Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Aktuality

Jak všichni dobře víme, tento výkaz je pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí „voucherem“ k získání finančních prostředků na pedagogické pracovníky. Proto mu věnujeme nemalou pozornost.

Pro připomenutí: Informace z P1c-01 ke stavu k 30. 9. 2023 mají vliv na výši financí v rozpočtu 2024!

Změny pro letošní rok:

  • Oddíl IV. Nepedagogičtí zaměstnancipřibylo ze státního rozpočtu vč. …..NPO podle platových tříd a platových stupňů., tj. pokud má nepedagog úvazek na pracovní smlouvu z NPO, zapisuje se zde jeho výše, nemá však vliv na finance,
  • Oddíl IVa. Pedagogičtí pracovníci přibylo ze státního rozpočtu vč. …NPO podle platových tříd a platových stupňů, tj. pokud má pedagog úvazek na pracovní smlouvu z NPO, zapisuje se zde jeho výše, zdroj financování je označen 04,14, v dalších oddílech se pak nepropisuje a přímo nemá vliv evidence v tomto výkaze na finance.

Nesprávné vykázání:

  • při neoprávněném požadavku může být posouzeno jako porušení rozpočtové kázně,
  • při zapomenutí požadovaných nákladů nelze již dodatečně žádat.

Podrobněji na webináři: https://www.kvic.cz/kurz/?kurzID=1062452350 (10. 10. 2023)

Přehlídka středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2024/2025 je určena žákům končícím povinnou školní docházku, jejich rodičům, výchovným poradcům ZŠ a ostatním zájemcům. Cílem je přiblížit jim další vzdělávací možnosti v regionu Novojičínska a blízkém okolí a usnadnit jim tak rozhodování při volbě budoucího povolání. Vstup zdarma.

Termín a místo konání: 18. října 2023 od 12:00 h do 17:00 h a 19. října 2023 od 9:00 h – 16:00 h, sál firmy PLASTIC OMNIUM v Novém Jičíně, Suvorovova 195.

Prezentovat se budou SOŠ, SOU, G z okresu Nový Jičín a dalších regionů Moravskoslezského kraje, také několik škol z krajů Zlínského a Olomouckého, aby nabídka vzdělávacích oborů byla co nejširší.

Gemmu 2023 organizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání (Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Nový Jičín).

Pravidelně rozesíláme naši aktualizovanou nabídku školám formou newsletteru, který si můžete stáhnout i z odkazů níže. Nabídku rozdělujeme dle následujících cílových skupin:

  • Mateřské školy
  • Základní školy, školní družiny, školní kluby a školní jídelny
  • Střední školy a vyšší odborné školy
  • Základní a střední umělecké školy a střediska volného času

Forma únikové hry, při které se děti aktivně zapojují do řešení situace spojené s konkrétním tématem, a přitom je to opravdu baví – to byl webinář, kterým jsme chtěli inspirovat organizace pracující s dětmi a mládeží při plánování a realizaci preventivních aktivit. Z webináře jsme připravili i seznam využitelných nástrojů. Zde je k dispozici pro využití široké veřejnosti, která se chce touto problematikou zabývat.

Dne 28. 6. 2023 vláda schválila balíček ke konsolidaci veřejných financí. Následně bude přistoupeno k projednávání ve Sněmovně, které se má realizovat koncem srpna. Změny se předpokládají pro rok 2024.

I tak je třeba se již připravit na případné změny. Dnes se podívejme na předpokládané dopady v pracovněprávních vztazích, konkrétně na „zrušení výhod“ u prací konaných na dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). Jednoduché a výhodné přijetí na DPP tímto krokem „padá“.

Má dojít k tzv. zastropování úlev z odvodů pro DPP. Nově budou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance (limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), který pracuje na základě DPP. Jsou to:

  • limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrného výdělku,
  • limit při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrného výdělku.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být odvedeno také pojistné. Nyní existuje jen limit u jednoho zaměstnavatele, takže je situace administrativně mnohem jednodušší. Avšak aby navrhovaná opatření mohla být kontrolována, bude muset být zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Při použití městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) je třeba rozlišovat:

•            Za MHD v obci (zde má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty bez prokazování jízdních výdajů.

Příklad 1:

Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Zaměstnanec nemusí v rámci pracovních cest po Ostravě prostřednictvím MHD jízdní výdaje zaměstnavateli prokazovat a budou mu náklady dle počtu pracovních cest ve stanoveném termínu (ošetřeno vnitřním předpisem) vyplaceny.

Příklad 2:

Místo výkonu práce Ostrava (také považováno za pravidelné pracoviště)

Pokud zaměstnanec vykonává cestu v rámci Ostravy, v našem případě nemá nárok na náhradu jízdních výdajů.

•            Za MHD při pracovní cestě mimo obec (zde nemá zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) zaměstnavatel poskytuje náhradu jízdních výdajů v prokázané výši.

Příklad 3:

Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Pracovní cesta je konána do Prahy, tedy mimo obec. Zaměstnanec jede v Ostravě MHD na hlavní nádraží, následně vlakem do Prahy a v Praze využívá opět MHD. Všechny jízdní výdaje má zaměstnanec prokázat platnou jízdenkou.

Pozn.

Zákoník práce ještě umožňuje výjimku v oblasti prokázání jízdních výdajů dokladem (viz aktualita z 10. 7. 2023).

Pro organizace pracující s dětmi a mládeží jsme připravili kurz zaměřený na využití únikových her při aktivitách primární prevence. Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazů níže v pozvánce.

Zaměstnanec prokazuje užití dopravního prostředku a jeho výši patřičným dokladem. Za hromadnou veřejnou přepravu lze považovat např. autobus, vlak, letadlo, loď, taxík. V případě nedoložení příslušného dokladu Zákoník práce umožňuje proplacení cestovních náhrad. Jde pouze o možnost, nikoli povinnost ze strany zaměstnavatele. Mělo by k dané situaci docházet pouze výjimečně. I tak jde z pohledu zaměstnavatele (školy) o daňově uznatelný náklad. Z hlediska zaměstnance je náhrada jízdních výdajů v ceně jízdenky příjmem, který je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Pokud si zaměstnanci koupí levnější společnou jízdenku, je výše úhrady proplacena tomu, kdo náležité náklady prokáže při vyúčtování na cestovním příkazu s doložením originálu dokladu. U ostatních bude pouze založena fotokopie s informací, kde je založen originál dokladu.

V příloze naleznete zadávací podmínky k podání nabídky do poptávkového řízení Dodávka vzdělávacích program programů se zaměřením na typologii MBTI..