Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Dialog bez bariér

Název projektu

Dialog bez bariér

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Realizace projektu

12/2008 – 10/2011

Obsahem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení MSK. Po dobu 3 let budou cílové skupině nabízeny aktivity ke zvýšení kvality a efektivity jazykového vzdělávání.

Mohou se jej zúčastnit nejen učitelé cizích jazyků, ale i ti pracovníci škol a školských zařízení, kteří cizí jazyk jakkoli využijí ve své pedagogické praxi.

Vlastní podpora učitelů bude realizována formou kurzů, seminářů, letních škol a konferencí a využitím příkladů dobré praxe. Inovativním učitelům nabídne projekt práci v lektorském a poradenském týmu.

Tento projekt naplňuje globální cíl oblasti podpory 1.3 OPVK a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Hlavním záměrem projektu je zlepšení kvality a efektivity jazykového vzdělávání na školách Moravskoslezského kraje. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout dalším vzděláváním pracovníků škol a školských zařízení zaměřeným na zvýšení jejich jazykových kompetencí a vzděláváním zaměřeným na používání nových metod výuky vedoucím k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Cílů projektu chceme dosáhnout pomocí dvou klíčových aktivit:

 1. metodické, směřující k vytvoření a proškolení týmu učitelů – lektorů a krajského poradního sboru (dále jen KPS). Těmito aktivitami projde 282 osob a bude zaměřena na:
  • teorii supervizní práce a podmínky efektivity kolegiální podpory,
  • nácvik specifických lektorských dovedností, ověřování ve vlastní učitelské-metodické praxi,
  • Další činnosti krajského poradního sboru:
   • shromažďování, třídění a vyhodnocování výstupů projektu,
   • zpravování zkušeností a příkladů dobré praxe včetně zahraničních,
   • inovacích a tvorbě nových aktivit.
 2. vzdělávací, kladoucí důraz na osvojení si moderních pedagogických metod, kurikulární reformu a zvýšení jazykových kompetencí učitelů. Tímto vzděláváním projde 1400 účastníků v těchto oblastech:
  • jazykové kurzy ke zvýšení jazykové úrovně ve 3 znalostních úrovních zaměřených na výstupní dovednosti v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky (dále jen SERR),
  • aktivity směřované na nové metody výuky cizích jazyků, předávání a výměnu zkušeností a síťování učitelů.

Celkovým výstupem projektu bude:

 • síť inovativních učitelů a lektorů, kteří zabezpečí tvorbu metodických materiálů k dalšímu šíření nových vyučovacích metod ve výuce a jejich vzdělávání;
 • ovlivnění, zefektivnění a zkvalitnění výuky cizích jazyků na školách intenzívním vzděláváním učitelů cizích jazyků a zvýšení jazykových kompetencí učitelů nejazykových předmětů.