti a její 3 nejdůležitější oblasti, a byli tak schopni své žáky k těmto kompetencím svědomitě vést.

Zdroj obrázku: podnikavamysl.cz

 1. NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty. Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

 1. ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání potřebných zdrojů a nakládání s nimi, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních k zajištění podpory.

 1. DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

A jak může jedna z oblastí podnikavosti vypadat v praxi? O tom nám napsala paní učitelka Pavlína Cundová ze ZŠ Ostrčilova v Ostravě, která na škole vede kroužek Fiktivní firma (FIF).

Naše motto:

Škola, která vidí do budoucnosti, jde s dobou a snadno se vyrovnává s požadavky které s sebou nese. Škola, která vede k podnikavosti, je škola s vizí.

Staňte se prestižní školou, která vidí do budoucnosti!

V případě, že máte zájem o kurz Koordinátora podnikavosti, neváhejte nás kontaktovat. Kurz realizujeme jako „sborovnu“ pro kolektiv min. 8 pedagogů vaší školy, a vzdělávání tak bude probíhat přímo na vaší škole.

Kontaktujte nás pro více informací:
Karin Šebestová, karin.sebestova@kvic.cz, +420 608 432 422
Mgr. Gabriela Návratová, gabriela.navratova@kvic.cz, +420 777 645 269

Po celou dobu realizace aktivity Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace v rámci projektu TPA budou mít školy přiděleného klíčového odborného pracovníka, mentora, který bude vystupovat v roli jakéhosi průvodce na cestě ke kvalitě.

A těchto 13 mentorů bychom vám chtěli prostřednictvím našich sociálních sítí a webových stránek postupně představit:


ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, p. o. je škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

„Škola je jen příprava pro život a proto taktéž podle toho vyučujeme. Děti u nás mají možnost zapojit se do různých projektů v rámci výuky. Učíme podle školního vzdělávacího programu Život do školy – škola do života, zaměřeného na: zdravý životní styl, využívání komunikačních a informačních technologií a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Klademe důraz na vytváření dovedností a schopností žáků. Ve škole vytváříme zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti každého žáka.“ 

Webové stránky školy: https://zszatopkovych.eu/


Něco málo o ZŠ Opava, Mařádkova 15, p. o – „V naší škole společně nastavujeme pravidla bezpečného prostředí pro děti, učitele i rodiče. Je pro nás důležitá otevřenost v komunikaci, kdy si vzájemně nasloucháme a respektujeme osobní názor. Při učení se podporujeme a sdílíme své úspěchy. Věříme, že každý v naší škole může zažít úspěch. Proto se zamýšlíme nad kvalitou výuky a smyslem učení. Přihlížíme k individuálním potřebám tak, aby každé dítě mohlo rozvíjet svůj potenciál. Využíváme inovativních metod, abychom u dětí podporovali schopnost plánování, vlastní zodpovědnost a samostatnost za své učení a jednání. Učíme se dávat i přijímat popisnou zpětnou vazbu, využíváme různých forem hodnocení. Vytváříme otevřenou školu. Chceme, aby se na vizi, hodnotách a kultuře školy podíleli děti, učitelé a rodiče – tvoříme učící se komunitu. Rodiče považujeme za partnery, kteří mají na výchovu svých dětí největší vliv.“ 

Webové stránky školy: https://www.zsmaradkova.cz/


Vize SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o. – „Moderní škola s tradicí odborného vzdělávání rozvíjející osobnost žáků v příznivém edukačním prostředí v souladu s legislativním rámcem, která úzce spolupracuje s odbornými firmami a zřizovatelem.“

Webové stránky školy: https://www.spseiostrava.cz/cs/

Něco málo o Gymnáziu Třinec, p. o. -„Projekt je plně v souladu s vizí školy, která zní: Učíme se spolu. Transformace školy na učící se organizaci je skvělou příležitostí, jak podpořit náš rozvoj profesních kompetencí. Od projektu očekáváme zvýšení kvality vzdělávání na našem gymnáziu, možnost seznámit se s různými formami kolegiální podpory a spolupráce, inspirovat se zkušenostmi ostatních zapojených škol.“ 

Webové stránky školy: https://www.gymtri.cz/
Propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=0yKziDwRTnM


Motto Jazykového gymnázia Pavla Tigrida: „Mnoho jazyků. Jedna společná řeč.“ 

Něco málo o škole: „Do naší školy se žáci i učitelé těší. Přátelská atmosféra, vzájemná inspirace, fajn lidi a moderní výukové aktivity nám pomáhají využívat smysluplně čas a cítit se spolu dobře.“ 

Webové stránky školy: https://www.jazgym.cz/

Něco málo o Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál, p. o. – „Gymnázium je moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů. Gymnázium poskytuje kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.“ 

Webové stránky školy: https://gymbru.cz/


Motto SZŠ Karviná, p. o. – „Odbornost a péče na prvním místě“

Webové stránky školy: https://www.sszdra-karvina.cz/
Propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=iCSoFdM_iGc&t=1s

Vize SZŠ a VOŠZ, Ostrava, p. o. – „Chceme být školou udržující vysokou úroveň odborných znalostí našich absolventů, která je otevřená veřejnosti a poskytuje svým žákům, studentům i zaměstnancům motivující a bezpečné prostředí.“

