Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Elementarium

Název projektu

Elementarium

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.44/01.0054

Realizace projektu

7/2012 – 12/2014

Projekt napomůže pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ a posledním ročníku MŠ. Je určen pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ. Realizované vzděl. programy jsou cílené na podporu výuky trivia (čtení, psaní, počítání) a její inovaci. Vycházejí z potřeb cílové skupiny, jsou sestaveny dle nejnovějších poznatků a svou hodinovou dotací zajišťují efektivní a přijatelný způsob vzdělávání ped. pracovníků škol. Mezi jednotlivými programy je zřejmá logická vazba profesního rozvoje učitele-elementaristy a učitele posledního ročníku MŠ.

Realizované vzdělávací programy budou realizovány ve 3 klíčových aktivitách:
1.       Podpora osobnostního rozvoje – vzdělávací akce v rámci této aktivity umožní pedagogům jejich osobnostní rozvoj, sebepoznání a rozčílí si tak na základě sebezkušenostních technik své vlastní možnosti a schopnosti, které jim lépe pomohou pochopit individualitu žáka.
2.       Podpora výuky trivia v podmínkách kurikulární reformy – vzdělávací programy této aktivity mají napomoci rozvíjet pedagogické kompetence pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, základy grafomotorických dovedností žáků mladšího školního věku a oblast speciálně pedagogickou.
3.       Další metody a formy práce elementaristy, sdílení zkušeností – v této aktivitě nabídneme učitelům vzdělávací programy dalších metod a forem práce, které současně umožní vzájemné sdílení metodických zkušeností pedagogů.  Nabyté dovednosti v osobnostní, pedagogické a metodické průpravě může následně pedagogický pracovník úspěšně aplikovat přímo ve výuce.

Všechny nabízené programy si účastník může vybírat samostatně, na základě jeho vlastních potřeb bez podmíněnosti účasti na dalších vzdělávacích akcích.

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zvýšit osobnostní, pedagogické a metodické dovednosti pedagogických pracovníků s důrazem na probíhající implementaci kurikulární reformy, a to v oblasti elementárního trivia.

Sekundárním cílem je zvýšení kvality a nabídky DVPP 1. stupně a MŠ.

Těchto cílů chceme dosáhnout:
1) Tvorbou a realizací se navzájem doplňujících vzdělávacích programů rozvoje osobnosti
2) Tvorbou a realizací vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj pedagogických dovedností v přípravné fázi přechodu z MŠ na ZŠ.
3) Tvorbou a realizací vzdělávacích programů zaměřených na podporu výuky elementárního trivia  (čtení, psaní, počítání) a vzdělávacích programů na rozvoj aktivizačních metod a forem práce.