Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Financování pedagogické intervence v kostce

Od 1. 2. 2021 dochází k jinému způsobu financování pedagogické intervence (dále jen „PI“) z důvodu následujících změn:

U vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, se mění PI z původního podpůrného opatření 2. – 5. stupně na podpůrné opatření 1. stupně.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění (dále jen „NV 75/2005 Sb.“), je v ust. § 2 doplněno o nový odst. 6, který zní: „týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“

Dopad na financování:

1) Zajištění zdrojů

• Navýšením nenárokové složky platů v rámci standardního rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školních družin zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, resp. v rámci sady normativů pro soukromé a církevní školy a školská zařízení.  

2) Správné vynaložení nákladů na PI

• Doúvazková hodina – placena jako každá jiná hodina do úvazku, v příslušné platové třídě a platovém stupni.

• 1. přespočetná hodina (v souladu s ust. § 2 odst. 6 NV 75/2005 Sb.) – ohodnocena odměnou nebo osobním ohodnocením.

• Další přespočetná hodina – placena stejně jako každá jiná přespočetná hodina.