Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Osoba pěstouna a podpis žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Správní řízení v školách, které v těchto dnech doslova kulminuje, přináší ze strany ředitelů vystupujících podle správního řádu v roli správních orgánů i určité problémové nebo rozporuplné situace a momenty, které je ovšem potřeba v praxi jednoznačně, rychle a správně vyřešit anebo alespoň nabídnout ředitelům pomyslné vodítko pro jejich regulérní právní uchopení.

V naznačené souvislosti se poměrně často opakuje otázka, zda je osoba pěstouna, které má řádně svěřeno nezletilé dítě do pěstounské péče, oprávněna podat anebo, abych citoval přesně doslova slova tazatelů „podepsat“ žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání?

Zde je nutno předeslat a vymezit, že pěstounskou péči koncipuje zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a také zákon č. 359/1999 Sb. (o sociálně-právní ochraně dětí) jako jednu z forem náhradní rodinné péče, která ovšem nepředpokládá vznik právního vztahu jako mezi  rodičem a dítětem, je to spíše přechodné řešení, kdy se o dítě nemohou jeho biologičtí rodiče řádně starat. To všechno platí, přestože o svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje výlučně příslušný soud podle uvedené legislativy.

Z toho plyne, že pěstoun může vystupovat za dítě pouze v běžných záležitostech, kam však otázky spojené se vzděláváním (pro jejich význam a důležitost) n e p a t ř í (což situaci z pohledu ředitelů komplikuje), a proto musí například přihlášku k základnímu vzdělávání „podepsat“ biologický rodič dítěte.

Při řešení těchto problémů v praxi, s nimiž se ředitelé škol v rámci správního řízení – chtě nechtě – setkávají, je nezbytné i zjišťovat, zda rodič nebo případně i oba rodiče nemají svá rodičovská práva soudním rozhodnutím omezena, a pokud ano, tak v jakém rozsahu anebo, zda jich nejsou případně soudem zbaveni zcela. V tomto případě za dítě rozhoduje a jedná  p o r u č n í k, který se však, na rozdíl od pěstouna, nemusí o dítě starat osobně. Je však představitelné, že zejména v důležitých otázkách bude spolupracovat pěstoun a poručník. V optimálním případě, pokud lze pro tuto situaci vůbec použít tento výraz, opatří pěstoun podpis biologického rodiče na přihlášce k základnímu vzdělávání, eventuálně jej o tom ředitel školy jako správní orgán předem  poučí anebo již v rámci „rozběhlého“ správního řízení formálně vyzve.