Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

CESTA

Aktuality z projektu

Motivační setkání

Děkujeme všem zapojeným školám a jejich pedagogům za velký zájem o připravované aktivity a těšíme se na společnou cestu!Prohlédněte si program setkání a přiloženou prezentaci… Během

Žádné další články k zobrazení

Název projektu

CESTA

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

Realizace projektu

1/2017 – 6/2021

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogů MŠ a ZŠ pro přijímání a poskytování kolegiální podpory v regionu Moravskoslezského kraje. Rozvoj kolegiální podpory přinese zkvalitnění vzdělávání zaměřeného na úspěch každého dítěte a žáka.

Projekt umožní zvýšit:
–       počet pedagogů MŠ a ZŠ, kteří budou přijímat a poskytovat efektivní kolegiální podporu svým kolegům ve své škole,
–       pedagogů MŠ a ZŠ, kteří budou přijímat a poskytovat kolegiální podporu formou interního mentoringu,
–       počet pedagogů MŠ a ZŠ, kteří budou schopni stát se lektorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tímto způsobem sdílet své dovednosti a zkušenosti z praxe.  

Popis projektu
Aktivity projektu jsou rozděleny do 6 klíčových aktivit (+ zahraniční stáže) a zaměřují se na získávání, procvičení či zdokonalování dovedností poskytovat kolegiální podporu v tématech:

a) individualizace vzdělávání ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých dětí/žáků (klíčová aktivita 1 pro MŠ a klíčová aktivita 4 pro ZŠ),

b) čtenářské, matematické pre/gramotnosti a polytechnického vzdělávání, resp. přírodovědné gramotnosti (klíčová aktivita 2 pro MŠ a klíčová aktivita 5 pro ZŠ). Zapojení pedagogové MŠ a ZŠ se soustředí na téma, které považují za významné pro sebe a/nebo pro svou školu a volí si ji při zahájení projetu. Kolegiální podporu budou přijímat a poskytovat ve zvolené oblasti,  

c) podporu pedagogů v oblasti interního mentoringu a uplatňování získaných dovedností v pedagogické praxi, podporu rozvoje lektorských dovedností pro ty pedagogy MŠ a ZŠ, kteří budou mít zájem a potenciál své zkušenosti zprostředkovat dalším učitelům formou aktivní lektorské činnosti (klíčová aktivita 3 pro MŠ a klíčová aktivita 6 pro ZŠ).  

V rámci projektu budou realizovány čtyři pětidenní stáže (bez cesty) na anglické základní škole, kde budou mít pedagogové možnost získat nové podněty přenositelné do své učitelské praxe, sdílet zkušenosti a diskutovat se svými zahraničními kolegy.

Součástí všech klíčových aktivit je podpora růstu osobnostních a sociálních kompetencí všech zapojených pedagogů MŠ a ZŠ prostřednictvím podpory jejich osobnostně sociálního rozvoje.

Vedoucí pracovníci MŠ a ZŠ mohou zvolit cestu vedoucí k pochopení významu kolegiální podpory a vzájemného učení a následně tak připravit podmínky pro její zavádění přímo v prostředí vlastní školy.

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Financováním ve výši 10 miliard EUR ročně ESF zlepšuje vyhlídky na zaměstnání v případě milionů Evropanů, a to především těch, kteří se potýkají s překážkami při hledání zaměstnání.

Evropská unie se zavázala k vytvoření většího počtu lepších pracovních míst a společnosti, která podporuje sociální začlenění. Tyto cíle jsou jádrem strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v EU. V současné hospodářské krizi jsou tyto výzvy ještě ožehavější. ESF hraje důležitou úlohu při plnění evropských cílů a zmírňování dopadů hospodářské krize – jako je zejména nárůst nezaměstnanosti a chudoby.

