Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Z čeho je tvořen příděl do FKSP

Základní příděl v příspěvkových organizacích podle ust. § 2 odst. 1 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb je  tvořen  2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

Příděl do FKSP se netvoří z:

  • z dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ),
  • z úroků z finančních prostředků fondu uložených u peněžních ústavů,
  • ze splátek zápůjček poskytnutých z FKSP, z případných finanční bonusů od penzijních fondů a pojišťoven, apod.

Kromě výše uvedených zdrojů mohou na tvorbě podílet i následující zdroje:

  • náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu nebo majetku, na jehož provoz je z fondu přispíváno,
  • peněžní a jiné dary do fondu od fyzických nebo právnických osob,
  • příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, v případě přispívání organizace na jejich provoz organizací nebo hrazení z fondu apod.