Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Škola pro život

Název projektu

Škola pro život

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.10/02.0029

Realizace projektu

12/2009 – 6/2012

Projekt je v souladu s globálním cílem oblasti podpory 1.2 OPVK a naplňuje jeho specifické cíle: Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání a Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivitami projektu přispějeme ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním, zvýšení jejich motivace k učení. Vzděláváním pedagogů dojde ke zvýšení jejich kompetencí v přístupu k těmto žákům. Metody, formy a strategie práce, které budou v projektu odzkoušeny, budou zohledňovat jejich specifičnost.

Projekt realizuje žadatel ve spolupráci se 7 základními partnerskými školami vzdělávajícími žáky se sociokulturním znevýhodněním z Ostravy, Karviné a Bohumína.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na základních školách vzdělávající žáky se sociokulturním znevýhodněním (dále jen SZ). Na zapojených školách bude vytvořeno inkluzivní vzdělávací prostředí podporující motivaci k učení jako prevence předčasného odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání.

Tohoto cíle chceme dosáhnout:

  • zavedením praktických metod, technik a strategií v práci se SZ žáky
  • aktivní výukou zohledňující potřeby žáků se SZ
  • zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků v přístupu k žákům se SZ podporou jejich dalšího vzdělávání, které napomůže získat lepší dovednosti pro práci s těmito žáky
  • rozvojem ICT kompetencí žáků se SZ jako předpokladu pro budoucí profesní dráhu
  • využíváním prvků estetické výchovy
  • zapojením rodičů žáků se SZ do aktivit školy pro nastavení efektivní spolupráce
  • předáváním zkušeností a využíváním příkladů dobré praxe v práci se žáky se SZ