Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Od integrace k inkluzi

Název projektu

Od integrace k inkluzi

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.25/02.0053

Realizace projektu

6/2013 – 12/2014

Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 9 partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště. Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování Feuersteinovy metody).
Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy).
Rodiče se budou účastnit dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí.
Vzděláváním pedagogických pracovníků a odborných pracovníků školních poradenských pracovišť dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s těmito žáky.
Podpořit inkluzivní vzdělávací protsředí na základních školách má být rovněž zajištěno metodickou podporou školních speciálních pedagogů ze stran metodiků pedagogicko-psychologických poraden.

Celkem bude podpořeno 171 individuálně integrovaných žáků, 45 zákonných zástupců těchto žáků, 451 pedagogických pracovníků zapojených škol a 5 metodiků z pedagogicko-psychologických poraden.
Na partnerských školách dojde k rozvoji poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Bude vytvořen sborník příkladů dobré praxe a metodická příručka pro práci s individuálně integrovanými žáky.

Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na devíti partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v Moravskoslezském kraji, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště a na kterých působí školní speciální pedagog.
Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí na těchto školách, které respektuje a podporuje toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky, odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Uvedené cíle chce projekt dosáhnout následujícími kroky:
– zaváděním nových podpůrných programů a aktivit pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do prostředí  běžných ZŠ umožňujících maximálně možný rozvoj osobnosti a potenciálu žáka s ohledem na druh a stupeň jeho handicapu (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování metody FIE);
– zaváděním inkluzivních metod a forem vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy);
– navázání efektivní spolupráce pedagog + školní speciální pedagog + individuálně integrovaný žák + jeho zákonný zástupce + případně asistent pedagoga;
– prostřednictvím intenzívních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání;
– zajištěním metodické podpory školních poradenských pracovišť ze stran metodiků z pedagogicko-psychologických poraden.