KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

27. 9. 2022, Frenštát pod Radhoštěm
OKAPII - Metodická setkání ROC


V rámci projektu OKAP se v průběhu tří let (2018–2021) zaměřujeme na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chceme dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol. K tomu mají vést aktivity projektu pro 13 partnerských středních škol.

Projekt se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu (KP). Každý zapojený pedagog absolvuje cestu pod vedením odborníků směřující k tomuto cíli od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování jeho profesních dovedností pro poskytování KP v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.

Program je zaměřen na zlepšení výuky anglického jazyka. Cílem programu je lépe připravit žáky pro úspěšný a samostatný život zvýšením jejich znalostí angličtiny. Stěžejní roli při naplňování tohoto cíle sehrávají pedagogičtí pracovníci, proto je program zacílen prioritně na všeobecnou i odbornou jazykovou průpravu zapojených učitelů. Program vychází z konceptu modulárního vzdělávání učitelů angličtiny, učitelů odborných předmětů zapojených středních škol a jejich společnou přípravu na výuku odborného cizího jazyka a CLIL.

Projekt je zaměřen na vyrovnávání nerovností ve vzdělávání a podporu otevřeného prostředí ve školách. Svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se spec. vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností žáků potřebných k uplatnění v životě a to bohatou nabídkou volnočasových aktivit. Do projektu je zapojeno 11 partnerských škol ze tří krajů (MSK, JHK, OLK).

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování šk. úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu ped. pracovníků, rozvoj šk.poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Projekt "Různými cestami ke vzdělávání dospělých" je realizován o 9/2016 do 8/2018 naší organizací. Celkem bude za 24 měsíců realizováno 12 mobilit. Tyto budou zaměřeny na posílení komunikačních dovedností účastníků v anglickém jazyce a na témata "Nové vzdělávací metody", "Výuka cizích jazyků" a "Digitální kompetence".

RESTART

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje s možnou diseminací do dalších sousedních krajů. V projektu se proto zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, zapojujeme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK.

Spirála

Cílem projektu je zvýšit mentorské a lektorské kapacity tvořivých pedagogů MŠ a ZŠ a podpořit implementaci kurikulární reformy v MŠ v oblastech individualizace a polytechnické výchovy. Cesta k naplnění uvedených cílů je vedena ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj pedagogických dovedností až k roli mentora. Těžiště projektu je pak ve společném vzdělávání - společném učení se - společné reflexi. Plánované aktivity realizujeme, společně s partnerem Step by Step Česká republika, pro pedagogy MŠ a ZŠ z 10 krajů ČR.

Obec21

Projekt je připraven tak, aby cílové skupině obyvatel z malých obcí Moravskoslezského a Ústeckého kraje poskytl individualizovaný přístup a zvýšil její motivaci k celoživotnímu učení, které se pro občany ve 21. století stává nezbytností. Vzdělávací aktivity posilují uplatnitelnost na trhu práce a jsou zaměřeny na tyto oblasti - finanční gramotnost;  základní počítačové dovednosti; rozvoj digitálních kompetencí a základy podnikání.
Přímo v obcích komunikují metodici se školou a obcí složení cílové skupiny, její potřeby a termíny školení. Na základě toho budou lektoři realizovat 4 různé vzdělávací programy pro skupiny do 10 osob (vždy 6hodinový prezenční kurz s evaluací a 3 hodiny e-learningu).

FaM

Projekt reaguje na rostoucí potřebu společné podpory pracovníků organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (ÚSC) kraje při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku. Pro správnou implementaci všech výhod, které tento pohled na správu majetku přináší, je podstatnou dobrá specializační příprava jeho uživatelů a jejich znalost komplexní problematiky v kontextu veřejnoprávního subjektu.

V projektu budujeme partnerství mezi školami a organizacemi a vytváříme tak prostředí, které umožní studentům posílit komunikaci v angličtině a zlepšit si své odborné kompetence. V projektu jsou zapojeny tři školy a dvě organizace. Studenti se budou podílet na tematických workshopech (první workshop věnovaný jazykové a kulturní rozmanitosti, druhý věnovaný prezentaci a podpoře studentských firem). Nejlepší studentská firma z každé partnerské školy bude prezentovat své výrobky, obchodní aktivity a týmovou spolupráci na konferenci. Učitelé odborných předmětů se zapojí do tematických workshopů a do konferencí, budou aplikovat zkušenosti a výsledky získané v průběhu projektu do EWB učení s cílem zlepšit kvalitu své práce. Pracovníci organizací propojí projekt s praxí.

