Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Vztah PHmax a PH školy v souvislosti s financemi na příkladu v mateřské škole

Zanedlouho začneme plánovat nový školní rok. Jak efektivně využít možnosti nastavené MŠMT si ukážeme následovně. Nejdříve si zopakujeme dva základní pojmy, se kterými budeme pracovat.

PHmax je maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu pro mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (jedné budově). V případě více pracovišť musíme stanovit PHmax pro každé pracoviště zvlášť podle počtu tříd. Výsledný PHmax je pak jejich součtem.

PH školy představuje součet týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“) celé MŠ. PH školy zahrnuje hodiny všech učitelů podle velikosti úvazku a pracovního zařazení. Pro výpočet PH školy je nutné vycházet z Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, tzn. počítat hodiny přímé pedagogické práce podle hodnot, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Příklad:

4 třídy běžné, 104 dětí, provoz 10,5 h

8 učitelek na celý úvazek – z toho 1 ředitelka 15 h

PHmax dle přílohy Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění činí 245.  

PH školy dle výše uvedených úvazků 7 x 31 + 15 = 232.

Škola, dle výše uvedeného, mohla nastavit organizaci s maximálním využitím 245 jednotek. Prakticky dle rozdělených úvazků má nastavenou organizaci školy na nižší počet (232). Teoreticky šetří 13 jednotek. Ty však nedostane proplaceny, protože je konkrétně neodučí a ani nevykáže ve výkaze P1c-01. Může do budoucna uvažovat o případném navýšení, které zachytí ve výkazu P1c-01 a na základě něj jí budou poskytnuty finance od 1. 1. následujícího roku.