Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Integrace na druhou

Název projektu

Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.00/08.0131

Realizace projektu

8/2009 – 7/2012

Od srpna 2009 se zapojuje naše organizace do realizace individuálního projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (zkrácený název projektu: Integrace na druhou), který je hrazen ze zdrojů ESF (OP VK – oblast podpory 1.2) a je zaměřen na zkvalitnění systému podpory individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu v Moravskoslezském kraji.

Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj, který tento projekt bude realizovat s pomocí partnerských organizací, kterými jsou příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem, a to Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologická poradna Opava.

Do projektu bude dále zapojeno 20 spolupracujících ZŠ MSK, na nichž jsou zřízena školní poradenská pracoviště a která mají vyšší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přehled zapojených organizací naleznete v odkazu „Realizační tým“.

Účelem projektu je navázání efektivní spolupráce pedagogických pracovníků se školním psychologem či školním speciálním pedagogem a zákonnými zástupci integrovaných žáků a dále zajištění metodické podpory školních poradenských pracovišť ze strany pedagogicko-psychologických poraden. Následně pak všechny získané zkušenosti vzájemně sdílet, prezentovat, předávat a šířit mezi další pedagogické pracovníky. Tohoto cíle bude dosaženo jednak realizací vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, jednak zaváděním nových podpůrných programů, nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit pro individuálně integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a mentálním postižením.