Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Efektivní management škol

Název projektu

Efektivní management škol

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.05/02.0036

Realizace projektu

12/2009 – 6/2012

Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol a školských zařízení (také připravujících se do vedoucích rolí) v období probíhající kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. Tato potřeba byla konkretizována celokrajským dotazníkovým šetřením členěným dle typů škol i délky praxe ve funkcích. Účelem projektu je vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj manažerských znalostí a pro tréninky kompetencí manažerů, a zvýšit tak s využitím e-learningových a zážitkových forem znalosti a dovednosti především manažerů škol realizujících školní vzdělávací programy, ale využitelnou i v ostatních typech škol a školských zařízení. Zároveň projekt směřuje k vytvoření mechanizmů podpory poradenské a konzultační a ověření jejich funkčnosti. Projekt bude realizovat KVIC s partnerem RPIC-ViP s.r.o. s využitím početné sítě expertů, lektorů, metodiků a dodavatelů.

Cílem projektu je zvýšit kompetence vedoucích pracovníků (dále VP) škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na implementaci kurikulární reformy (dále KR) a zvýšit pro ně dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání. Žadatel s partnerem chce tohoto cíle dosáhnout zejména:

  1. Vytvořením a realizováním navzájem se doplňujících a manažery požadovaných forem rozvoje dovedností: kurzů rozvoje osobnosti, tréninků kompetencí (komunikativní, kooperativní, organizování a plánování, řešení problémů a řízení změn), tuzemských stáží v různých druzích škol a školské správy, v neškolském veřejném i podnikatelském sektoru, stáží v zahraničních školách a institucích školské správy a podpory vzdělávání;
  2. Zvýšením dostupnosti a atraktivity vzdělávání zejména vytvořením a realizováním blended learningových vzdělávacích programů inovujících znalosti a dovednosti (strategické plánování, personální a finanční management, autoevaluace)
  3. Vytvořením udržitelných mechanizmů podpory VP, kterými jsou vznik poradenského centra sdružujícího on-line konzultanta a metodiky z řad úspěšných a připravených VP (úspěšná praxe, absolvované vzdělávání, zahraniční stáž), zavedení různých forem pravidelných setkávání k problematice vzdělávací politiky a implementace KR.

Efektivita vzdělávacích kurzů i mechanizmů podpory bude zajištěna důslednou volitelností aktivit projektu klienty služeb, zároveň také provázaností a návazností těchto aktivit, rovněž vytvořením metodik, e-learningových a tištěných podpor, pilotním ověřením, permanentní evaluací a následnou akreditací.