Webové stránky školy: https://www.zdrav-ova.cz/


Něco málo o ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, p. o. – „Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou se nachází krásném prostředí Moravské brány v podhůří Oderských vrchů. Jsme otevřenou školou. Rozvíjíme dovednosti a znalosti našich žáků s ohledem na jejich individuální schopnosti. Důležité pro nás jsou vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a veřejností. Tuto oblast podporujeme mimo jiné i širokou nabídkou volnočasových aktivit. Náš pedagogický tým klade důraz na spolupráci, bezpečné a příjemné prostředí ve škole a prohlubování profesní kvality.“ 

Webové stránky školy: https://www.skolasuchdol.cz


Něco málo ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o. – „Cílem školy je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy směřuje k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch. Snahou školy je vytvořit partnerský vztah mezi žáky a učiteli, který umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Usilujeme o to, abychom byli otevřenou a bezpečnou školou, která umožní každému žákovi dosáhnout svého maxima.“

Webové stránky školy: https://www.komenskeho66.cz/


Motto ZŠ Kravaře, p. o. – „Společně se učíme, společně tvoříme, společně rosteme.“

Něco málo o škole: „Jsme školou, která vede žáky k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za vlastní práci a k aktivnímu přístupu k životu. Chceme vytvořit u každého z našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, snažíme se rozvíjet jejich osobnost s cílem vychovat z každého odpovědného a slušného člověka. Pomocí účinných moderních metod a forem vzdělávání tvoříme školu s nepřehlédnutelným regionálním významem. Školu, kde se setkává nové a moderní s tradičním a léty prověřeným. Chceme dosáhnout toho, aby rodiče i žáci vnímali naši základní školu jako místo, kde se tvoří současnost a především budoucnost města a okolí.“

Webové stránky školy: https://www.kravarezs.cz/

Něco málo o Jubilejní Masarykově ZŠ a MŠ Sedliště: „V rámci poskytovaného vzdělávání, výchovy a své vize se škola zaměřuje na:
Individualitu: vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti, motivovat je k dosažení vzdělávacího maxima a vnímat rozdíly mezi žáky.
Hru: nabízet získávání vědomostí i výukou mimo školní lavice, v přírodě, muzeích, galeriích, knihovnách nebo během exkurzí. Podporovat aktivní metody učení, integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku, zájmové vzdělávání. Využívat herních prvků a moderních technologií.
Ekologii a zdravý životní styl: motivovat žáky k ekologickému myšlení a jednání, inspirovat je k zdravému životnímu stylu. Od r. 2013 je škola zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA.“

Webové stránky školy: https://www.skola-sedliste.cz/


Něco málo o ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, p. o. – „Ve škole se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se mohou vzdělávat v přípravném stupni od 5 do 8 let. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Činnost školy je pestrá, máme zájmové útvary, pořádáme výlety, ozdravné pobyty. Vyjíždíme s žáky do zahraničních partnerských škol.“ 

Webové stránky školy: https://www.zs-tesinska.cz/

Něco málo o ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, p. o. – „Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola je zřízena městem Třinec a poskytuje žákům všeobecné vzdělávání. Je rodinnou školou s přívětivým prostředím a přátelskou atmosférou, kterou musí pocítit každý, jakmile projde vstupními dveřmi. Škola si zakládá na nulové anonymitě a je zvykem, že žáci všech ročníků se podílejí na společných projektech. Naše fungování stojí na šesti základních prioritách, tzv. 6B: být komunikativní, být inovativní, být viděn a slyšen, být “green”, být moderní, bí/ýt srdcem všech.“ 

Webové stránky školy: https://www.zspbtrinec.cz/


Něco málo o ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. – „V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře smysluplně vzděláváme a rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků. Jsme tradiční velká škola i školka, ale atmosféra u nás je příjemná a přátelská, takřka rodinná. Zakládáme si na inkluzi, individuálním a přívětivém přístupu ke každému žákovi.”

Webové stránky školy: https://zshrabina.cz/
Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=KmyG6F2oLy4

Něco málo o ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek – „Chceme být školou, kde se žáci učí toleranci a vzájemné úctě. Učitelé jsou otevřeni novým podnětům a vzdělání zaměřují na kritické myšlení a čtenářství. V návaznosti na náš cíl vzdělávání vnímáme, že je důležité, abychom u žáků rozvíjeli schopnosti řešit problémy a argumentovat. K tomu budeme využívat nástroje jako je práce s různými typy textů, práce s chybou a formativní působení na žáka. Výchovu a vzdělání chceme uskutečňovat tak, aby žáci naší školy mohli své poznatky a dovednosti zužitkovat v běžném životě. Učitel pracuje v prostředí, které podporuje kolegiální učení, otevřenou komunikaci a radost ze své práce.“ 

Webové stránky školy: https://zsvendryne.cz/


Webové stránky ZŠ, Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1804, p. o.: https://www.sekaniny.cz/

Propagační videa školy:
https://www.youtube.com/watch?v=i9BUi5H1RQw
https://www.youtube.com/watch?v=ZIBAp–In5M


Něco málo o ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín – „Naše škola se nachází v centru města, je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která nabízí kvalitní všeobecné základní vzdělání. Podporujeme osobnostní rozvoj každého žáka, uplatňujeme individuální přístup pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané, nabízíme volitelné předměty a pestrou škálu zájmových aktivit zdarma. Ve výuce využíváme moderně a technicky vybavené odborné učebny, počítačové učebny, tělocvičnu, školní sportovní hřiště a knihovnu. K výuce i mimoškolní činnosti slouží školní zahrada se zastřešenou přírodní učebnou. Naším cílem je zprostředkovávat žákům nejen potřebné znalosti, ale podporovat u nich také osvojování důležitých dovedností a návyků pro orientaci v životě a motivovat je pro další vzdělávání.“

Webové stránky: https://www.zstyrfren.cz/