Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Kdo hradí plnění poskytnutá z FKSP a jak má být správně fakturováno?

Vycházíme z vyhl. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, kde v §3 odst. 4 je definováno: 

Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila.

Znamená to, že všechna plnění z FKSP (kromě příspěvku na použití zařízení péče o děti dle §4a) hradí organizace, v žádném případě ne sám zaměstnanec. Z toho vyplývá, že i faktura musí „znít“ pouze na organizaci (mimo plnění dle §6 zápůjčky na bytové účely). Obsah popisu předmětu fakturace není stanoven žádným předpisem. Je však nutné, aby obsahoval potřebné údaje pro přiznání příspěvku z FKSP. Tzn, že musí obsahovat druh plnění v souladu s vyhláškou (např. rekreace, masáž) a jméno  vašeho zaměstnance, příp. rodinného příslušníka, kterému je plnění poskytováno.