Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak naložit s výkazem P1d-01

Základní informace k vyplňování výkazu:

  • V období od 31. května nejpozději do 10. června aktuálního kalendářního roku (2023) se vyplňují údaje o předpokládaném stavu ke dni 30. září aktuálního kalendářního roku (2023).
  • Vyplňuje se elektronicky, předává se také zpracovatelskému místu.
  • Zaokrouhluje se na 2 desetinná místa.
  • Každá organizace vyplňuje jeden formulář, i když má např. více pracovišť.
  • Pro každou organizaci jsou automaticky předvyplněny z dat výkazu P 1c-01 k datu 30. 9. minulého kalendářního roku (2022) údaje o druhu činnosti i skupině profesí. Dále i ve sloupci 1 je uveden součet hodnot PPČ z oddílů IVb., IVc. a VIII.. Není přípustné měnit tento údaj (jen z níže uvedených důvodů) např. za účelem opravy nebo doplnění chybně vykázaných dat z minulého kalendářního roku.
    • Možno měnit, pokud dojde, k takové změně organizačního uspořádání právnické osoby, která by měla významný vliv na údaje vykázané ve výkaze P 1c-01 k 30. 9. minulého kalendářního roku (2022), např. sloučení

Vyplní se pouze!

  • Ve sl. 2 předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin PPČ pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (u pouze povinných a povinně volitelných předmětů) k 30. 9. aktuálního kalendářního roku (2023), a to pro pracovní smlouvy a i DPP…, se ZF11.
  • Odráží očekávané změny v organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb v příštím školním roce (2023/24) na základě výsledků zápisů a přijímacího řízení či změn ve školském rejstříku.
  • V případě zvýšení se uvádí ve sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení s mínusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“.