Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Obec21

Název projektu

Obec21

Registrační číslo

CZ.1.07/3.1.00/50.0073

Realizace projektu

7/2014 – 6/2015

V tomto projektu chceme dosáhnout zvýšení kvality výzvou vymezených kompetencí obyvatel malých obcí Moravskoslezského a Ústeckého kraje (do 2 tis. obyvatel). Naší snahou bude motivovat je k dalšímu vzdělávání a posilovat jejich aktivní postoj v oblasti celoživotního učení.

Pro tento účel jsou připraveny 4 vzdělávací programy (dále VP):
– Finanční gramotnost
– Základní počítačové dovednosti
– Rozvoj digitálních kompetencí
– Základy podnikání.

Po zahájení projektu probíhají jednání metodika s obcemi či školami. Metodik je klíčová osoba pro identifikaci a komunikaci požadavků cílové skupiny. Na základě potřeby identifikované v příslušné obci připraví metodik s lektorem konkretizaci obsahu VP tak, aby přesněji reflektoval potřeby občanů obce. Protože již budou připraveny „typizované“ VP, půjde o upřesňování např. časového rozsahu věnovaného jednotlivým tématům, detailnější pohled na konkrétní problematiku.

Paralelně s touto činností je provozován webový portál s informacemi, které se vztahují k dané problematice. Zde je také navazující online podpora, v rámci které se budou moci občané dotazovat (webový formulář, mail) na další podrobnosti k tématům probíraných v rámci kurzu. Tímto způsobem bude v období zejména září 2014 – květen 2015 realizován „Rok vzdělávání v obci“ v obou krajích.

Na základě podstatné změny projektu byla realizace vzdělávání prodloužena do 6. září 2015.

Výstupem projektu bude cca 800 proškolených občanů malých obcí v některém z uvedených VP:

 • Finanční gramotnost
 • Základní počítačové dovednosti
 • Základy podnikání
 • Rozvoj digitálních kompetencí.

 

K dispozici je postupně aktualizovaný webový portál k problematice finanční gramotnosti, návody a postupy pro občany uvažující o podnikání, či úvod do práce s digitálními technologiemi.

Ve vytipovaných oblastech v obcích pod 2 tis. obyvatel Moravskoslezského a Ústeckého kraje žije dle ČSÚ (viz http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&expand=1) cca 200 tis. obyvatel, z toho cca 100 tis. v produktivním věku (potenciální cílová skupina zaměstnaných a nezaměstnaných). Nezaměstnanost se v obou krajích pohybuje nad 9 %, lze tedy očekávat zájem u proaktivní části těchto občanů o témata Základy podnikání či Základní počítačové dovednosti, u zbývajících lze očekávat zájem o téma Finanční gramotnost. Poněkud vyšší je nezaměstnanost žen (ÚK nad 11 a MSK nad 12 %) a proto se budeme snažit podchytit právě je a např. připravit kurz s tématy směřovanými na jejich potřeby a to buď v prezenční části kurzu, ale pokud to nebude organizačně možné pak zajistíme tuto specifikaci v e-learningové části.

Co je ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

 

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

Zdroj: www.esfcr.cz

Realizační tým

Kontaktní adresa pro komunikaci na realizační tým je obec21zavináčkvic.cz

V realizačním týmu se můžete osobně obracet na věcnou manažerku Pavlínu Hladíkovou a koordinátorku vzdělávání Kateřinu Vyhlídalovou. Obě Vám rády pomohou ve volbě vhodného kurzu a dalších krocích.

Přímo ve Vaší obci pak můžete spolupracovat s našimi metodiky vzdělávání. Zde je jejich jmenný seznam (kontakt Vám poskytnou osobně):
Mgr. Eva Bartoňová
Ing. Květoslav Bedáň
Ing. Karel Klatovský
Ing. Zdeněk Matúš
Ing. Milan Mikošek
PaedDr. Jiří Pavelka
Bc. Jiří Ranostaj
Ing. Lenka Satková
Ing. Jiří Sumbal
Mgr. Zuzana Školeková
Mgr. Zbyněk Šostý
Ing. Jiří Štěpán
Ing. Dagmar Vítková.

Projektovou manažerkou je Blanka Kozáková, rovněž je Vám k dispozici pro dotazy, požadavky a poskytnutí informací.