Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Má zaměstnanec na mateřské, příp. rodičovské dovolené nárok na příspěvek z FKSP na rekreaci?

Ze strany ředitelů škol se vyskytuje poměrně častý dotaz,  který lze shrnout takto: „Může čerpat, respektive má nárok na příspěvek na dovolenou (rozuměj rekreaci) z FKSP zaměstnanec, který je na rodičovské, popřípadě mateřské dovolené?“

V této souvislosti je potřeba připomenout, že podle ustanovení § 3 odstavec 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., (o fondu kulturních a sociálních potřeb) ve znění pozdějších změn a novel,  může  příspěvková organizace z tohoto fondu přispívat zaměstnancům v pracovním poměru, za které se považují  všichni zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem sjednánu pracovní smlouvu.      

Z toho vyplývá, že za zaměstnance se pokládají zaměstnanci, kteří pracují na plný i zkrácený úvazek, jakož i ti zaměstnanci, kteří jsou nepřítomní v zaměstnání z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnankyně a zaměstnanci na rodičovské dovolené. Dále je vhodné v probíraných souvislostech zdůraznit ustanovení § 8 citované vyhlášky, podle něhož je možné z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty. Nicméně v souladu s § 3 citované vyhlášky není na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu vysloveně právní nárok. Nikdo se nemůže domáhat příspěvku na tu či onu činnost zakotvenou ve vyhlášce. Důvodem je okolnost, že stanovení podmínek, způsob a rozsah čerpání z fondu musí organizace podle specifických podmínek upravit v „Pravidlech pro čerpání fondu“.       

Z výše uvedeného tedy lze dovodit a shrnout, že po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, kdy trvá pracovní poměr k zaměstnavateli a jsou-li současně splněny podmínky ve zmíněných „Pravidlech“, pak je možné příspěvek na rekreaci legitimně čerpat. Nad rámec dotazu dodávám, že pro určité zaměstnance, kteří dočasně nevykonávají práce pro zaměstnavatele a nedostávají plat, může organizace sice příspěvek v souladu s právem poskytnout, ale nejedná se o automatický nárok zaměstnance, abych dotaz zodpověděl v celém kontextu a s přihlédnutím k různým eventualitám.