Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

OKAP

Aktuality z projektu

Žádné další články k zobrazení

Název projektu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Realizace projektu

7/2018 – 6/2021

V rámci projektu OKAP se chceme v průběhu tří let (2018–2021) zaměřit na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chceme dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol. K tomu mají vést aktivity projektu.

Naše organizace, jako finanční partner projektu, zajišťuje zejména vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování metodické podpory a konzultační činnosti, zprostředkovává síťování škol a šíření informací z témat čtenářská, matematická a digitální gramotnost, polytechnika, odborné vzdělávání a vzdělávání vedoucích pracovníků.

V projektu spolupracujeme se zapojenými partnerskými středními školami:
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Střední odborná škola Třineckých železáren
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Financováním ve výši 10 miliard EUR ročně ESF zlepšuje vyhlídky na zaměstnání v případě milionů Evropanů, a to především těch, kteří se potýkají s překážkami při hledání zaměstnání.

Evropská unie se zavázala k vytvoření většího počtu lepších pracovních míst a společnosti, která podporuje sociální začlenění. Tyto cíle jsou jádrem strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v EU. V současné hospodářské krizi jsou tyto výzvy ještě ožehavější. ESF hraje důležitou úlohu při plnění evropských cílů a zmírňování dopadů hospodářské krize – jako je zejména nárůst nezaměstnanosti a chudoby.

Stanovení priorit
Evropská komise a země EU v partnerství nastavily priority ESF a způsob, jakým bude fond vynakládat své prostředky. Jednou prioritou je posílení adaptability pracovníků pomocí nových dovedností a podniků novými pracovními postupy. Jiné priority se zaměřují na zlepšování přístupu k zaměstnanosti: pomáhají mladým lidem při přechodu ze školy do zaměstnání nebo poskytují odbornou přípravu uchazečům o zaměstnání s nízkou kvalifikací s cílem zvýšit jejich vyhlídky na zaměstnání. Velkou část mnoha projektů ESF skutečně tvoří odborné vzdělávání a celoživotní učení, jejichž cílem je pomoci lidem osvojit si nové dovednosti.

Jiná priorita se zaměřuje na pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při získávání práce. To je součástí podpory „sociálního začleňování“ – což je důkazem toho, že zaměstnanost hraje důležitou roli v rámci pomoci lidem, kteří se chtějí lépe začlenit do společnosti a každodenního života. V důsledku finanční krize se zdvojnásobily snahy o udržení počtu pracovních míst či pomoc lidem znovu najít zaměstnání, pokud o ně přijdou.

Projekty pro lidi
ESF není pracovní agentura – nenabízí inzerci pracovních míst. Místo toho financuje desítky tisíc místních, regionálních a národních projektů zaměstnanosti v celé Evropě: od malých projektů na pomoc s hledáním vhodného zaměstnání pro zdravotně postižené, realizovaných místními charitativními organizacemi, po celonárodní projekty na podporu odborného vzdělávání pro všechny obyvatele. Projekty ESF zahrnují obrovské rozpětí co do povahy, velikosti a cílů a zaměřují se na celou řadu různých cílových skupin. Existují projekty, které jsou zaměřeny na vzdělávací systémy, učitele a děti; na mladé i starší uchazeče o zaměstnání i na potenciální podnikatele ze všech oborů. ESF se zaměřuje především na lidi.  

Realizační tým

Mgr. Blanka Kozáková

hlavní koordinátorka projektu za KVIC

Matematická gramotnost, polytechnika, Metodické a poradenské centrum pro gramotnosti

blanka.kozakova@kvic.cz

+420 595 538 023

Ing. Václava Brusová

Vzdělávání vedoucích pracovníků

vaclava.brusova@kvic.cz

+420 595 538 013

Mgr. Eva Krzywoňová

Kariérové poradenství – vzdělávání VP

eva.krzywonova@kvic.cz

+420 595 538 062

Mgr. Jana Mikošková

Čtenářská gramotnost, odborné vzdělávání, ROC

jana.mikoskova@kvic.cz

+420 595 538 084