KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na devíti partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v Moravskoslezském kraji, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště a na kterých působí školní speciální pedagog.
Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí na těchto školách, které respektuje a podporuje toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky, odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Uvedené cíle chce projekt dosáhnout následujícími kroky:
- zaváděním nových podpůrných programů a aktivit pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do prostředí  běžných ZŠ umožňujících maximálně možný rozvoj osobnosti a potenciálu žáka s ohledem na druh a stupeň jeho handicapu (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování metody FIE);
- zaváděním inkluzivních metod a forem vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy);
- navázání efektivní spolupráce pedagog + školní speciální pedagog + individuálně integrovaný žák + jeho zákonný zástupce + případně asistent pedagoga;
- prostřednictvím intenzívních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání;
- zajištěním metodické podpory školních poradenských pracovišť ze stran metodiků z pedagogicko-psychologických poraden.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz