KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dle § 9 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Cíle studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití digitálních technologií ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Doporučená vstupní úroveň digitálních kompetencí je minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu). 

Rozsah studia

Studium zahrnuje 250 vyučovacích hodin přímé i nepřímé výuky (včetně případných stáží, exkurzí apod.), z toho 140 hodin probíhá distanční formou (synchronní online nebo individuální e-learning). Studijní program je realizován po dobu max. dvou let.

Průběžné hodnocení

Na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška probíhá formou testu.

Struktura studia

Program je rozdělen do 12 modulů, které jsou realizovány prezenční nebo online formou a tam, kde je efektivní jsou doplněny o e-learning. 

Modul 1 Koncepce – 10 h prezenční výuka
Modul 2 Moderní didaktické teorie a ICT – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 3 Digitální technologie ve VO – 35 h prezenční výuka a 30 h e-learning
Modul 4 Legislativa a počítač ve škole – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 5 Školní infrastruktura – 15 h stáže a 30 h e-learning
Modul 6 Digitální technologie – 10 h stáže
Modul 7 Práce s informacemi – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 8 Prezentace školy – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 9 Učení a učení se – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 10 ICT projektově – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 11 Počítač a žák s potřebou podpůrných opatření – 10 h stáže a 10 h e-learning
Modul 12 Změna – 2 h webinář a 8 h e-learning

Ukončení studia

Celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia.

Pro přihlášení ke studiu se lze registrovat na https://www.kvic.cz/kurz/1030792150

 

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K1: kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků:
a) facilituje proces tvorby digitální strategie školy;
b) zajišťuje pravidelnou reflexi a vyhodnocení naplňování digitální strategie školy;
c) koordinuje a aktivně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím digitálních technologií;
d) podporuje kulturu inovací a spolupráce ve škole;
e) působí jako pedagogický lídr.

K2: kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky:
a) uplatňuje prvky mentorských a koučovacích dovedností a technik v prostředí školy a ve své práci;
b) využívá pro reflexi praxe kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe se zaměřením na využití digitálních technologií;
c) vzdělává se v lektorských dovednostech a andragogice tak, aby mohl pomáhat dospělým učit se a volit jejich cestu celoživotního vzdělávání;
d) orientuje se v různých metodách vzdělávání s ohledem na nové vědecké poznatky a aktuální technologický vývoj, dokáže je dalším osobám erudovaně doporučit a podpořit je v jejich užití pro jejich další osobní i profesní růst;
e) podílí se na tvorbě a sestavení plánu seberozvoje i autoevaluace pedagogů, na profesním portfoliu a sebemotivaci;
f) vzdělává se v oblasti vedení lidí a pedagogického leadershipu. 

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů:
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
d) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
e) integruje digitální technologie do ŠVP;
f) navrhuje a koordinuje provoz informačního systému školy;
g) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) orientuje se v problematice autorských práv a licencí
b) včetně veřejných licencí (Creative Commons);
c) včetně otevřeného softwaru (Open Source);
d) podílí se na nastavování licenční politiky školy;
e) kvalifikovaně doporučuje dle individuálních potřeb školy školní informační systémy;
f) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií;
g) orientuje se v problematice budování, údržby, správy a zabezpečení počítačové sítě;
h) navrhuje postupy a pravidla zabezpečení digitální infrastruktury včetně dat.Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz