Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Asistent pedagoga – získání financí a s tím související výkaznictví

O Asistentovi pedagoga jako podpůrným opatřením pojednává vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

V praxi obecně rozlišujeme asistenta pedagoga u:

• Třídy dle §16 odst. 9 ŠZ

– Je zde stanoven tzv. asistent pedagoga „na třídu“. Velikost získání financí na jeho úvazku je ze strany ministerstva ohraničen tzv. PHmax, který je stanoven v příloze č.2 NV 123/2018 Sb

– Prostředky na něj jsou získány na základě vykázání v P1c-01 (ke stavu 30. 9.), asistent pedagoga je zde v oddíle IVa. definován s ZF (zdrojem financování) 11 a dle daného výkazu je nárokován.

– Neeviduje se v R44-99.

• Běžné třídy

– Aby byly získány finanční prostředky, musí být vykázáno v R44-99 jako PNFN (normovaná finanční náročnost personálního charakteru). Prostředky jsou získány až následující měsíc, proto např. pro žáka od 1. 9. musíme vykázat již v srpnu.

– Pouze na základě doporučení z SPZ (školského poradenského zařízení).

– V P1c-01 se vykazuje v oddíle IVa. se ZF 12 a dle daného výkazu není nárokován.

U běžných tříd základní školy se uvažuje o změně a zavedení PHmax, podobně jako u tříd dle§16 odst. 9 ŠZ.