Od integrace k inkluzi

V projektu zkvalitňujeme zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na devíti partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v Moravskoslezském kraji, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště a na kterých působí školní speciální pedagog. Tím také podpoříme inkluzivní vzdělávací prostředí na těchto školách, které respektuje a podporuje toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky, odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Škola s místem pro všechny

Projekt má za úkol podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v 9 partnerských školách Moravskoslezského kraje (v Ostravě, Karviné, Bohumíně a Kopřivnici) a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání. V přímé práci se zaměřuje na praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny dětí a žáků, rozvíjí jejich sociální dovednosti. Pro zvýšení školní úspěšnosti žákům poskytuje individuální péči, na školách rozšiřuje volnočasové aktivity, u pedagogů a asistentů pedagoga podporuje osobnostní a profesní růst.

Elementarium

Projekt napomůže pedagogickým pracovníkům školy při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ a posledním ročníku MŠ. Realizované vzdělávací programy jsou cílené na podporu výuky trivia (čtení, psaní, počítání) a její inovaci a vycházejí z potřeb cílové skupiny. Nabyté dovednosti v osobnostní, pedagogické a metodické průpravě bude moci následně vzdělaný pedagogický pracovník úspěšně aplikovat přímo ve výuce.

Progress

Realizací programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a současnou podporou předávání a sdílení metodických znalostí a dovedností chceme v tomto projektu dosáhnout rozvoje profesních kompetencí učitelů v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Vím, co chci

Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky. K prohloubení profesionality pracovníků dětských domovů přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku, krizovou intervenci.

Informatorium

Projekt vede ke změně vzdělávacích strategií a přístupů k osobnosti dítěte předškol. věku v souladu se záměry kurikulární reformy a RVP PV. Prohlubuje profesionalitu pedagog. pracovníků a zároveň poskytuje podporu implementace ŠVP. Jeho realizací bude docíleno zvýšení kvality předškolního vzdělávání především prohloubením individualizace práce s dítětem, rozvojem jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. Pro dosažení těchto záměrů v rámci projektu prostřednictvím dalšího vzdělávání dojde ke zvýšení schopností a dovedností učitelek v oblasti sociálních, komunikativních a pedagogických kompetencí, budou vybaveny konkrétními nástroji podporujícími implementaci ŠVP, metodickými, instruktážními materiály, bude jim poskytnut prostor ke sdílení, výměně a šíření dobrých zkušeností. Je určen pedagog. pracovníkům MŠ krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského.

EduČaS

Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). Tedy pro Vás všechny učitele dějepisu, výchovy občanství a základů společenských věd na všech typech základních a středních škol, kteří máte zájem o systematické a smysluplné vzdělávání dle vlastního výběru. Najdete zde semináře, které Vám mohou pomoci jak učit (metodika), co učit (obsahové semináře a konference), dlouhodobé kurzy, letní školy, exkurze, náslechové hodiny. Tématicky je projekt EduČaS zaměřen na moderní dějiny a témata, která s novodobou historií souvisejí, jsou součástí dalších humanitních předmětů i průřezových témat.

MAPA

Projekt reaguje na potřebu dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, kteří se mají ve své činnosti věnovat jak manažerské, tak vzdělávací oblasti řízení. Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci všech druhů škol a školských zařízení na území Moravskoslezského kraje, kteří ve své funkci začínají a ti, kteří mají potřebu se v jednotlivých oblastech své řídící činnosti zdokonalovat. V rámci projektu nabízíme mj. Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Realizací studia účastník získá kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy či školského zařízení.

Integrace na druhou

Obsahem projektu je jednak realizace vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, jednak zavádění nových podpůrných programů, nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit pro individuálně integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a mentálním postižením.

