Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

GRAMMY

Aktuality z projektu

Kluby redakce školních novin

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů redakce školních novin plánované návštěvy novináře, fotografa nebo redaktora na 5 partnerských školách zapojených v projektu.

Filmové kluby

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci filmových klubů plánované doplňkové aktivity na 6 partnerských školách zapojených v projektu. Žáci zhlédli dokument v rámci projekce

Žádné další články k zobrazení

Název projektu

GRAMMY

Registrační číslo

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620

Realizace projektu

12/2016 – 11/2019

Projekt je zaměřen na vyrovnávání nerovností ve vzdělávání a podporu otevřeného prostředí ve školách. Svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností žáků potřebných k uplatnění v životě a to bohatou nabídkou volnočasových aktivit. 
   
Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb 11 nefinančních partnerů ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.

Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou:
1.   Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
2.   Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ
3.   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
4.   Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
5.   Rozvoj exekutivních dovedností
6.   Rozvoj jazykové gramotnosti

Těchto cílů chceme dosáhnout aktivním zapojením žáků do programu volnočasových aktivit (možnost volby tématu a aktivní participaci na řešení vybrané problematiky):
– Budováním vztahu ke čtenářství a využíváním matematiky pro oblast běžného života.
– Zvyšováním zájmu žáků o aktuální společenská témata.
– Osobnostním a sociálním rozvojem žáků s důrazem na rozvoj jejich sociálních dovedností.
– Rozvojem manuální zručnosti žáků a budováním pracovních návyků.
– Stimulací zájmu o vědu (experimentování a bádání).
– Realizací aktivit zaměřených na sociální, emocionální a tělesný rozvoj žáků.
– Rozvojem znalostí a dovedností pro dorozumění se v cizím jazyce.
– Propojováním žáků zapojených škol s možností prezentace svých znalostí a dovedností.
– Předáváním a sdílením zkušeností s obsahovým zaměřením, požívanými metodami a evaluací volnočasových aktivit zapojenými pedag. pracovníky.

Projekt je realizován ve spolupráci s 11 partnerskými školami:
– Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace,  www.ddvrbno.cz 
– Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, www.zsbayera.cz 
– Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, www.szmkarvina.cz 
– Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, zskarasova.webnode.cz 
– Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, www.zsdruzby.cz
– Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, www.zsgebauerova.cz 
– Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, www.zschrjukinova.cz 
– Základní škola T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace, www.zspudlov.cz 
– Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, www.zshanusovice.cz 
– Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, www.zskrenova.cz  
– Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, www.osmec.cz 

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Financováním ve výši 10 miliard EUR ročně ESF zlepšuje vyhlídky na zaměstnání v případě milionů Evropanů, a to především těch, kteří se potýkají s překážkami při hledání zaměstnání.

Evropská unie se zavázala k vytvoření většího počtu lepších pracovních míst a společnosti, která podporuje sociální začlenění. Tyto cíle jsou jádrem strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v EU. V současné hospodářské krizi jsou tyto výzvy ještě ožehavější. ESF hraje důležitou úlohu při plnění evropských cílů a zmírňování dopadů hospodářské krize – jako je zejména nárůst nezaměstnanosti a chudoby.

Stanovení priorit
Evropská komise a země EU v partnerství nastavily priority ESF a způsob, jakým bude fond vynakládat své prostředky. Jednou prioritou je posílení adaptability pracovníků pomocí nových dovedností a podniků novými pracovními postupy. Jiné priority se zaměřují na zlepšování přístupu k zaměstnanosti: pomáhají mladým lidem při přechodu ze školy do zaměstnání nebo poskytují odbornou přípravu uchazečům o zaměstnání s nízkou kvalifikací s cílem zvýšit jejich vyhlídky na zaměstnání. Velkou část mnoha projektů ESF skutečně tvoří odborné vzdělávání a celoživotní učení, jejichž cílem je pomoci lidem osvojit si nové dovednosti.

Jiná priorita se zaměřuje na pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při získávání práce. To je součástí podpory „sociálního začleňování“ – což je důkazem toho, že zaměstnanost hraje důležitou roli v rámci pomoci lidem, kteří se chtějí lépe začlenit do společnosti a každodenního života. V důsledku finanční krize se zdvojnásobily snahy o udržení počtu pracovních míst či pomoc lidem znovu najít zaměstnání, pokud o ně přijdou.

Projekty pro lidi
ESF není pracovní agentura – nenabízí inzerci pracovních míst. Místo toho financuje desítky tisíc místních, regionálních a národních projektů zaměstnanosti v celé Evropě: od malých projektů na pomoc s hledáním vhodného zaměstnání pro zdravotně postižené, realizovaných místními charitativními organizacemi, po celonárodní projekty na podporu odborného vzdělávání pro všechny obyvatele.

Projekty ESF zahrnují obrovské rozpětí co do povahy, velikosti a cílů a zaměřují se na celou řadu různých cílových skupin. Existují projekty, které jsou zaměřeny na vzdělávací systémy, učitele a děti; na mladé i starší uchazeče o zaměstnání i na potenciální podnikatele ze všech oborů. ESF se zaměřuje především na lidi.

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

projektový manažer

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Mgr. Helena Orságová

manažer aktivit a odborný garant

helena.orsagova@kvic.cz

+420 595 538 077

+420 777 645 269

Mgr. Jan Buchta

manažer aktivit a odborný garant

jan.buchta@kvic.cz

+420 595 538 078

+420 777 136 414

Eva Šafarčíková

administrativa

eva.safarcikova@kvic.cz

+420 595 538 076

Ing. Kateřina Gletová

finanční manažer

katerina.gletova@kvic.cz

+420 595 538 019