Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Stažení žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu anebo základnímu vzdělávání zákonným zástupcem.

V souvislosti s rozhodnutími vydávanými řediteli škol v rámci správního řízení se ve značné míře právě v jarních měsících často opakuje dotaz, který lze shrnout následovně:

Rodič(e) podal(i) žádost k přijetí dítěte k předškolnímu anebo  základnímu vzdělávání a v průběhu „rozběhnutého“ řízení, ještě dříve, než správní orgán stačil žádost posoudit a vydat finální rozhodnutí, sdělil(i) zákonný(í) zástupce(i) řediteli, že žádost stahuje(í) s ohledem na to, že dítě bylo přijato například jinde, ale i z jiných konkrétně specifikovaných důvodů. Dotaz zní, jak správně tuto situaci po procesněprávní stránce v rámci správního práva „uchopit“ a korektně živé a rozběhnuté správní řízení za popsané situace ukončit ?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Vycházíme-li z popsané skutkové situace, je na místě, zastavit příslušné řízení podle ustanovení § 66 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád ), protože žadatel vzal svou žádost zpět.

Připomínám, že je-li žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé. Zákon konstruuje i další právní důvody zastavení řízení, ovšem na ty dotazy tazatelů obvykle nemíří, a tak je nadbytečné se jimi na tomto místě zaobírat.

Spíše je potřeba ještě připomenout, že z jiných, než ze zákonných důvodů nelze správní řízení zastavit a konečně správní orgán tak vždy činí formou  u s n e s e n í, které oznamuje všem účastníkům řízení a proti němuž je přípustné odvolání, které  má odkladný účinek.

Závěrem je potřeba jen pro úplnost dodat, že u správních řízení zahajovaných z úřední moci, není rozhodnutí o zastavení řízení účastníkům doručováno, učiní se pouze poznámka do příslušného spisu. To však není „náš“ případ, na který mířil dotaz tazatele.