Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Stručná charakteristika rozpočtu školy

Celkový rozpočet školy zahrnuje řadu různorodých položek, které mají svá specifika při hospodaření. O možných zdrojích pojednává ve stručnosti následující text.

Základními právními předpisy pro tuto oblast jsou:

– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla ČR),

– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

– zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a jiné.     

Zdroje financování (pro školy zřizované územními samosprávnými celky):

1. neinvestiční dotace z MŠMT (prostředky na úhradu přímých nákladů a ONIV)

2. příspěvek zřizovatele (prostředky na úhradu provozních nákladů, příp. jiné účelové prostředky)

3. výnosy z hlavní činnosti – tj. úplata za poskytování vzdělání a školských služeb (základní umělecké školy, mateřské školy, vyšší odborné školy, jazykové školy, stravování, domovy mládeže, školní družiny)

4. investiční dotace

5. prostředky z Národního fondu a ze zahraničí (OP VVV – „Šablony“,  Erasmus+…).      

6. výnosy z doplňkové činnosti

7. ostatní zdroje (např. dary)    

Škola také tvoří a hospodaří s fondy:

1. Fond odměn

2. Rezervní fond

3. Fond investic

4. FKSP