KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Studium k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Vzdělávací cíle studia

Cílem studia je prohloubení a rozšíření odborných znalostí speciálních pedagogů získaných vysokoškolským magisterským studiem speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, tj. těch, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku z logopedie. Studiem získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou nutné pro výkon odborných speciálně pedagogických – logopedických činností v oblasti logopedické péče ve školství, tj. odborných specializovaných výkonů/činností, které provádějí speciální pedagogové – logopedi ve školství v oblasti školské logopedie a které přímo souvisejí s procesem logopedické diagnostiky, tj. s procesem diagnostiky zdravotního/řečového postižení, s procesem diferenciální diagnostiky, popisem symptomatologie narušené komunikační schopnosti a etiopatogeneze jejího vzniku, se zjišťováním a určováním speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka a studenta, s volbou a uplatňováním odpovídajících intervenčních logopedických postupů a speciálně pedagogických poradenských a vzdělávacích postupů.

Komu je kurz určen

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům – speciálním pedagogům podle § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří magisterské studium speciální pedagogiky absolvovali se zaměřením na logopedii, tj. vykonali státní závěrečnou zkoušku z logopedie, a kteří v rámci výkonu své profese speciálního pedagoga působí ve školách a školských poradenských zařízeních.

Kritéria výběru účastníků

Kritériem pro výběr uchazeče je kopie dokladu o odborné kvalifikaci podle § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a potvrzením zaměstnavatele o vykonávaném druhu práce ve školství.

Struktura vzdělávacího programu

Studium je organizováno v 5 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR:

Modul I Poruchy vývoje řeči - vývojová dysfázie
Modul II Motorické poruchy řeči, dysartrie
Modul III Poruchy sluchu
Modul IV Vrozené vývojové vady, orofaciální oblasti, palatolalie, hlasové poruchy
Modul V Průřezová témata

Rozsah

258 hodin z toho přímá výuka v rozsahu 210 vyučovacích hodin, odborná stáž v rozsahu 40 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Teoretická část je doplněna praktickými náslechy na pracovištích, která se věnují dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností a rozbory konkrétních případů. 

Ukončení studia

Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouškou před komisí. Součástí závěrečné zkoušky nebo obhajoby je rozbor kazuistiky dítěte/žáka/studenta s narušenou komunikační schopností, kterou absolvent zpracoval.

Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu specializovaných činnosti speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační garant

Mgr. Ludmila Muchová, ludmila.muchovazavináčkvic.cz; tel.: 608 710 691; 595 538 047Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz