Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Představujeme Vám naše mentory…

Po celou dobu realizace aktivity Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace v rámci projektu TPA budou mít školy přiděleného klíčového odborného pracovníka, mentora, který bude vystupovat v roli jakéhosi průvodce na cestě ke kvalitě.

A těchto 12 mentorů bychom vám chtěli prostřednictvím našich sociálních sítí a webových stránek postupně představit:


ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, p. o. je škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

„Škola je jen příprava pro život a proto taktéž podle toho vyučujeme. Děti u nás mají možnost zapojit se do různých projektů v rámci výuky. Učíme podle školního vzdělávacího programu Život do školy – škola do života, zaměřeného na: zdravý životní styl, využívání komunikačních a informačních technologií a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Klademe důraz na vytváření dovedností a schopností žáků. Ve škole vytváříme zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti každého žáka.“ 

Webové stránky školy: https://zszatopkovych.eu/


Něco málo o ZŠ Opava, Mařádkova 15, p. o – „V naší škole společně nastavujeme pravidla bezpečného prostředí pro děti, učitele i rodiče. Je pro nás důležitá otevřenost v komunikaci, kdy si vzájemně nasloucháme a respektujeme osobní názor. Při učení se podporujeme a sdílíme své úspěchy. Věříme, že každý v naší škole může zažít úspěch. Proto se zamýšlíme nad kvalitou výuky a smyslem učení. Přihlížíme k individuálním potřebám tak, aby každé dítě mohlo rozvíjet svůj potenciál. Využíváme inovativních metod, abychom u dětí podporovali schopnost plánování, vlastní zodpovědnost a samostatnost za své učení a jednání. Učíme se dávat i přijímat popisnou zpětnou vazbu, využíváme různých forem hodnocení. Vytváříme otevřenou školu. Chceme, aby se na vizi, hodnotách a kultuře školy podíleli děti, učitelé a rodiče – tvoříme učící se komunitu. Rodiče považujeme za partnery, kteří mají na výchovu svých dětí největší vliv.“ 

Webové stránky školy: https://www.zsmaradkova.cz/


Vize SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o. – „Moderní škola s tradicí odborného vzdělávání rozvíjející osobnost žáků v příznivém edukačním prostředí v souladu s legislativním rámcem, která úzce spolupracuje s odbornými firmami a zřizovatelem.“

Webové stránky školy: https://www.spseiostrava.cz/cs/

Něco málo o Gymnáziu Třinec, p. o. -„Projekt je plně v souladu s vizí školy, která zní: Učíme se spolu. Transformace školy na učící se organizaci je skvělou příležitostí, jak podpořit náš rozvoj profesních kompetencí. Od projektu očekáváme zvýšení kvality vzdělávání na našem gymnáziu, možnost seznámit se s různými formami kolegiální podpory a spolupráce, inspirovat se zkušenostmi ostatních zapojených škol.“ 

Webové stránky školy: https://www.gymtri.cz/
Propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=0yKziDwRTnM


Motto Jazykového gymnázia Pavla Tigrida: „Mnoho jazyků. Jedna společná řeč.“ 

Něco málo o škole: „Do naší školy se žáci i učitelé těší. Přátelská atmosféra, vzájemná inspirace, fajn lidi a moderní výukové aktivity nám pomáhají využívat smysluplně čas a cítit se spolu dobře.“ 

Webové stránky školy: https://www.jazgym.cz/

Něco málo o Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál, p. o. – „Gymnázium je moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů. Gymnázium poskytuje kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.“ 

Webové stránky školy: https://gymbru.cz/


Motto SZŠ Karviná, p. o. – „Odbornost a péče na prvním místě“

Webové stránky školy: https://www.sszdra-karvina.cz/
Propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=iCSoFdM_iGc&t=1s

Vize SZŠ a VOŠZ, Ostrava, p. o. – „Chceme být školou udržující vysokou úroveň odborných znalostí našich absolventů, která je otevřená veřejnosti a poskytuje svým žákům, studentům i zaměstnancům motivující a bezpečné prostředí.“

Webové stránky školy: https://www.zdrav-ova.cz/


Něco málo o ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, p. o. – „Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou se nachází krásném prostředí Moravské brány v podhůří Oderských vrchů. Jsme otevřenou školou. Rozvíjíme dovednosti a znalosti našich žáků s ohledem na jejich individuální schopnosti. Důležité pro nás jsou vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a veřejností. Tuto oblast podporujeme mimo jiné i širokou nabídkou volnočasových aktivit. Náš pedagogický tým klade důraz na spolupráci, bezpečné a příjemné prostředí ve škole a prohlubování profesní kvality.“ 

Webové stránky školy: https://www.skolasuchdol.cz


Něco málo ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o. – „Cílem školy je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy směřuje k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch. Snahou školy je vytvořit partnerský vztah mezi žáky a učiteli, který umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Usilujeme o to, abychom byli otevřenou a bezpečnou školou, která umožní každému žákovi dosáhnout svého maxima.“

Webové stránky školy: https://www.komenskeho66.cz/


Motto ZŠ Kravaře, p. o. – „Společně se učíme, společně tvoříme, společně rosteme.“

Něco málo o škole: „Jsme školou, která vede žáky k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za vlastní práci a k aktivnímu přístupu k životu. Chceme vytvořit u každého z našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, snažíme se rozvíjet jejich osobnost s cílem vychovat z každého odpovědného a slušného člověka. Pomocí účinných moderních metod a forem vzdělávání tvoříme školu s nepřehlédnutelným regionálním významem. Školu, kde se setkává nové a moderní s tradičním a léty prověřeným. Chceme dosáhnout toho, aby rodiče i žáci vnímali naši základní školu jako místo, kde se tvoří současnost a především budoucnost města a okolí.“

Webové stránky školy: https://www.kravarezs.cz/

Něco málo o Jubilejní Masarykově ZŠ a MŠ Sedliště: „V rámci poskytovaného vzdělávání, výchovy a své vize se škola zaměřuje na:
Individualitu: vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti, motivovat je k dosažení vzdělávacího maxima a vnímat rozdíly mezi žáky.
Hru: nabízet získávání vědomostí i výukou mimo školní lavice, v přírodě, muzeích, galeriích, knihovnách nebo během exkurzí. Podporovat aktivní metody učení, integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku, zájmové vzdělávání. Využívat herních prvků a moderních technologií.
Ekologii a zdravý životní styl: motivovat žáky k ekologickému myšlení a jednání, inspirovat je k zdravému životnímu stylu. Od r. 2013 je škola zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA.“

Webové stránky školy: https://www.skola-sedliste.cz/


Něco málo o ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, p. o. – „Ve škole se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se mohou vzdělávat v přípravném stupni od 5 do 8 let. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Činnost školy je pestrá, máme zájmové útvary, pořádáme výlety, ozdravné pobyty. Vyjíždíme s žáky do zahraničních partnerských škol.“ 

Webové stránky školy: https://www.zs-tesinska.cz/

Něco málo o ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, p. o. – „Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola je zřízena městem Třinec a poskytuje žákům všeobecné vzdělávání. Je rodinnou školou s přívětivým prostředím a přátelskou atmosférou, kterou musí pocítit každý, jakmile projde vstupními dveřmi. Škola si zakládá na nulové anonymitě a je zvykem, že žáci všech ročníků se podílejí na společných projektech. Naše fungování stojí na šesti základních prioritách, tzv. 6B: být komunikativní, být inovativní, být viděn a slyšen, být “green”, být moderní, bí/ýt srdcem všech.“ 

Webové stránky školy: https://www.zspbtrinec.cz/

Webové stránky ZŠ, Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1804, p. o.: https://www.sekaniny.cz/

Propagační videa školy:
https://www.youtube.com/watch?v=i9BUi5H1RQw
https://www.youtube.com/watch?v=ZIBAp–In5M


Něco málo o ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. – „V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře smysluplně vzděláváme a rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků. Jsme tradiční velká škola i školka, ale atmosféra u nás je příjemná a přátelská, takřka rodinná. Zakládáme si na inkluzi, individuálním a přívětivém přístupu ke každému žákovi.”

Webové stránky školy: https://zshrabina.cz/
Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=KmyG6F2oLy4

Něco málo o ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek – „Chceme být školou, kde se žáci učí toleranci a vzájemné úctě. Učitelé jsou otevřeni novým podnětům a vzdělání zaměřují na kritické myšlení a čtenářství. V návaznosti na náš cíl vzdělávání vnímáme, že je důležité, abychom u žáků rozvíjeli schopnosti řešit problémy a argumentovat. K tomu budeme využívat nástroje jako je práce s různými typy textů, práce s chybou a formativní působení na žáka. Výchovu a vzdělání chceme uskutečňovat tak, aby žáci naší školy mohli své poznatky a dovednosti zužitkovat v běžném životě. Učitel pracuje v prostředí, které podporuje kolegiální učení, otevřenou komunikaci a radost ze své práce.“ 

Webové stránky školy: https://zsvendryne.cz/


Něco málo o ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín – „Naše škola se nachází v centru města, je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která nabízí kvalitní všeobecné základní vzdělání. Podporujeme osobnostní rozvoj každého žáka, uplatňujeme individuální přístup pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané, nabízíme volitelné předměty a pestrou škálu zájmových aktivit zdarma. Ve výuce využíváme moderně a technicky vybavené odborné učebny, počítačové učebny, tělocvičnu, školní sportovní hřiště a knihovnu. K výuce i mimoškolní činnosti slouží školní zahrada se zastřešenou přírodní učebnou. Naším cílem je zprostředkovávat žákům nejen potřebné znalosti, ale podporovat u nich také osvojování důležitých dovedností a návyků pro orientaci v životě a motivovat je pro další vzdělávání.“

Webové stránky: https://www.zstyrfren.cz/