Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Spirála

Název projektu

Spirála

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.00/48.0046

Realizace projektu

5/2014 – 6/2015

Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy ve 4 daktivitách, a to:
KA 1 –  učitel lektor – mentor
KA 2 –  podpora rozvoje  učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy
KA 3 – osobnostní a sociální rozvoj učitele
KA 4 – tuzemské a zahraniční stáže
Cestu k naplnění uvedených cílů vnímáme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj pedagogických dovedností až k roli mentora. Těžiště projektu je pak ve společném vzdělávání -společném učení se-společné reflexi. Plánované aktivity zahrnují vzděl. programy, exkurze, tuzemské a zahraniční stáže v MŠ, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, konzultace. Cílovou skupinu tvoří pedagogové MŠ a ZŠ z 10 krajů ČR v počtu cca 1779 podpořených. V projektu budou vytvořeny a odpilotovány nástroje potřebné k rozvoji dovedností kvality práce učitele. Aktivity realizuje žadatel ve spolupráci s finančním partnerem.

Cílem projektu je:
A. zvýšit mentorské a lektorské kapacity tvořivých pedagogů MŠ a ZŠ potřebné ke skupinové i individuální podpoře učitelů
B. podpořit implementaci kurikulární reformy  v MŠ, a to posílením komplexní způsobilosti pedagogů k úspěšnému vykonávání jejich profese (oblast znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik).
Cíl A (KA 1) je orientován především na posílení oblasti mentoringu na různých stupních vývoje a konstruktivisticky orientovaného vzdělávání rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti (ČaČG) napříč předměty ZŠ včetně vytvoření metodik k jejich úspěšnému šíření. Cíl B (KA 2-KA 4) je zaměřen na zefektivnění implementace KR v MŠ realizací programů DVPP zaměřených na:
-zvýšení a prohloubení sociálních a didaktických dovedností účastníků cílených na rozvoj individuality dítěte
-utváření správných postupů učitelek tak, aby byly schopny zajistit zvýšení kvality polytechnického vzdělávání MŠ v souladu s očekávanými výstupy RVP PV
-schopnost diferencovaně vytvářet a posilovat zájem dětí o techniku a technické obory přípravou prostředí, volbou obsahu, vhodných metod a forem práce
Těžiště i cestu k naplnění uvedených cílů ke zvýšení kvality práce učitele spatřujeme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj jeho pedagogických dovedností až k roli interního či externího mentora, popř. lektora. Převládajícími prvky této spirály jsou: vzdělávání-vzájemné učení seindividuální či společná reflexe.
Plánované aktivity zahrnují vzdělávací programy, exkurze, odborné stáže, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, řízené konzultace, apod.
Výstupem projektu jsou především proškolení pedagogové MŠ v počtu cca 1779, na další projektové období připraveni lektoři i mentoři v počtu min 60 a potřebné vytvořené nástroje k rozvoji potřebných dovedností kvality práce učitele. Aktivity realizuje žadatel ve spolupráci s partnerem.

Co je ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

 

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

 

Zdroj: www.esfcr.cz

Realizační tým

Hlavní projektový tým

Funkce v projektuPříjmení a jménoE-mailTelefon
projektový manažerMgr. Eva Mokrošováeva.mokrosovazavináčkvic.cz595 538 026
finanční manažerIng. Petr Nehasilpetr.nehasilzavináčkvic.cz595 538 028
administrativní pracovníkMarcela Moravčíkovámarcela.moravcikovazavináčkvic.cz595 538 027

Klíčová aktivita 1

Funkce v projektuPříjmení a jménoE-mailTelefon
projektový manažerMgr. Eva Mokrošováeva.mokrosovazavináčkvic.cz595 538 026
administrativní pracovníkMarcela Moravčíkovámarcela.moravcikovazavináčkvic.cz595 538 027

Klíčová aktivita 2

Funkce v projektuPříjmení a jménoE-mailTelefon
projektový manažerIng. Renata Kocurkovárenata.kocurkovazavináčkvic.cz595 538 074
věcný manažerMgr. Eva Krzywoňováeva.krzywonovazavináčkvic.cz595 538 062
administrativní pracovníkMarcela Urbanskámarcela.urbanskazavináčkvic.cz595 538 063

Klíčová aktivita 3

Funkce v projektuPříjmení a jménoE-mailTelefon
projektový manažerMgr. Ludmila Muchováludmila.muchovazavináčkvic.cz595 538 047
věcný manažerMgr. Ilona Fiuráškováilona.fiuraskovazavináčkvic.cz595 538 014
věcný manažerKarin Šebestovákarin.sebestovazavináčkvic.cz595 538 048
administrativní pracovníkBronislava Raníkovábronislava.ranikovazavináčkvic.cz595 538 029
administrativní pracovníkGabriela Zlágabriela.zlazavináčkvic.cz595 538 051

Klíčová aktivita 4

Funkce v projektuPříjmení a jménoE-mailTelefon
projektový manažerMgr. Eva Mokrošováeva.mokrosovazavináčkvic.cz595 538 026
věcný manažerMgr. Ilona Fiuráškováilona.fiuraskovazavináčkvic.cz595 538 014
administrativní pracovníkMarcela Moravčíkovámarcela.moravcikovazavináčkvic.cz595 538 027

Finanční partner projektu

Step by Step o.p.s. Praha