Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Prominutí nesplacených zápůjček z FKSP – příklad

Podle ust. § 6 a ust. § 11 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“), lze zaměstnanci poskytnout zápůjčku na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace. 

Zároveň při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho ukončení, pokud není ve smlouvě o poskytnutí zápůjčky stanoveno jinak. Dle ust. § 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, lze prominout dluh zcela nebo zčásti pouze dlužníkovi, který je fyzickou osobou a odůvodňují-li to jeho tíživé sociální poměry. O prominutí musí dlužník požádat.  Nejvýše však lze podle vyhlášky o FKSP prominout částku 30 000 Kč.

Praktický příklad:

Zaměstnanec před ukončením pracovního poměru písemně požádá organizaci (školu) o prominutí zůstatku nesplacené zápůjčky s uvedením důvodu, proč zápůjčku nemohl splatit celou (např. jisté sociální důvody). Nelze prominout zůstatek zápůjčky zaměstnanci, kterému již skončil pracovní poměr. Na základě této žádosti pak organizace rozhodne, zda promine nesplacenou částku celou nebo jen její část (ust. § 3 odst. 7 vyhlášky o FKSP).