Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

YES, I DO

Aktuality z programu

Publicita YES, I DO

Zde je možno sledovat, kde se o programu Yes, I do psalo a vysílalo: https://digikoalice.cz/inspirations/projekt-yes-i-do/ https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000016069/studuj-u-nas-projekt-yes-i-do-zlepsuje-odbornou-anglictinu-zaku https://www.msk.cz/cz/skolstvi/yes–i-do!-moravskoslezsky-kraj-pokracuje-v-podpore-jazykoveho-vzdelavani-131062/ Vzniklo nové video na podporu a informovanost k programu Yes,

Přínos programu Yes, I do ve školách

Evaluace za půl roku realizace dvouletohé programu Yes, I do Mgr. Iveta Boháčová – Kopřivnice,   17. 2. 2020 Hlavní přínos zapojení do Programu Yes, I

Název programu

YES, I DO

Cílem programu YES, I DO je lépe připravit žáky pro úspěšný a samostatný život zvýšením jejich znalostí angličtiny. Znalost cizích jazyků, a zejména anglického jazyka, je nezbytná pro uplatnění stávajících a budoucích absolventů středních škol nejen na pracovním trhu. Zkvalitnění výuky cizích jazyků může rovněž příznivě ovlivnit výsledky žáků u maturitních zkoušek, umožnit jim vykonání mezinárodních jazykových zkoušek, zvýšit jejich zájem o účast na odborných stážích v zahraničí a v konečném důsledku zlepšit jejich osobní rozvoj a konkurenceschopnost v rámci pracovního uplatnění. Stěžejní roli při naplňování tohoto cíle sehrávají pedagogičtí pracovníci, proto je program zacílen prioritně na všeobecnou i odbornou jazykovou průpravu zapojených učitelů. Program vychází z konceptu modulárního vzdělávání učitelů angličtiny, učitelů odborných předmětů zapojených středních škol a jejich společnou přípravu na výuku odborného cizího jazyka a CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Modul A

Představuje vzdělávání učitelů odborných předmětů zapojených škol v jazykových kurzech všeobecné angličtiny s důrazem na konverzaci a individualizovaných dle jejich jazykové úrovně v rozsahu 60 až 180 vyučovacích hodin.   

Modul B

Umožňuje propojování angličtiny s odbornými předměty a spolupráci učitelů různých předmětů v kurzech odborné angličtiny v rozsahu 16 vyučovacích hodin příslušných vzdělávacích oborů zapojených škol.

Modul C

Učitelé angličtiny i učitelé odborných předmětů učí vlastní praxí ve třídě v rozsahu 40 vyučovacích hodin a navzájem se kolegiálně podporují (výuka v tandemu). Tandemová výuka probíhá ve skupinkách 6 až 10 žáků při využití blended learningu k osvojení si základní odborné terminologie nejazykového předmětu.

Modul D

Je zaměřen na trénink a aktivity pedagogických lídrů; v každé zapojené škole působí pedagogický lídr jako koordinátor programu na škole, jako interní mentor, iniciuje a vede setkávání týmů pro kolegiální podporu pedagogů ze zapojených středních škol v regionu, organizuje vzájemné návštěvy škol spojené s workshopy pro učitele.

Modul E

Je realizován jako iniciační a evaluační workshop (2 x za program) pro ředitele a pedagogické lídry škol k trendům v jazykovém vzdělávání, k zavádění metod CLIL a možnostem blended learningu, k výměně zkušeností i plánování dalšího rozvoje jazykové výuky na škole.

Modul F

Technicky a odborně orientované zahraniční stáže žáků a učitelů ve školách a firmách v rozsahu 7 dnů.

Podrobný popis celého programu Yes, I do naleznete v příloze.

Ve školním roce 2019/2020 se do dvouletého programu YES, I DO zapojilo 8 středních škol zřizovaných krajem:

Střední škola průmyslová, Krnov, p. o.      

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem st. jaz. zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.

Střední průmyslová škola, Karviná, p. o.

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.

Mgr. et Bc. Ludvík Uhrovič

Učím anglický jazyk na Střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích (www.spszengrova.cz) již třetím rokem. Jinak mám za sebou praxi 17 let na škole základní. Mám rád nové výzvy a zavedení výuky technické angličtiny byla jednou z nich. Jsem za účast v projektu Yes, I Do velmi rád, protože mne posunul dále a výstupem je pro nás také postupné zapojování se do mezinárodních projektů v rámci eTwinnig a snad i Erasmus+. Velmi mne baví také hledání metod spolupráce s kolegy a práce v tandemu, samozřejmě i hledání nových způsobů, jak zapojit angličtinu do běžného života a školní praxe.

Mgr. Radka Klotková

Vystudovala jsem anglický a německý jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a většinu své profesní kariéry působím na Střední průmyslové škole v Karviné. Ráda se učím novým věcem a hlavně mám kolem sebe úžasné kolegy, kteří sdílí mé nadšení pro nové výzvy. Díky projektu Yes, I do si rozšířím obzory o technickou angličtinu a vyzkouším si práci v tandemu. Hlavní motivací je však zajímavý způsob práce se studenty a možnost zúčastnit se odborných stáží v zahraničí.

Ing. Kateřina Orságová

Vzdělávání vždy bylo, je a bude součástí mého života. Ráda se učím nové věci a přetvářím myšlenky v činy. Většinu profesního života vyučuji předměty chemie a angličtina. Snažím se učit tvořivým a názorným způsobem, ale přesto šitým na míru mým studentům. Na naší škole se kromě výuky věnuji zejména projektům a programům spojených s angličtinou – Rodilý mluvčí do škol a nově také Yes I Do. Mladým lidem se věnuji i mimo školu jako dobrovolník českého Skautu.