Stanovení priorit
Evropská komise a země EU v partnerství nastavily priority ESF a způsob, jakým bude fond vynakládat své prostředky. Jednou prioritou je posílení adaptability pracovníků pomocí nových dovedností a podniků novými pracovními postupy. Jiné priority se zaměřují na zlepšování přístupu k zaměstnanosti: pomáhají mladým lidem při přechodu ze školy do zaměstnání nebo poskytují odbornou přípravu uchazečům o zaměstnání s nízkou kvalifikací s cílem zvýšit jejich vyhlídky na zaměstnání. Velkou část mnoha projektů ESF skutečně tvoří odborné vzdělávání a celoživotní učení, jejichž cílem je pomoci lidem osvojit si nové dovednosti.

Jiná priorita se zaměřuje na pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při získávání práce. To je součástí podpory „sociálního začleňování“ – což je důkazem toho, že zaměstnanost hraje důležitou roli v rámci pomoci lidem, kteří se chtějí lépe začlenit do společnosti a každodenního života. V důsledku finanční krize se zdvojnásobily snahy o udržení počtu pracovních míst či pomoc lidem znovu najít zaměstnání, pokud o ně přijdou.

Projekty pro lidi
ESF není pracovní agentura – nenabízí inzerci pracovních míst. Místo toho financuje desítky tisíc místních, regionálních a národních projektů zaměstnanosti v celé Evropě: od malých projektů na pomoc s hledáním vhodného zaměstnání pro zdravotně postižené, realizovaných místními charitativními organizacemi, po celonárodní projekty na podporu odborného vzdělávání pro všechny obyvatele.

Projekty ESF zahrnují obrovské rozpětí co do povahy, velikosti a cílů a zaměřují se na celou řadu různých cílových skupin. Existují projekty, které jsou zaměřeny na vzdělávací systémy, učitele a děti; na mladé i starší uchazeče o zaměstnání i na potenciální podnikatele ze všech oborů. ESF se zaměřuje především na lidi.

Realizační tým

PŘÍJEMCE DOTACE:
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

PARTNER:    
Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, z. s.

Realizační týmy příjemce i partnera jsou rozděleny na odbornou a administrativní část.
Pro zajištění kvality řízení a úspěšnosti celého projektu, povedou oba týmy odborníci, kteří mají zkušenosti
– s realizací rozsáhlých projektů a víceúrovňovým řízením,
– s vedením většího týmu lidí včetně externích zaměstnanců a jejich řízením „na dálku“,
– s plánováním, realizací a evaluací vzdělávacích aktivit,
– s prací s cílovou skupinou i odbornými tématy, které projekt řeší, a současně disponují řídícími a organizačními schopnostmi a osobnostními předpoklady pro řízení realizačních týmů projektu.

STRUKTURA REALIZAČNÍHO TÝMU PŘÍJEMCE:
a) administrativní tým ve složení
–        vedoucí projektový manažer – Mgr. Ludmila Muchová, ludmila.muchovazavináčkvic.cz
–        finanční manažer – Ing. Kateřina Gletová, katerina.gletovazavináčkvic.cz
–        manažer aktivit pro MŠ – Mgr. Ilona Fiurášková, ilona.fiuraskovazavináčkvic.cz
–        manažer aktivit pro ZŠ – Karin Šebestová, karin.sebestovazavináčkvic.cz
–        asistentka projektu – pro ZŠ Gabriela Zlá, gabriela.zlazavináčkvic.cz, pro MŠ Bronislava Raníková, bronislava.ranikovazavináčkvic.cz
–        účetní – Renáta Janyšková
–        personalistka a mzdová účetní – Daniela Vindišová

b) odborný tým ve složení
–        expert (klíčový pracovník)
–        odborný metodik aktivity – pro ZŠ Ing. Václava Brusová, vaclava.brusovazavináčkvic.cz, pro MŠ Mgr. Ilona Fiurášková, ilona.fiuraskovazavináčkvic.cz
–        specialista praktik
–        interní mentor
–        poskytovatel kolegiální podpory

STRUKTURA REALIZAČNÍHO TÝMU PARTNERA:
a) administrativní tým ve složení
–        výkonný manažer partnera – Ing. Michal Uhlař
–        finanční manažer partnera
–        asistentka projektu partnera
–        finanční účetní partnera

b) odborný tým ve složení
–        expert partnera (klíčový pracovník)
–        odborný garant partnera – Mgr. Saša Dobrovolná
–        metodik kolegiální podpory