Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Aktuality z projektu

Žádné další články k zobrazení

Název projektu

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247

Realizace projektu

10/2016 – 9/2019

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Žadatel: 

Moravskoslezský kraj

Partneři:       

 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace        
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Společně-Jekhetane, o.p.s.
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
 • Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

  Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019

Klíčové aktivity projektu:

 • KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
  -doučování v neformálních klubech
  -kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)
 • KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
  -odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
  -pilotní ověření pozice koordinátor inkluze
 • KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta
 • KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání
  -workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (rodičovské kluby)
  -spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
  -informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
 • KA 5 a 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  -podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
  -sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
  -vzájemné návštěvy na školách
 • KA 7: Řízení projektu

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Financováním ve výši 10 miliard EUR ročně ESF zlepšuje vyhlídky na zaměstnání v případě milionů Evropanů, a to především těch, kteří se potýkají s překážkami při hledání zaměstnání.

Evropská unie se zavázala k vytvoření většího počtu lepších pracovních míst a společnosti, která podporuje sociální začlenění. Tyto cíle jsou jádrem strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v EU. V současné hospodářské krizi jsou tyto výzvy ještě ožehavější. ESF hraje důležitou úlohu při plnění evropských cílů a zmírňování dopadů hospodářské krize – jako je zejména nárůst nezaměstnanosti a chudoby.

Stanovení priorit
Evropská komise a země EU v partnerství nastavily priority ESF a způsob, jakým bude fond vynakládat své prostředky. Jednou prioritou je posílení adaptability pracovníků pomocí nových dovedností a podniků novými pracovními postupy. Jiné priority se zaměřují na zlepšování přístupu k zaměstnanosti: pomáhají mladým lidem při přechodu ze školy do zaměstnání nebo poskytují odbornou přípravu uchazečům o zaměstnání s nízkou kvalifikací s cílem zvýšit jejich vyhlídky na zaměstnání. Velkou část mnoha projektů ESF skutečně tvoří odborné vzdělávání a celoživotní učení, jejichž cílem je pomoci lidem osvojit si nové dovednosti.

Jiná priorita se zaměřuje na pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při získávání práce. To je součástí podpory „sociálního začleňování“ – což je důkazem toho, že zaměstnanost hraje důležitou roli v rámci pomoci lidem, kteří se chtějí lépe začlenit do společnosti a každodenního života. V důsledku finanční krize se zdvojnásobily snahy o udržení počtu pracovních míst či pomoc lidem znovu najít zaměstnání, pokud o ně přijdou.

Projekty pro lidi
ESF není pracovní agentura – nenabízí inzerci pracovních míst. Místo toho financuje desítky tisíc místních, regionálních a národních projektů zaměstnanosti v celé Evropě: od malých projektů na pomoc s hledáním vhodného zaměstnání pro zdravotně postižené, realizovaných místními charitativními organizacemi, po celonárodní projekty na podporu odborného vzdělávání pro všechny obyvatele.

Projekty ESF zahrnují obrovské rozpětí co do povahy, velikosti a cílů a zaměřují se na celou řadu různých cílových skupin. Existují projekty, které jsou zaměřeny na vzdělávací systémy, učitele a děti; na mladé i starší uchazeče o zaměstnání i na potenciální podnikatele ze všech oborů. ESF se zaměřuje především na lidi.

Realizační tým - KVIC

Mgr. Marie Apriasová

projektová manažerka

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Mgr. Helena Orságová

věcná manažerka a odborná metodička aktivit

helena.orsagova@kvic.cz

+420 595 538 077

+420 777 645 269

Mgr. Jan Buchta

věcný manažer a odborný metodik aktivit

jan.buchta@kvic.cz

+420 595 538 078

+420 777 136 414

Eva Šafarčíková

administrativa

eva.safarcikova@kvic.cz

+420 595 538 076

Ing. Kateřina Gletová

finanční manažerka

katerina.gletova@kvic.cz

+420 595 538 019

Realizační tým - Moravskoslezský kraj

Ing. Dušan Folvarčný

projektový manažer

dusan.folvarcny@kr-moravskoslezsky.cz

+420 595 622 636

Mgr. Kamila Králová

odborná garantka

kamila.kralova@kr-moravskoslezsky.cz

+420 595 622 921

Ing. Václava Martinásková

odborná garantka

vaclava.martinaskova@kr-moravskoslezsky.cz

+420 595 622 468

Ing. Veronika Chudíková

ekonomka

veronika.chudikova@msk.cz

+420 595 622 447

Dita Šuléřová

asistentka

dita.sulerova@msk.cz

+420 595 622 378

Realizační tým - PPP Opava

Mgr. Ivo Schvan

supervizor

schvan@pppopava.cz

+420 733 164 833

Realizační tým - PPP Frýdek-Místek

Mgr. Miroslava Šigutová

supervizorka

reditel.pppfm@gmail.com

+420 558 432 087

+420 604 945 511

Mgr. Zdeňka Neničková

koordinátorka

ompa.pppfm@gmail.com

+420 558 644 750

+420 724 259 542

Realizační tým - Společně-Jekhetane, o.p.s.

Mgr. Helena Balabánová

jekhetane@jekhetane.cz

+420 596 136 609

+420 724 065 799