Mgr. Gabriela Tramplerová

Pracuji jako učitelka anglického jazyka na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně. Moje učitelská praxe je téměř 20letá a pořád mě baví. Ráda pracuji s mladými lidmi, výuku často kombinuji s moderními technologiemi a už více než 10 let se snažím zapojovat se střídavým úspěchem do evropských projektů (Socrates, Comenius, Erasmus+). Obrovský přínos vidím v zahraničních praxích, kde si studenti ověřují nejen znalosti nabyté ve škole, ale mohou si ověřit i své pracovní schopnosti a znalosti cizího jazyka.

Mgr. Radana Broschová

Jako středoškolská učitelka ze Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě a ráda pracuji s mladými lidmi, baví mě pozorovat přerod těchto osobností ze školního věku na mladší dospělé lidi, především po stránce mentální. Začínala jsem pracovat jako učitelka na základní škole a teď již 15 let pracuji v oblasti středoškolského vzdělávání, kde vyučuji cizí jazyky – angličtinu a němčinu. Byla jsem zapojena do různých projektů, pravidelně pomáhám s organizací zahraničních praxí, které jsou na naší škole jistým specifikem, rovněž se účastním různých zahraničních převážně gastronomických konferencí.

Mgr. Hana Brdová

Vyučuji angličtinu na Střední škole průmyslové v Krnově, kde působím po většinu své pedagogické kariéry. Účast v projektu Yes, I do znamená pro mne rozšíření obzorů o technickou angličtinu a pro mé studenty další zajímavý způsob jak si vylepšit své znalosti a možnosti využití angličtiny v praxi. Novou zajímavou zkušeností je i výuka v tandemu. Ve škole se věnuji i dalším projektům spojeným s angličtinou, např. Erasmus+, eTwinning a projekt Rodilí mluvčí do škol.

Mgr. Zuzana Špačková

Vyučuji anglický jazyk na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku. Většinu své pedagogické kariéry působím v oblasti středního školství a vždy jsem se snažila rozšiřovat si své znalosti o nejnovější poznatky a metody ve výuce cizích jazyků, včetně zavádění metody CLIL do výuky odborných předmětů. V minulosti jsem se zúčastnila mnoha seminářů, mezinárodních konferencí i zahraničních kurzů v rámci programů Comenius a Erasmus +, proto jsem velmi uvítala program „Yes , I do“, kde mohu nejen využít nabyté zkušenosti, ale také si prohloubit znalosti technické angličtiny a připravovat žáky pro jejich budoucí uplatnění v technických oborech. Velký přínos shledávám ve sdílení zkušeností s kolegy a zejména spolupráci v tandemové výuce.

Mgr. Iveta Boháčová

Výuka anglického jazyka na Vyšší odborné škole, střední odborné škole a středním odborném učilišti v Kopřivnici (www.voskop.cz) mi vždy přinášela radost. Možnost rozšířit své metodické a jazykové dovednosti o odborný jazyk a tandemovou výuku mě velmi zaujala, a proto jsem se do programu   Yes, I do zapojila. Spolupráce s vyučujícím odborných předmětů mě přivedla do oblastí, které jsou pro mě jinak nedostupné. Také žáci, kteří se programu účastní, projekt chválí. Přináší jim nejen nové poznatky, ale i účelně a smysluplně vynaložený čas, který využijí ve své profesní  budoucnosti.  

Realizační tým

PaedDr. Petr Habrnál

koordinátor programu za KVIC a finanční manažer

petr.habrnal@kvic.cz

+420 595 538 017

RNDr. Jitka Kunčarová

odborný garant

jitka.kuncarova@gmail.com

Ráda pracuji s motivovanými lidmi, rozvíjím a propojuji jejich nápady a zkušenosti. Mám ráda změny a nové výzvy, působila jsem ve vzdělávání na různých pozicích ve veřejném i soukromém školství. Pracovala jsem na Vysoké škole podnikání a.s. jako ředitelka divize celoživotního vzdělávání, jsem jednatelkou OPEN AGENCY s.r.o. Vytvářím a odborně garantuji programy pro přípravu učitelů cizích jazyků, které obsahují tandemovou výuku, vzájemné učení a sdílení zkušeností s integrací digitálních technologií do výuky angličtiny, němčiny a ruštiny. Publikuji v oblasti kvality vzdělávání. Byla jsem zapojena do řady mezinárodních projektů, absolvovala zahraniční stáže a studijní pobyty k různým oblastem vzdělávání. V projektu P-KAP s kolegy sdílím nejlepšími způsoby, jak zvýšit motivaci a očekávání studentů prostřednictvím zlepšení kvality výuky cizích jazyků, vytváření různorodého kurikula, zavádění podpůrného a informativní systému hodnocení.

Mgr. Eva Krzywoňová

organizační garant

eva.krzywonova@kvic.cz

+420 777 723 442

Vystudovala jsem učitelství 1. st. ZŠ se specializací anglického jazyka na Ostravské univerzitě. Svou 13 letou pedagogickou praxi jsem absolvovala na ZŠ Opava Komárov, ZŠ T. G. Masaryka v Opavě. Současně také začala lektorovat pro KVIC Nový Jičín, Oxford University Press. Ráda trávím svůj volný čas se svou rodinou, v přírodě či na cestách.

„Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa můžeme způsobit tajfun na konci druhém“. Edward Lorenz