Škola pro život

Projekt svými aktivitami přispěje ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky budou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich životní dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. Dojde ke zvyšování jejich ICT kompetencí. Ve výuce i mimo ni budou uplatňovány prvky estetické výchovy. Dále budou podpořeny volnočasové aktivity. Rodiče budou zapojeni do aktivit školy pro navázání efektivní spolupráce. Projekt realizujeme ve spolupráci se sedmi partnerskými školami.

Elektronická školička

Tento projekt je určen zejména pedagogickým pracovníkům mateřských škol se sídlem v Moravskoslezském kraji. Projekt inovativně řeší v oblasti zvyšování digitální gramotnosti zapojení pedagogických pracovníků mateřských škol a přenos získaných zkušeností a ICT dovedností pedagogických pracovníků mezi MŠ a 1. ročníkem ZŠ. Cíle projektu chceme dosáhnout nabídkou vzdělávání v několika úrovních a s možností získat ECDL certifikát pro všechny pedagogické pracovníky v MSK. Školení se realizují v síti ICeMSK, která jsou rozmístěna plošně v MSK.

Efektivní management škol

Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. Účelem projektu je vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj manažerských dovedností a pro tréninky kompetencí manažerů a s využitím e-learningových a zážitkových forem zvýšit znalostí a dovedností především manažerů škol realizujících školní vzdělávací programy.

Podpora poradců

Projekt se soustředí na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. Chce toho dosáhnout zkvalitňováním pedagogických a poradenských kompetencí poradců, jejich zapojením do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch kurikulární reformy a do jejich pilotní realizace; rovněž vytvořením dalších podpůrných nástrojů – vytvořením metodiky a sítě poradenských center pro rozvoj gramotností, modernizací informačního a poradenského webu příjemce, metodikou pro marketingové strategie center DVPP a manuálu pro tvorbu kurzů v alternativním prostředí.

Perspektiva 2010

Cílem projektu je dosáhnout zvýšení ICT kompetencí cílové skupiny, které se promítne v používání inovativních metod ve vzdělávání s podporou ICT nástrojů. Používání nových metod umožní učitelům v Moravskoslezském kraji nový náhled na proces učení a učení se a aplikování nových metod do "své" vzdělávací oblasti. Cílů projektu chceme dosáhnout vzděláváním cílové skupiny v několika úrovních.

Dialog bez bariér

Hlavním záměrem projektu je ovlivnění kvality a efektivity jazykového vzdělávání na školách MSK. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout intenzívním dalším vzděláváním pedagogických pracovníků zaměřeným na zvýšení jejich jazykových kompetencí a vzděláváním zaměřeným na používání nových metod výuky. Vyučujícím bude poskytnuta chybějící metodická podpora formou konferencí, seminářů, kurzů a příležitostí k výměně a sdílení zkušeností. Zvýšení jazykové úrovně mohou dosáhnout pedagogičtí pracovníci v dlouhodobých jazykových a konverzačních kurzech.

Hlavním cílem projektu je příprava našeho regionu na příští programovací období let 2007-2013. Projekt je zaměřen na oblasti, které jsou potřebné pro úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Mezi aktivity, které budou v rámci projektu realizovány, patří pomoc při zpracování strategií na jednotlivých úrovních - obecní, mikroregionální či regionální, dále vzdělávání budoucích zpracovatelů projektů či informování široké veřejnosti o možnostech získání peněz z EU.

ŠANCE

Účelem projektu je ovlivnit a podpořit proces realizace školních vzdělávacích programů partnerských škol jednak intenzivním a směrovaným dalším vzděláváním učitelů zaměřeným na jejich odborné i obecné kompetence, jednak zkvalitněním výuky žáků těchto škol se zřetelem rozvoje jejich životních kompetencí a následně všechny získané zkušenosti vzájemně sdílet, prezentovat, předávat a šířit mezi další pedagogické pracovníky.

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích modulů pro ředitele základních škol a učitele II. stupně s cílem podpořit vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách. reg.č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0142

Euromanažer

Obsahem projektu je zvýšit schopnosti a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti projektového řízení (i mimo EF). Používat projektové řízení i ve všech oblastech řízení školy a vzdělávacích procesech. reg.č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0084

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz