Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Prominutí nesplacených zápůjček z FKSP

Při skončení pracovního poměru je zápůjčka (na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace) splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího ukončení, pokud není ve smlouvě o poskytnutí zápůjčky stanoveno jinak (např. v den ukončení pracovního poměru). Prominout lze nejvýše částku 30 000 Kč (podle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb.).

Postup při prominutí nesplacené zápůjčky:

– Zaměstnanec před ukončením pracovního poměru písemně požádá organizaci (školu) o prominutí zůstatku nesplacené zápůjčky s uvedením důvodu (nejčastěji sociální důvody), proč celou částku zápůjčky nemohl splatit. Nelze prominout zůstatek zápůjčky zaměstnanci, kterému již skončil pracovní poměr.

– Na základě žádosti organizace rozhodne, zda promine nesplacenou částku celou nebo jen její část.

– Pokud organizace promine zůstatek nesplacené zápůjčky nebo její části, musí být o tom se zaměstnancem uzavřena písemná dohoda včetně vyjádření odborové organizace.