Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Co nám přinese novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.?

Od 1. 2. 2021 vstupuje v platnost novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen NV). V jakých ustanoveních dochází ke změně? 

Ve výše uvedeném NV je nově definován v § 2 odst. (6): Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první      se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.

Takže pokud bude mít kolega „plný úvazek“ (v SŠ 21, v ZŠ 22) a 1 hodinu pedagogické intervence, bude mu stanovena týdenní pracovní doba o jednu hodinu vyšší (v SŠ 22, v ZŠ 23). Toto zvýšení má být po dobu poskytování pedagogické intervence.

MŠMT mimo jiné v důvodové zprávě k dané problematice zdůrazňuje:

Předmětem úpravy je pouze změna struktury pracovní doby pedagogických pracovníků, tedy poměr přímé pedagogické činnosti          a prací s ní související na stanovené týdenní pracovní době. Větší rozsah práce tohoto pedagoga pak MŠMT umožní ocenit tzv. nenárokovou složkou platu. Finanční ocenění většího rozsahu práce (v porovnání s jinými pedagogickými pracovníky, kteří pedagogickou intervenci neposkytují) je zajištěno standardními nástroji odměňování podle zákoníku práce – tedy typicky osobním příplatkem. O tato konkrétní pravidla mohou být doplněny kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy